Anafylaxe v porodnictví – embolie plodovou vodou


Embolie plodovou vodou je vzácnou, nicméně velmi závažnou a dramatickou komplikací v těhotenství. Je jednou z nejčastějších příčin úmrtí rodiček po celém světě a mortalita se blíží 80 %. Diagnostika je postavena pouze na klinických projevech, používá se vylučovací postup - „diagnosis per exclusionem“. Tento algoritmus popisuje z pohledu anesteziologa tuto emergentní situaci i následnou diagnostiku. 

2012
embolie plodovou vodou
porod
anafylaxe
Zveřejněno: 26.12.2012

Recenze

MUDr. Radka Klozová
Zdravotnický zástupce přednosty, Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní péče 2. Lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Fakultní nemocnice Motol Členka ESPAA při ČSARIM

Embolie plodovou vodou je velmi vzácná porodnická komplikace, ale patří mezi nejobávanější až s 80% úmrtností. Jde o patologii, která více než embolii připomíná anafylaxi. Nově používaný termín je anafylaktoidní těhotenský syndrom. Tento výukový algoritmus velice dobře ukazuje, jak je důležité rychle tento kritický stav diagnostikovat. Definitivně je embolie plodovou vodou  diagnostikována až post mortem. V praxi vycházíme z klinických příznaků a postupujeme tzv. vylučovací metodou - diagnostika per exlusionem. Z algoritmu vyplývá důležitost spolupráce porodníka, anesteziologa a hematologa. Jsou zde vystiženy hlavní cíle terapie – oxygenace, udržení srdečního výdeje a krevního tlaku, terapie koagulopatie. Po základní stabilizaci rodičky se urgentně přistupuje k císařskému řezu, pokud žena ještě neporodila. Následně je poukázáno na důležitost pokračující intenzivní péče u přeživších rodiček po zvládnutí akutní fáze. Za neméně důležitou považuji informaci o dispenzarizaci, protože v mnoha zemích chybí registry.
Jde o velice výstižný a zdařilý výukový algoritmus zabývající se jedním z mnoha kritických stavů v porodnictví. Jasně z něho vyplývá, jak je pro přežití rodičky důležité rychle tento stav diagnostikovat a okamžitě zahájit terapii.
Jen více takto poučných výukových algoritmů!

Zdroje

ČERNÝ, Andrej, Antonín PAŘÍZEK a Patrik ŠIMJÁK. Embolie plodovou vodou – přehledový článek. Česká gynekologie. 2014, 79(4), 255-259. ISSN 1210-7832. Dostupné také z: http://www.prolekare.cz/ceska-gynekologie-clanek/embolie-plodovou-vodou-prehledovy-clanek-50262

HÁJEK, Zdeněk, Evžen ČECH a Karel MARŠÁL. Porodnictví. 3., zcela přeprac. a dopl. vyd. Praha: Grada, 2014. ISBN 978-80-247-4529-9.

Související algoritmy

Externí odkazy

Algoritmy