Biohazard


Doba, ve které žijeme, s sebou přináší téměř neomezené možnosti cestování. Právě tato skutečnost může být příčinou rozšíření vysoce nakažlivé nemoci i v našich končinách. Taková situace se netýká jen lékařů a zdravotníků, ale i dalších složek integrovaného záchranného systému. Algoritmus nabízí možnost podívat se pod pokličku toho, jak se řeší mimořádná událost s podezřením na výskyt vysoce nakažlivé nemoci od tísňového volání a přednemocniční péče až po likvidační práce.

2020
biohazard
vysoce nakažlivá nemoc
integrovaný záchranný systém
typová činnost
virus Ebola
Zveřejněno: 6.8.2020

Recenze

MUDr. Jana Vidunová, MBA, LLM
primářka, náměstkyně ředitele pro krizové řízení a vzděláváni, Zdravotnická záchranná služba Plzeňského kraje, Plzeň

Interaktivní algoritmus zrcadlí postupy spojené s řešením problematiky vysoce nebezpečné nákazy, konkrétně typovou činnost složek integrovaného záchranného systému při společném zásahu STČ 16A - Mimořádná událost s podezřením na vysoce nakažlivou nemoc ve zdravotnickém zařízení nebo ostatních prostorech. V kazuistice jsou názorně a přehledně popsány kroky v podobě prvního volání pacientky se závažnou nemocí na tísňovou linku, přednemocniční neodkladné péče (včetně vyslání výjezdové skupiny), základní monitorace a péče o pacientku s uvedenými příznaky. V jednotlivých krocích je možné vysledovat složitost celého systému, jednotlivé vazby a komunikační kanály. Algoritmus je dokladem toho, že je třeba mít vypracované postupy pro výjimečné situace podobné této, improvizace by byla jen obtížně představitelná. Důvodem je to, že v řešení podobných situací není počet zainteresovaných zdravotníků i nezdravotníků malý a některé subjekty spolu nejsou zvyklé běžně spolupracovat. Nutnost vlastní ochrany a klíčová role orgánu ochrany veřejného zdraví se prolíná celým postupem. Vybavení speciálních týmů (někdy označovaných BHT, jindy označovaných týmy speciálních činností) je názorně vyobrazeno i v doprovodných obrázcích. V nápovědách v jednotlivých uzlech algoritmu je obsaženo mnoho užitečných doplňujících informací, které jsou jistě stále mnoha zdravotníkům neznámé. Závěrem je třeba připomenout, že pandemie nemoci způsobené novým typem koronaviru v roce 2020 ukázala, že biologickým rizikům je třeba věnovat větší pozornost stran připravenosti jednotlivých systémů. V případě uvedené pandemie se naštěstí nebavíme o vysoce nakažlivé nemoci. Právě z uvedených důvodů považuji vznik nového interaktivního algoritmu za nesmírně přínosný.

Zdroje

2018 Eastern Democratic Republic of the Congo Ebola Outbreak Map [online]. Centers for Disease Control and Prevetion, 2020 [cit. 15.6.2020]. Dostupné z: https://www.cdc.gov/vhf/ebola/outbreaks/drc/east-drc-map.html

Dokumentace IZS [online]. Hasičský záchranný sbor České republiky, 2020 [cit. 1.6.2020]. Dostupné z: https://www.hzscr.cz/clanek/dokumentace-izs-587832.aspx

Ebola (Ebola virus disease) [online]. Centers for Disease Control and Prevetion, 2020 [cit. 15.6.2020]. Dostupné z: https://www.cdc.gov/vhf/ebola/index.html

First FDA-approved vaccine for the prevention of Ebola virus disease, marking a critical milestone in public health preparedness and response [online]. U.S. Food and Drug Administration, 2019 [cit. 1.6.2020]. Dostupné z: https://www.fda.gov/news-events/press-announcements/first-fda-approved-vaccine-prevention-ebola-virus-disease-marking-critical-milestone-public-health

Kompletní ochranné vybavení proti VNN [online]. Zdravotnická záchranná služba Plzeňského kraje [cit. 15.6.2020]. Dostupné z: http://www.zzspk.cz/bio-hazard-tym/93-kompletni-ochranne-vybaveni-proti-vvn.html

Soubor typové činnosti 05/IZS Nález předmětu s podezřením na přítomnost B-agens nebo toxinů

Soubor typové činnosti 16A/IZS Mimořádná událost s podezřením na výskyt vysoce nakažlivé nemoci ve zdravotnickém zařízení nebo v ostatních prostorech

Vyhláška č. 240/2012 Sb., kterou se provádí zákon o zdravotnické záchranné službě

Vyhláška č. 328/2001 Sb., o některých podrobnostech zabezpečení integrovaného záchranného systému

Vyhláška č. 55/2011 Sb., o činnostech zdravotnických pracovníků a jiných odborných pracovníků

Zákon č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů

Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů

Související algoritmy

Externí odkazy

Algoritmy