Obtížné zajištění dýchacích cest u dítěte


Cílem algoritmu je nabídnout řešiteli 2 situace obtížné intubace u dítěte. V jednom případě je možno si vyzkoušet postup u očekávané obtížné intubace. Ve druhém jde o neočekávanou obtížnou intubaci. Krok za krokem si můžete zopakovat postup u těchto velmi důležitých situací.

2019
zajištění dýchacích cest
předpokládané obtížné zajištění dýchacích cest
pediatrie
BACT
Zveřejněno: 22.5.2019

Recenze

MUDr. Pavel Herda
Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny Lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Všeobecné fakultní nemocnice v Praze

Skutečnost, že dítě není " jen zmenšený dospělý ", platí i v tomto ohledu. Specifika, zejména v postupech zajištění dýchacích cest, platí pro populaci dětí cca do věku 6-7 let (maximum této odlišnosti se týká novorozenců a kojenců). Nejdůležitějším bodem odlišnosti jsou anatomické rozdílnosti dětského věku. Počínaje zhoršenou možností identifikace oblasti lig. conicum. Lokalizace štítné chrupavky je díky jejímu - zatím - nevýraznému tvaru nesnadná a současně morfologie dětského krku (krátký a nedobře prohmatný ) ztěžuje její jednoznačnou identifikaci. Další zásadní odlišností je velikost prostoru, ve kterém by se prováděla koniotomie nebo BACT. Vzhledem k minimálním rozměrům je pravděpodobnost nesprávného zavedení, nebo možnost traumatizace zadní stěny průdušnice a současně jícnu, poměrně vysoká. Krom strukturálních odlišností zasahují do principů řešení DAW u dětí i fyziologicko - patofyziologické konsekvence (např. vyšší tolerance vůči hyperkapnii )1.
Algoritmus je zpracován velmi přehledně ve dvou větvích očekávané a neočekávaně nastalé situace z denní praxe. Bezpodmínečným podkladem pro použití tohoto standardizovaného postupu je znalost nejzákladnějšího, nejjednoduššího a dle mojí zkušenosti i nejužitečnějšího DAW algoritmu v podobě novozélandského VORTEXu2. Modelace situací je racionální. Postihuje možnou denní praxi. Znázorněné vybrané fyziologické hodnoty doplňující popis stavu a tím pomohou řešiteli vytvořit adekvátní obraz situace zvýšit pravděpodobnost výběru postup lege artis. Okomentované odpovědi správných řešení, a stejně tak i vysvětlení nesprávných variant, doplňují a usnadňují myšlenkové uchopení správného postupu. Je zřejmé, že jsou možné drobné odlišnosti v deklarovaném postupu vzhledem k úrovni, velikosti a vybavenosti zdravotnického zařízení. Ne vždy je dostupný ORL lékař s možností fibrooptického zajištění DC. Je třeba respektovat skutečnost, že vhodnou chirurgickou variantou zajištění DC v situaci DAW u novorozenců nebo kojenců je i punkční seldingerovská technika zavedení katetru pro cévní přístup s napojením na normovaný konektor pro UPV. Minimalizuje se tím možné poškození trachey nebo jícnu v rámci použití tradičních technik BACT nebo klasické koniotomie. Zde je nutné respektovat jedinečnost situace stejně jako jedinečnost pacienta.
Standardní postupy - obecně - jsou užitečnou odbornou pomocnou kuchařkou i v medicíně. Je to rámcový formát řešení situací. Jsou oporou pro individualizované řešení každé jednotlivé situace, každého jednotlivého pacienta. Pro lékaře v zácviku se jedná o jasně definovaný postup. Pro lékaře se zkušenostmi a praxí je to základní výchozí pozice, ze které může částečně individualizovat postup vzhledem k jedinečnosti situace.    

  1. CHARLES J. COTÉ. Pediatric transtracheal and cricothyrotomyairway devices for emergency use: which are appropriate for infants and children?  ( Pediatric Anesthesia 2009 )
  2.  http://vortexapproach.org

Zdroje

BLACK, Ann, Paul FLYNN, Mansukh POPAT, Helen SMITH, Mark THOMAS a Kathy WILKINSON. Paediatric Difficult Airway Guidelines. In: Difficult Airway Society [online]. [cit. 2019-04-14]. Dostupné z: https://das.uk.com/guidelines/paediatric-difficult-airway-guidelines

ČERNÝ, Vladimír, Jozef KLUČKA, Pavel MICHÁLEK, et al. DOPORUČENÝ POSTUP ZAJIŠTĚNÍ OBTÍŽNÝCH DÝCHACÍCH CEST U DOSPĚLÝCH A DĚTÍ. 2019.

Související algoritmy

Externí odkazy

Algoritmy