Hypotermie a omrzliny


S mírným podchlazením se pravděpodobně setkal každý z nás. Těžká hypotermie je však život ohrožující stav, který může vyústit až v zástavu oběhu, metabolický rozvrat a multiorgánové selhání. Proto je třeba k takto postiženému člověku náležitě přistupovat již od prvního kontaktu. Tento algoritmus vás provede péčí o hypotermického člověka od jeho nalezení v terénu, přes práci záchranářů a lékařů urgentního oddělení až po terapii omrzlin, které také vznikají v důsledku nízkých teplot.

2020
hypotermie
omrzliny
4H/4T
afterdrop syndrom
Swiss klasifikace
ECMO
Zveřejněno: 8.5.2020

Recenze

MUDr. Jana Kubalová
Náměstek ředitele pro krizovou připravenost a vzdělávání, Zdravotnická záchranná služba JmK, p.o.

Hypotermie může být velmi závažnou diagnózou, která při nesprávném managementu může skončit smrtí pacienta. Obzvláště u alkoholem intoxikovaných pacientů může snadno dojít k podcenění situace.
Autoři velmi názornou formou předkládají, jak postupovat při ošetření pacienta s hypotermií a to od poskytnutí první pomoci až po napojení na ECMO v cílovém zdravotnickém zařízení. V algoritmu se na kazuistice podařilo zdůraznit základní pravidla pro ošetření pacienta s hlubokou hypotermií:
- šetrná manipulace s pacientem a zabránění dalšího prochládání,
- zajištění dýchacích cest a maximalizace oxygenace,
- jak provádět resuscitaci při hypotermii,
- problematiku účinnosti defibrilace a podávání léků u pacientů s teplotou tělesného jádra nižší, než 30 st. C,
- a specifikou léčbu u hypotermické zástavy oběhu – mimotělní oběh.
V závěru algoritmu autoři zmínili i riziko vzniku omrzlin, včetně základních pravidel pro ošetření.
S. Kosiński publikoval ve Scandinavian Journal of Trauma, Resuscitation and Emergency Medicine v roce 2015 studii, která v Polsku prokázala až 4x vyšší incidenci hypotermie, než uvádějí oficiální statistiky a zároveň velké neznalosti zdravotnického personálu o managementu pacientů s hypotermií. Věřím, že vytvořený algoritmus přispěje ke zvýšení povědomí o problematice hypotermie a omrzlin.

Zdroje

ŠEVČÍK, Pavel a Martin MATĚJOVIČ, ed. Intenzivní medicína. 3., přeprac. a rozš. vyd. Praha: Galén, c2014. ISBN 978-80-7492-066-0.

TRUHÁŘ, Anatolij et al. European Resuscitation Council Guidelines for Resuscitation 2015: Section 4. Cardiac arrest in special circumstances. Resuscitation [online]. 2015, 43(95), 148-201 [cit. 2020-03-24]. DOI: https://doi.org/10.1016/j.resuscitation.2015.07.017. Dostupné z: https://www.resuscitationjournal.com/article/S0300-9572(15)00329-9/fulltext

KUBALOVÁ, Jana. Hypotermie v přednemocniční péči: Dokážeme rozpoznat kritický pokles teploty s ohrožením základních životních funkcí? Je nutné mít speciální teploměr ve výbavě záchranného vozidla? Urgentní medicína [online]. 2007, 10(1/2007), 13-20 [cit. 2020-03-24]. ISSN 1212 - 1924. Dostupné z: https://urgentnimedicina.cz/casopisy/UM_2007_01.pdf

LI, James. Hypothermia. Medscape [online]. 2019 [cit. 2020-04-02]. Dostupné z: https://emedicine.medscape.com/article/770542-overview

PETERS, Blair a Edward W BUCHEL, NARAYAN, Deepak, ed. Cold Injuries [online]. In: . Medscape, Oct 08 2019 [cit. 2020-03-26]. Dostupné z: https://emedicine.medscape.com/article/1278523-overview

Související algoritmy

Externí odkazy

Wikiskripta

Hypotermie

Algoritmy