NOVÉ interaktivní algoritmy AKUTNĚ.CZ 2018 - vol. 1

Portál AKUTNĚ.CZ vám přináší dárek ke Dni dětí: první dávku tentokrát osmi zbrusu nových algoritmů, které vznikly během školního roku 2017/2018. Na jejich tvorbě, která trvala devět měsíců, se v rámci předmětu Samostatná práce na Lékařské fakultě Masarykovy univerzity podílely týmy lékařů a studentů. Všechny algoritmy také prošly recenzním řízením odborníkem na danou problematiku.

Ponořte se do nových virtuálních případů z klinické praxe!

Akutní koronární syndrom

MUDr. Marie Pavlušová, Kočí Daniela, Kořínková Martina
Naučíte se diagnostifikovat AKS, rozlišit STEMI a NSTEMI a optimalizovat jejich klinický management, poskytovat správnou navazující péči po propuštění. Nezapomenete, že pacienty se STEMI transportujeme primárně do centra s angiolinkou, u pacientů se STEMI indikujeme PCI do 120 min od začátku bolestí, u non-STEMI pacientů se terapie volí na základě rizikové stratifikace a AKS často způsobuje poruchy srdečního rytmu.

Anestezie u myotonia congenita Becker

MUDr. Martina Kosinová, Ph.D., Hrušková Lucia, Janoušová Tereza
Řešitel po absolvování algoritmu rozumí potencionálním komplikacím vedení anestezie u myotonia congenita i postupům, jak jim předcházet. Také ví, kde nalézt postupy k vedení anestezie u vzácných onemocnění a rozumí výhodám využití TIVA v režimu TCI. Ovládá specifika anesteziologické péče o pacienty s onemocněním Myotonia congenita Becker, včetně důrazu na nutnou spolupráci s neurologem, vhodné předoperační vyšetření a nutný pooperační monitoring včetně monitorace residuální nervosvalové blokády.

Anestezie ve stáří

MUDr. Marek Kovář, Jiří Valenta, Hana Gottwaldová
Naučíte se, že při anestezii seniorů je nejdůležitější pravidlo "start low, go slow" a také jak postupovat při léčbě jedné z nejčastějších komplikací anestezie - pooperačního deliria u senilních pacientu. Díky tomuto algoritmu poznáte různé tipy anestezie u této skupiny a na ní závislá úskalí vysoké fragility seniorů.

Dárcovství orgánů a smrt mozku

MUDr. Peter Kľúčovský, Návoj Michal, Šaffo Matúš
Absolvent algoritmu zná nejpodstatnější vyšetřovací metody pro průkaz mozkové smrti, student rozumí významu a důležitosti jednotlivých vyšetření při verifikaci mozkové smrti a zná posloupnosti dějů při stanovování mozkové smrti. Proto je schopen zkrátit dobu od přijetí po odeslání na sál na minimum. Také by měl umět rozpoznat klinický stav pacienta o kterém je možno uvažovat jako o potencionálním dárci orgánů, ozřejmit základní kontraindikace transplantace a v neposlední řadě vědět, jak pečovat o dárce s mozkovou smrtí, aby byla zajištěna vitalita transplantovaných orgánů.

Monitorování svalové relaxace

MUDr. Hana Harazim, Tereza Musilová, Adam Predáč
Naučte se používat TOF a jeho různé režimy, aplikovat jeho výsledky pro praxi. Také porozumíte pojmům priming, timing, prekurarizace a vzniku fenomenu “fading” i jeho klinickým dopadům. Pochopíte, že klinické známky dekurarizace jsou nedostatečné a reziduální kurarizace patří mezi nejčastější příčiny pooperační morbidity/mortality rozvojem plicních komplikací. Také nezapomenete, že svalová relaxancia mají pomalejší eliminaci a delší účinek u pacientů starších 65 let než u mladších.

Peripartální život ohrožující krvácení - 2018

doc. MUDr. Petr Štourač, Ph.D., Eliška Moráňová, Ivo Štrýgl
Úspěšný řešitel algoritmu dokáže včas identifikovat rozvoj PŽOK, umí rozpoznat konsumpční koaguopatii a adekvátně ji řešit pomocí správného terapeutického postupu. Také neopomene myslet na závažné porodní komplikace jako jednu z hlavních příčin hysterektomií a mateřských úmrtí. Umí používat strukturovaný stupňovitý postup léčby a rozumí nutnosti mezioborové spolupráce anesteziologa a gynekologa ev. hematologa.

Vážné infekční onemocnění dýchacích cest u dítěte

doc. MUDr. Petr Štourač, Ph.D., MUDr. Vladislav Nezval, Pavel Brančík, Sylvia Matulová
Student se naučí nepodcenit zdánlivě banální symptomatologii, pozná různé formy ventilační podpory při závažné pneumonii a naučí se indikační kritéria V-V ECMO podpory. Pochopí jak je u pneumonie je důležité opakovaně hodnotit závažnost stavu a dle toho měnit typy plicní ventilace. U velmi závažných stavů, která nereagují na konvenční plicní ventilaci, je dobré zahájit rescue terapii (pronace, vysokofrekvenční oscilační ventilace, ECMO).

Vodní záchrana III

MUDr. Michal Vondráček, MUDr. Lenka Šrahulková, Zbyněk Šimek, Lujza Jandurová, Simona Tuhrinská
Naučíte se postup při záchraně tonoucího laikem a zejména rizika hrozící zachraňujícímu. Také poznáte specifika KPR u tonoucích, naučíte se dbát na vlastní bezpečnost a ovládnete techniku vylovení tonoucího.


1. 6. 2018 ...sejdeme se u algoritmů...
virtuální pacient
interaktivní algoritmus
scénář
serious game
Zpět