Perioperační anafylaxe


Perioperační anafylaxe je vzácnou komplikací anestezie, může však být spojena s vysokou morbiditou a mortalitou. Včasné rozpoznání stavu a zahájení léčby má zásadní význam. Algoritmus představuje autentický zážitek simulované anafylaxe vzniklé během operace žlučníku. Obsah napomáhá řešiteli dozvědět se jak perioperační anafylaxi rozpoznat, léčit a co jí nejčastěji způsobuje.

2023
perioperační anafylaxe
anafylaxe
myorelaxancia
adrenalin
alergie
Zveřejněno: 31.7.2023

Recenze

MUDr. Kateřina Štěpánová
Lékař, Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny, FN Plzeň a LF Univerzity Karlovy, Plzeň

Perioperační anafylaxe je vzácnou komplikací vyskytující se cca v 1:10000 anestezií. Její mortalita (4%) je však dvojnásobkem mortality anafylaxe mimo perioperační období a je uváděna jako nejčastější příčinou úmrtí v přímé souvislosti s anestezií. Vzhledem k obvyklé intravaskulární aplikaci spouštěče, dochází ke smrti již v prvních 5ti minutách.

Klinické projevy mohou být různorodé, cca ve 30% dochází k opožděnému výskytu či úplné absenci kožních projevů, dominance kardiovaskulárních či respiračních projevů je závislá nejen na typu alergenu a formě jeho aplikace, ale také na pacientových komorbiditách. Diferenciální diagnostika je obtížnější také vzhledem k mnohdy již probíhajícímu operačnímu výkonu. Základní léčba – adrenalin, restituce intravaskulárního objemu, časné definitivní zajištění dýchacích cest – je snadná, je však třeba ji zahájit co nejdříve a zabránit tak eskalaci reakce.

Následující, velice věrná simulace vám, doufám, pomůže dostat příznaky i léčbu perioperační anafylaxe do podvědomí, podobně jako algoritmus CPR. Takže přestože se s touto komplikací nepotkáte každý den, budete schopni včas a adekvátně zareagovat.

Zdroje

MALÁSKA, Jan, Jan STAŠEK, Milan KRATOCHVÍL a Václav ZVONÍČEK. Intenzivní medicína v praxi. Praha: Maxdorf, [2020]. Jessenius. ISBN 978-807-3456-757.

TURNER, Paul J., Jasmeet SOAR, Amy DODD, Sue HAMPSHIRE, Anna HUGHES, Nicholas SARGANT a Andrew F. WHYTE. Emergency treatment of anaphylaxis Guidelines for healthcare providers. London, 2021. Guidelines. Resuscitation Council (UK).

Anaphylaxis during Anaesthesia: Immediate Management. In: Anzaag: Australian and New Zealand Anaesthetic Allergy Group [online]. 14 November 2022 [cit. 2023-04-18]. Dostupné z: file:///C:/Users/baraz/Downloads/Anaphylaxis-Card-1-Adult-Immediate-Management-2022%20(1).pdf

Anaphylaxis during Anaesthesia: Once Situation is Stabilised. In: Anzaag: Australian and New Zealand Anaesthetic Allergy Grou [online]. 14 November 2022 [cit. 2023-04-18]. Dostupné z: file:///C:/Users/baraz/Downloads/Anaphylaxis-Card-6-Post-Crisis-Management-2022.pdf

 

Výukové cíle

1. Student umí rozpoznat perioperační anafylaxi na zákládě klinické manifestace
2. Student zvládá léčbu perioperační anafylaxe
3. Student zná biochemické markery anafylaxe

Klíčové body

1. Nejčastější léčiva způsobující perioperační anafylaxi jsou antibiotika a NMBAs
2. Nejčastější příznaky: kardiovaskulární (hypotenze, tachykardie/bradykardie), bronchospasmus, kožní změny a angioedém
3. Primární léčbou anafylaxe je adrenalin

Související algoritmy

Externí odkazy

Wikiskripta

Anafylaxe

Algoritmy