Traumatická zástava oběhu


Hypoxická zástava oběhu je příčinou traumatické zástavy oběhu až v 7% případů. Na hypoxickou zástavu oběhu je nutné pomýšlet vždy při poranění DC. Nejdůležitějším krokem k eliminaci rizika hypoxické zástavy je: adekvátní zajištění DC, adekvátní ventilace, vysoká inspirační koncentrací kyslíku. U již zajištěného pacienta je to: postupná bradykardie nereagující na atropin přecházející v asystolii, elektromechanické disociace a později izoelektrické linie, nízká frakce FiO2 na expiriu a současně zvýšený EtCO2
 

2023
traumatická zástava oběhu
hypoxie
Zveřejněno: 31.7.2023

Recenze

doc. MUDr. Jaromír Kočí, Ph.D.
Vedoucí lékař oddělení urgentní medicíny, Fakultní nemocnice Hradec Králové, Lékařská fakulta Univerzity Karlovy v Hradci Králové, Česká republika

Traumatická zástava oběhu je emergentní stav, kdy je nutné vždy postupovat systematicky a vyloučit reverzibilní příčiny, které se dle GL v případě traumatu zužují na 2H a 2T. Správný postup lékaře v rámci iniciální péče v ZZS a následně na urgentním příjmu vede k postupnému vyloučení jiných příčin, než výsledná hypoxie. Daný algoritmus považuji za velmi dobře zpracovaný a velmi praktický.

Zdroje

TRUHLÁŘ, A., PAŘÍZKOVÁ, Č.R., JML, D., DJAKOW, J., DRÁBKOVÁ, J., FRANĚK, O. & AL., E. 2021. Supplementum: Doporučené postupy pro resuscitaci ERC 2021: Souhrn doporučení. Anest. intenziv. Med., 32, . Dostupné z: https://aimjournal.cz/pdfs/aim/2021/88/03.pdf

KETTNER, Jiří a Josef KAUTZNER. Akutní kardiologie. 3.dopl.vyd., Praha: Grada, 2021. ISBN 978-80-271-3096-2.

MÁLEK, Jiří a Jiří KNOR. Lékařská první pomoc v urgentních stavech. Praha: Grada, 2019. ISBN 978-80-271-0590-8.

DURILA, Miroslav. Point of care ultrazvuk u kritických stavů. Point of Care Ultrasonography in Critical Care. Praha: Grada, 2021. ISBN 978-80-271-3058-0.

ŠEBLOVÁ, Jana a Jiří KNOR. Urgentní medicína v klinické praxi lékaře. 2., doplněné a aktualizované vydání. Praha: Grada, 2018. ISBN 978-80-271-0596-0.
 

Výukové cíle

1. Řešitel se orientuje v dif.dg. traum.zástavy oběhu, dokáže určit/vyloučit příčiny 4H a 4T.
2. Řešitel zná úlohu oxygenace a orientuje se v pomůckách k obtížnému zajištění DC.
3. Řešitel je schopen provádět KPR za použití všech dostupných prostředků v prostředí přednemocniční péče.

Klíčové body

1. Během resuscitace je důležité myslet na reverzibilní příčiny zástavy oběhu a postupně je vylučovat.
2. Zajištění DC při traumatické zástavě oběhu mohou provázet komplikace, např. ve spojitosti s poraněním orofaciální oblasti.
3. Hypoxická zástava oběhu je často spojená s bradykardií a asystolií.

Související algoritmy

Externí odkazy

Algoritmy