Plicní embolie II


Plicní embolie patří mezi život ohrožující stavy a představuje dle statistik třetí nejčastější příčinu úmrtí z kardiovaskulárních příčin (po infarktu myokardu a cévní mozkové příhodě).
Cílem našeho algoritmu je ukázat, že plicní embolie nepatří k onemocněním vzácným a je třeba s ní počítat v rámci diferenciálně diagnostického postupu. Zároveň algoritmus poukazuje na skutečnost, že plicní embolie je i kvůli rozšířeným rizikovým faktorům, jako je kouření, užívání hormonální antikoncepce nebo dlouhé cestování letadlem, onemocněním i mladších věkových skupin.

2018
plicní embolie
diagnostika plicní embolie
PESI
Wellsovo skore
terapie
Zveřejněno: 3.7.2018

Recenze

doc. MUDr. Jan Bělohlávek, Ph.D.
Vedoucí lékař, II. interní klinika – klinika kardiologie a angiologie, 1. lékařská fakulta Univerzita Karlova v Praze a Všeobecná fakultní nemocnice v Praze, Praha

Plicní embolie je třetí nejčastější příčinou kardiovaskulární mortality. Diagnostika není složitá, pokud se na toto onemocnění pomyslí. Právě časná identifikace a riziková stratifikace je zásadní v prevenci závažného průběhu a potenciálních komplikací. Nejprůkaznější diagnostickou metodou je CT angiografie, rychlá, dostupná a morfologicky velmi přesná metoda, v případě kontraindikací scintigrafie plic, u hemodynamicky nestabilních pacientů pomáhá urgentní echokardiografie.

Zdroje


CHROBÁK, Ladislav. Propedeutika vnitřního lékařství: nové, zcela přepracované vydání doplněné testy. 2. vyd. Praha: Grada, 2007. ISBN 978-80-247-1309-0.

ČEŠKA, Richard, ŠTULC, Tomáš, Vladimír TESAŘ a Milan LUKÁŠ, ed. Interna. 2., aktualizované vydání. V Praze: Stanislav Juhaňák - Triton, 2015. ISBN 9788073878856.

VAVERA, Zdeněk. Plicní embolie ve světle nových doporučení. Intervenční a akutní kardiologie [online]. 2015, 14(2), 77-83 [cit. 2018-04-03]. Dostupné z: https://www.iakardiologie.cz/pdfs/kar/2015/02/06.pdf

ROKYTA, Richard, Martin HUTYRA a Pavel JANSA. 2014 ESC Guidelines on the diagnosis and management of acute pulmonary embolism. Summary document prepared by the Czech Society of Cardiology. Cor et Vasa [online]. 2015, 57(4), e275-e296 [cit. 2018-04-03]. DOI: 10.1016/j.crvasa.2015.05.009. ISSN 00108650. Dostupné z: http://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S0010865015000600
 

Další verze algoritmu

Související algoritmy

Externí odkazy

Wikiskripta

Plicní embolie

Algoritmy