Zasedání European Society of Anaesthesiology Council Meeting a ESA Focus Meeting 2018

V časně podzimním termínu nás přivítalo hlavní město Bulharska velice přívětivým počasím. Odpolední procházka městem ukázala moderní město prodchnuté mnoha památkami z různých období našich dějin spjaté s řadou náboženstvími a kulturami. Nad vším ční majestátná Katedrála svatého Alexandra Něvského. Historickou atmosféru doplňuje Serdika nacházející se přímo ve vnitrobloku bulharského Ministerstva pro vědu.

8. 11.

Od ranních hodin probíhalo setkání národních zástupců v Radě Evropské anesteziologické  společnosti s paralelním během zástupců anesteziologických společností NASC. Kromě představení dalších míst evropských kongresů a Focus Meetingů (v roce 2020 bude sloučen s WFSA kongresem v Praze) byla představena finanční bilance společnosti. V rámci diskuzních stolů se probíraly možnosti navýšení členské základny. S povděkem bylo kvitováno upuštění od placení poplatků afiliovaných členů jednotlivých národních společností. Druhá polovina dne byla věnována výsledkům dotazníkového šetření o vlivu genderu na výkonnost anesteziologických týmů.

Nový prezident ESA prof. Kai Zacharowski z německého Frankfurtu představil novou komplexní strategii rozvoje intenzivní medicíny v evropském kontextu s významným zastoupením anesteziologů.

9. - 10. 11. 2018

Letošní Focus Meeting se věnoval perioperační medicíny s významným zaměřením na objemovou terapii, hemostázu, trombózu a transfuzi. Byla představena nová guidelines pro závažné perioperační krvácení a profylaxi trombembolické nemoci, která již byla publikována v časopise EJA.  Zajímavý blok byl věnován specifickým podmínkám pro uplatnění Patient Blood Management konceptu. Zajímavými byly bloky týkající se POCT testování koagulační kaskády a strategií vedoucích ke snížení spotřeby krve a krevních derivátů včetně preoperačních preventivních opatření. Lutz Kaufner z Berlína představil výsledky WOMAN studie, na které porodničtí anesteziologové a intenzivisté čekali.  Potvrdila význam podání kyseliny tranexamové v časné fázi peripartálního krvácení. V kombinaci s fibrinogenem, kterého význam podtrhl Oliver Grottke z německých Cách, jde o strategii lépe řešící peripartální život ohrožující krvácení. Na druhou stranu je faktem, že třetí revize našich doporučení z roku 2018 pro tuto závažnou život ohrožující komplikaci již výsledky této studie zohlednily a v mnoha ohledech jdou nad rámec v Sofii řečeného.

Celkově Focus Meeting splnil očekávání člověka, který si v kostce chtěl zopakovat problematiku perioperačního krvácení.

Nezbývá než se připravit do Říma, kde v termínu 15. – 16. 10. 2019 proběhne další ročník Focus Meetingu zaměřený na matku a dítě.

Mille viae ducunt hominem per saecula Roman.


9. 12. 2018 Petr Štourač
ESA
Focus meeting
Bulharsko
Zpět