Hypo- a hyperkalémie


Draslík je hlavním intracelulárním iontem podílejícím se na udržení tonicity, přenosu nervových vzruchů, renální filtraci a svalových kontrakcích. Poruchy jeho plazmatické koncentrace jsou častým a závažným problémem interní medicíny a patří mezi 4H/4T reverzibilní příčiny zástavy oběhu. V tomto algoritmu se naučíte jak je rozeznat na základě EKG a jaká je účinná terapie. 

2019
hyperkalemie
hypokalemie
EKG změny
draslík
kalium
Zveřejněno: 21.5.2019

Recenze

MUDr. Jiří Chvojka, Ph.D.
Lékař Jednotky intenzivní péče I. interní kliniky fakultní nemocnice Plzeň, Plzeň

Těžká hyper/hypokalémie patří mezi život ohrožující stavy. Algoritmus provází řešitele základy prvotního rozpoznání tíže a urgence těchto elektrolytových poruch a následnou léčbou aplikovatelnou v nemocniční a částečně i v přednemocniční péči. V případě hyperkalémie je zásadní rychlá diagnóza projevů kardiotoxicity, správná volba vstupní terapie i další směrování pacienta. Při hypokalémii hraje svoji roli především agresivní substituce za podmínky dodržení zásad, jak takovou substituci bezpečně provádět v případě, není-li k dispozici centrální žilní přístup.

Zdroje

TRUHLÁŘ Anatolij, DEAKIN Carles D., SOAR Jasmeet et al.. European Resuscitation Council Guidelines for Resuscitation 2015: Section 4. Cardiac arrest in special circumstances. Resuscitation. 2015 Oct;95:148-201. doi: 10.1016/j.resuscitation.2015.07.017. Epub 2015 Oct 15. Dostupné z: https://doi.org/10.1016/j.resuscitation.2015.07.017

ČEŠKA, Richard, TESAŘ, Vladimír, Petr DÍTĚ a Tomáš ŠTULC, ed. Interna. Praha: Triton, 2010. ISBN 978-80-7387-423-0.

BUREŠ, Jan a Jiří HORÁČEK. Základy vnitřního lékařství. Praha: Galén, 2003. ISBN 80-7262-208-0.

SOUČEK, Miroslav, Jindřich ŠPINAR a Jiří VORLÍČEK, ed. Vnitřní lékařství. Praha: Grada, 2011. ISBN 978-80-247-2110-1.

FERKO, Alexander, Zdeněk ŠUBRT a Tomáš DĚDEK, ed. Chirurgie v kostce. 2., dopl. a přeprac. vyd. Praha: Grada, 2015. ISBN 978-80-247-1005-1

HEHLMANN, Annemarie. Hlavní symptomy v medicíně: praktická příručka pro lékaře a studenty. Praha: Grada, 2010. ISBN 978-80-247-2612-0
 

Související algoritmy

Externí odkazy

Algoritmy