Děláme peritoneální dialýzu správně?

Lékaři a zdravotní sestry z celé České republiky se ve dnech 19. a 20. října zúčastnili 12. partnerského dne České nefrologické společnosti – PD sympozia, který uspořádaly společnost Fresenius Medical Care a Česká nefrologická společnost. Jeho zastřešujícím tématem byl „Klíč k úspěšné léčbě peritoneální dialýzou“.

Sympozium nabídlo kromě řady kvalitních přednášek odborníků z České republiky i zahraničí také možnost prakticky si vyzkoušet nejmodernější technologie umožňující dialýzu v domácím prostředí pacientů.

Sympozium otevřel svou přednáškou o budoucnosti náhrady funkce ledvin ve světě prof. Dr. Wim Van Biesen, vedoucí oddělení nefrologie v jedné z největších belgických nemocnic Ghent University Hospital. Na něj navázala prof. MUDr. Sylvie Opatrná, Ph.D. z I. interní kliniky Lékařské fakulty UK v Praze a Fakultní nemocnice Plzeň s prezentací na téma Současnost a budoucnost peritoneální dialýzy (PD) v České republice. Ta zdůraznila, že přestože je tato léčba z pohledu pacienta obvykle chápána jako pohodlnější, protože mu umožňuje realizovat každodenní procedury v domácím prostředí, a odborníci ji spojují s nižší mortalitou, v České republice stále není dostatečně rozšířena. Celkový počet pacientů léčených touto metodou nepřevyšuje pět set, což činí něco přes 6 % z celkového počtu dialyzovaných. „Procento pacientů léčených peritoneální dialýzou je nízké, ale nemá to důvod, protože mortalita je velmi malá. Situace v České republice v oblasti peritoneální dialýzy tedy zůstává velkou výzvou. Považuji ji za perspektivní dialyzační metodu,“ uvedla prof. MUDr. Sylvie Opatrná, Ph.D.

Význam metody potvrdil ve své prezentaci také prof. MUDr. Ondřej Viklický, CSc., přednosta Transplantcentra IKEM: „Peritoneální dialýza pro mě představuje most k transplantaci – využití této léčby je spojeno s nižší mortalitou pacientů. Také přežití štěpu je u pacientů léčených peritoneální dialýzou lepší než u pacientů na hemodialýze.“ V rámci bloku věnovanému optimální hydrataci PD pacientů se za řečnický pult se svou přednáškou vrátil prof. Dr. Wim Van Biesen, který zdůraznil, jak velice důležitá je rovnováha tekutin. Časté převodnění organismu je přitom pro pacienty léčenými peritoneální dialýzou vcelku typickým jevem a souvisí především s chybnou technikou. Vliv na tuto skutečnost nemá použití hypertonických roztoků ani použití icodextrinu.  

Na modifikaci stávajících režimů, tzv. adaptovanou automatizovanou peritoneální dialýzu (aAPD), která poskytuje vyšší ultrafiltraci, optimalizovanou clearance, lepší eliminaci sodíku a fosfátů a snížení středního krevního tlaku, se zaměřily ve svých přednáškách as. MUDr. Vladimíra Bednářová, CSc. z kliniky nefrologie 1. LF UK a Všeobecné fakultní nemocnice v Praze a MUDr. Hana Chmelíčková z Nemocnice Třebíč. Podle nich aAPD umožňuje širší využití peritoneální dialýzy u pacientů s chronickým selháním ledvin, a to včetně anuriků a pomalých transportérů. Velkým přínosem pro nastavení individuální terapie pro jednotlivé pacienty pak představuje využití softwaru PatientOnLine společnosti Fresenius Medical Care. Ten zlepšuje přístupnost informací o léčbě pacientů, a zpřesňuje tak klinické rozhodování a zvyšuje týmovou efektivitu. 

Program sympozia, které moderovaly MUDr. Michaela Ságová a členka výboru České nefrologické společnosti as. MUDr. Vladimíra Bednářová, CSc., byl rozdělen do šesti bloků – Transplantace u PD pacientů, Optimální hydratace u PD pacientů, Zavádění PD katetrů, Péče o exite-site, Pokročilé možnosti automatizované peritoneální dialýzy a Každodenní výzvy v PD. Jednotlivé přednášky celého sympozia i navazující diskuse odrážely po oba dny především dosavadní praktické zkušenosti, zároveň ale nabízely doporučení pro každodenní praxi nefrologů a peritoneálních sester. „Jsem moc ráda, že jsme mohli do programu zařadit také některé nové aspekty a věnovat se například pacientům v pokročilém věku a na konci života. Péče o tyto pacienty má z pohledu peritoneální dialýzy svá specifika a je dobré o nich vědět,“ konstatovala MUDr. Michaela Ságová, lékařská ředitelka dialyzačních středisek Fresenius NephroCare, a moderátorka sympozia.

Mgr. David Vondruška


2. 11. 2017 ....sejdeme se na AKUTNĚ.CZ...
peritoneální dialýza
nefrologie
Zpět