Otrava digoxinem


Digoxin je lék často předepisovaný k léčbě srdečního selhání a určitých poruch srdečního rytmu. Nicméně užívání příliš velké dávky digoxinu, selhání ledvin nebo interakce s jinými léky může vést k potenciálně život ohrožujícímu stavu zvanému digoxinová intoxikace. V tomto algoritmu budeme diskutovat symptomy otravy digoxinem při chronické i akutní intoxikaci a o léčbě cílené i symptomatické.

2023
digoxin
otrava
digitalis
inotropika
hemodynamická nestabilita
hyperkalemie
Zveřejněno: 1.6.2023

Recenze

MUDr. Daniel Šulc
lékař, Interní odd. - JIP, Nemocnice Třebíč, Třebíč, Česká republika

Digoxin je stále nemálo užívané antiarytmikum, zejména u starších pacientů se srdečním selháváním a fibrilací síní. Obzvláště v této skupině je renální insuficience častou komorbiditou. A právě koincidence s renální insuficiencí je velkým rizikovým faktorem předávkování digoxinem. Bohužel, ambulantní možnost stanovení jeho hladiny jako prostředku monitorace optimálně vedené terapie je často opomíjena. Hladinu poté stanovujeme až při podezření na předávkování za hospitalizace, a to již s rozvinutou bradykardií. Také zažívací potíže, jakožto jedny z prvních příznaků digitálisové toxicity, jsou často přehlíženy (obzvláště u starších a polymorbidních pacientů).

Algoritmus připomíná nejen mechanismus účinku a jeho limitace, ale i projevy předávkování a následnou možnost specifické terapie.

Zdroje

LEVINE, M. D. a A. O'CONNOR. Digitalis (cardiac glycoside) poisoning. UpToDate [online]. 2022 [cit. 2023-04-02]. Dostupné z: https://www.uptodate.com/contents/digitalis-cardiac-glycoside-poisoning

FARKAS, Josh. Cardiac glycoside poisoning (including digoxin). EMCrit [online]. 2021 [cit. 2023-04-02]. Dostupné z: https://emcrit.org/ibcc/dig/

PINCUS, Matthew. Management of digoxin toxicity. Australian Prescriber [online]. 2016, 39(1), 18-20 [cit. 2023-04-02]. ISSN 18393942. Dostupné z: doi:10.18773/austprescr.2016.006

Digoxin toxicity. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2001- [cit. 2023-04-02]. Dostupné z: https://en.wikipedia.org/wiki/Digoxin_toxicity

CUMMINGS, Earl D. a Henry D. SWOBODA. Digoxin Toxicity. National Library of Medicine [online]. 2023 [cit. 2023-04-02]. Dostupné z: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK470568/

SEDLOŇ, Pavel a Ilja KOTÍK. Digoxin a jeho užití na počátku dvacátého prvního století. Interní medicína [online]. Solen, 2002 [cit. 2023-04-02]. Dostupné z: https://www.internimedicina.cz/pdfs/int/2002/03/07.pdf

Výukové cíle

1. Student dovede správně indikovat podání digoxinu
2. Student rozpozná akutní a chronickou intoxikaci digoxinem
3. Student ovládá cílenou a symptomatickou léčbu intoxikace digoxinem
4. Student rozumí mechanizmu účinku digoxinu na kardiomyocyty a jeho farmakodynamice

Klíčové body

1. Intoxikace se projevuje arytmiemi (nejčastěji bradykardie), specifickými změnami na EKG, neurologickými symptomy a GIT obtížemi.
2. Digoxin je velká molekula s velkým distribučním objemem, a proto nelze odstranit hemodialýzou.
3. Nejefektivnější léčbou je podání Digitalis antidota, indikace je hemodynamická nestabilita pacienta, přítomnost signifikantní dysrytmie a hyperkalémie nad 5 mmol/l."

Související algoritmy

Externí odkazy

Algoritmy