Otrava neznámou rostlinou


V případě podezření na otravu neznámou bylinou či léky, je velmi důležité reagovat včas a důkladně odebrat anamnézu a pokud je to možné, tak zajistit vzorky eventuálního zdroje otravy. Pokud máme podezření na otravu, můžeme kontaktovat Toxikologické informační centrum, kde nám sdělí doporučení pro další léčbu. V našem algoritmu si můžete vyzkoušet rozpoznat příznaky otravy nejnebezpečnější evropskou bylinou. 

2024
intoxikace
kardioglykosidy
TIS
antidotum
Zveřejněno: 1.7.2024

Recenze

Popsaná situace není nereálná a autoři  dobře zvolili  po stránce didaktické i logistické testové otázky. Řešení nabádá k tomu se vždy aktivně a správně postavit k náhlé změně zdravotního stavu, nota bene starší osoby a nebagatelizovat nastalou situaci ponecháním postižené doma, třeba i bez dozoru. Současně i způsob dopravy profesionální posádkou (ZZS) je poučný vzhledem k tomu, že stav postižené se může měnit i v řádech minut. Pro případ náhlého a výrazného zhoršení stavu, by doprava do nemocnice vlastním vozem a řešením této nastalé situace, byly jistě pro neprofesionály velmi diskomfortní a pro samotného pacienta i s možnými riziky.

 

Zdroje

Databáze léčiv

Toxicology

JAHODÁŘ, Luděk. Rostliny způsobující otravy. Praha: Univerzita Karlova, nakladatelství Karolinum, 2018. ISBN 978-80-246-4050-1.

Výukové cíle

1. Řešitel je schopen identifikovat intoxikovaného pacienta a poskytnout mu adekvátní přednemocniční péči
2. Řešitel zná příznaky u otrav kardenolidy.
3. Řešitel ovládá terapeutický postup při intoxikaci kardenolidy.

Klíčové body

1. Pro otravy kardenolidy jsou charakteristické nauzea, vomitus, abdominální bolesti, bolesti hlavy, neklid, dezorientace, agitovanost, poruchy vizu, skotomy, někdy diplopie, křeče.
2. Kardiální symptomy - bradykardie, komorové extrasystoly a bigemie, komorová tachykardie, fibrilace, síňokomorové bloky.
3. Myslet na možnost otravy při nejasných symptomech.

Související algoritmy

Externí odkazy

Algoritmy