13. Slovensko-český kongres pediatrickej anestéziológie, intenzívnej a urgentnej medicíny

Překrásné prostředí Nízkých Tater a jedné z jejich hlavní dolin nás přijala vlídně. Po parném létu a neobyčejně horkém podzimu bylo spatření prvního sněhu hned na parkovišti kongresového hotelu neobyčejně osvěžující. Kdo se vydal na nedaleký vrchol více než dvoutisícového Chopku, setkal se se zimou v naprosto dokonalé mrazivé čistotě.

26. - 27. 10. 2018, Demänovská Dolina, Slovenská republika

Přívětivé prostředí kongresového hotelu lákalo na mnoho nekongresových radovánek, ale přesto jednoznačně kroky všech účastníků vedly přímo do přednáškových sálů. Program byl sestaven Programovým výborem vyváženě a bylo někdy těžké zvolit ze dvou paralelně probíhajících bloků. K orientaci dobře sloužil sborník abstrakt, publikovaný jako Supplement časopisu Pediatria.

Po slavnostním zahájení kongresu navazoval blok Ventilačné stratégie věnující se ventilaci kriticky nemocných dětských pacientů. Dr. Kenderessy se zamyslel nad správným provedením vysokoprůtokové nasální oxygenoterapie. Dr. Klučka představil slibný koncept ventilace negativním tlakem HAYEK, který má své místo v mnoha oblastech ventilace, zejména tam, kde by byla indikována neinvazivní ventilace a je z nějakého důvodu kontraindikována či při podpůrné toaletě dýchacích cest. Úskalí domácí umělé plicní ventilace hezky shrnul dr. Petrík.

V bloku věnovaném kontinuálním očisťovacím metodám dr. Zaoral shrnul jejich úlohu při intoxikacích. Dr. Mikušová vyzdvihla jejich úlohu u onkologických dětských pacientů. Ze zkušeností autorů jde v současnosti o jednu z nejvýznamnějších indikací pro tuto metodu na pracovištích dětské medicíny s onkologickými pacienty. Blok zakončil dr. Divák s přednáškou s úderným názvem „Meningokok poražen!“.

První blok věnující se anestezii u dětí zahájil úvahou nad anestezií novorozence mimo specializovaná pracoviště doc. Mixa. Následoval výčet důležitých momentů zajištění bezpečnosti v pediatrické anestezii dr. Ľuptákové. V paralelním intenzivistickém bloku na stejné téma, tedy protokolizaci péče vystoupil doc. Štourač. Je zřejmé, že protokolizovat smysl má, ale nikoli jen formálně, jak se často na našich pracovištích děje. Dobře vytvořený klinický postup může být současně důležitým podpůrným důkazem v případě soudní dohry péče, že pracoviště se bezpečnosti věnuje systematicky. Dynamickou přednáškou zaujal dr. Kratochvíl, kdy zhodnotil nelehkou úlohu a limitace hemodynamického monitoringu u malých dětí. Představil silné stránky jednotlivých modalit a zdůraznil význam echokardiografie.

Druhý blok anesteziologie zahájil opět doc. Mixa, tentokráte vyzdvižením pozitivních vlastností a možného použití infuzního přípravku Benelyte. Velice zajímavou přednáškou týkající se moderního konceptu Target Controlled Infusion u dětských pacientů navázal dr. Křikava. Zmínil nejen výhody, ale především limitace jednotlivých modelů (Kataria, Paedfusor aj.) používaných v infuzních pumpách.  Navázal dvěma přednáškami dr. Kenderessy nejprve s 2O-letými zkušenostmi stran epidurální anestezie u novorozence a poté nás seznámil s prvními zkušenostmi s Erector spinae blokem u malých dětí.

Závěrečný intenzivistický blok byl doprovázen několika zajímavými kazuistikami a zakončena skvělou přednáškou dr. Bačkaie, který publikum seznámil se zkušenostmi se simulační medicínou v edukaci pediatrických intenzivistů.

Po velmi příjemném společenském večeru jsme se probudili do dalšího horského rána svěží a mohli vyrazit na poslední bloky vydařeného kongresu. Dr. Heinige se velice kriticky zamyslel nad recentním doporučením České společnosti dětské neurologie. Faktem zůstává, že toto doporučení patří k těm nejlepším na poli doporučených postupů v České republice. Dr. Klučka přehledně shrnul iniciální management křečových stavů u dětí, a to především z pohledu lékaře pediatrického urgentního příjmu. Neradostným shrnutím problematiky týraných dětí zakončila tento blok dr. Miklošová.

Nad diferenciální diagnostikou dušnosti u dětí se zamyslel dr. Fremuth. Následovala sdělení týkající se akutních intoxikací v dětském věku a jako vztyčený prst zakončil kongres dr. Jiránek poukazem na hrozbu černého kašle.

Nezbývá než popřát účastníkům šťastnou cestu domů a těšit se na shledání v roce 2019 v Praze.


27. 10. 2018 Petr Štourač, Jozef Klučka, Ivo Křikava, Milan Kratochvíl
děti
anestezie
intenzivní medicína
Jásná
Zpět