Přežití sepse - první hodina

2019

Sepse je život ohrožující dysregulovaná odpověď organismu na infekční podnět, která přetrvává i po odstranění tohoto podnětu. Sepse může probíhat velmi rychle a závažně, až pod obrazem septického šoku s multiorgánovým selháním a nutností podpory orgánových funkcí. Proto je nutné dbát na brzké rozpoznání tohoto kritického stavu a na včasné zahájení léčby. Při léčbě je kladen důraz na její zahájení během první hodiny od podezření na sepsi, abychom tak maximalizovali pacientovy šance na uzdravení.

2019
sepse
šok
qSOFA
nozokomiální sepse
pneumonie
Zveřejněno: 21.5.2019

Recenze

doc. MUDr. Jan Máca, Ph.D.
Zástupce přednosty pro vědu a vzdělávání Kliniky anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny Fakultní nemocnice Ostrava

Sepse je závažný život ohrožující stav charakterizovaný přítomností orgánových dysfunkcí vznikajících na podkladě dysregulované odpovědi hostitelského organizmu na infekci. Pohled na problematiku sepse se v posledních desetiletích rychle vyvíjí. Je dáno především nárůstem nových poznatků o její epidemiologii, patofyziologii i léčbě. Vlivem stárnutí populace, přibývající komorbidit a zlepšení diagnostiky incidence sepse stoupá. Přestože sepse patří na přední místa mezi kritickými stavy v intenzívní péči, obecné laické i odborné povědomí stále zůstává nedostatečné. V roce 2016 byla představena nová definice sepse (Sepsis-3) a zároveň 5. revize Surviving Sepsis Campaign doporučení pro péči o pacienty se sepsí a septický šok. Prezentovaný algoritmus je potřebným a přehledným návodem čeho je třeba se držet a na co myslet u pacienta se sepsí. Zdůrazňuje nutnost rychlé identifikace diagnózy a určení původce a časného zahájení podpůrné i kauzální terapie sepse.

Zdroje

RHODES, Andrew, Laura E. EVANS, Waleed ALHAZZANI, et al. Surviving Sepsis Campaign: International Guidelines for Management of Sepsis and Septic Shock: 2016. Critical Care Medicine [online]. 2017, march 2017, 45(3), 67 [cit. 2019-03-17]. DOI: 10.1097/CCM.0000000000002255. ISSN 0090-3493. Dostupné z: https://journals.lww.com/ccmjournal/Fulltext/2017/03000/Surviving_Sepsis_Campaign___International.15.aspx#pdf-link

SINGER, Mervyn, Clifford S. DEUTSCHMAN, Christopher Warren SEYMOUR, et al. The Third International Consensus Definitions for Sepsis and Septic Shock (Sepsis-3). JAMA [online]. 2016, march 2017, 315(8), 486-552 [cit. 2019-03-17]. DOI: 10.1001/jama.2016.0287. ISSN 0098-7484. Dostupné z: http://jama.jamanetwork.com/article.aspx?doi=10.1001/jama.2016.0287

Další verze algoritmu

Související algoritmy

Externí odkazy

Wikiskripta

Sepse

Septický šok

Algoritmy