Akutní koronární syndrom - 2011


Infarkt myokardu patří mezi nejčastější příčiny úmrtí v naší populaci vůbec.  Na jeho vzniku se velkou mírou podílí značně rozšířené rizikové faktory jako je kouření, obezita, nesprávné stravovací návyky, nedostatek pohybu, vysoký krevní tlak a diabetes mellitus. V našem algoritmu Vám představíme správný průběh diagnostiky a léčby infarktu myokardu i nejčastější chyby a omyly, které mohou život pacienta významně ohrozit.

2011
rizikové faktory
infarkt myokardu
duální antiagregace
troponin
koronarografie
Zveřejněno: 22.12.2011

Recenze

MUDr. Marek Šebo
Interní kardiologická klinika, Fakultní nemocnice Brno a Lékařská fakulta Masarykovy univerzity

Výukový algoritmus "Akutní koronární syndrom" dokumentuje případ pacienta s akutním infarktem myokardu z pohledu lékaře prvního kontaktu. V několika bodech přehledně popisuje jak hlavní kroky, které by měl lékař provést, tak i nejčastější chyby, kterých by se mohl dopustit.
V případě podezření na akutní IM je kladen důraz na včasný transport za specializované pracoviště a tím na zamezení zbytečné časové prodlevy, která může u této diagnosy mít neblahé následky. Ve zkratce je pak popsán další osud  pacienta a základní diagnostické a léčebné postupy v RZP, katetrizační laboratoři, i dlouhodobá doporučená medikace.

Zdroje

OŠŤÁDAL, Petr a Martin MATES. Akutní koronární syndrom: [průvodce ošetřujícího lékaře]. Praha: Maxdorf, c2013. Farmakoterapie pro praxi. ISBN 978-80-7345-339-8.

KNOT, Jiří, Martin PĚNIČKA, Karol ČURILA a Petr WIDIMSKÝ. Akutní koronární syndrom. Medicína pro praxi. 2007, 4(4), 153-155. ISSN 1214-8687.

Další verze algoritmu

Související algoritmy

Externí odkazy

Wikiskripta

Infarkt myokardu

Algoritmy