Pokyny autorům portálu AKUTNE.CZ [ISSN 1803-179X]

Profil

Akutne.cz [ISSN 1803-179X] je internetový portál, který je svou publikační aktivitou zaměřen na tématiku medicíny akutních stavů v celém jejím rozsahu.

Vztah mezi autory a redakcí

Redakce přijímá příspěvky v češtině, slovenštině nebo angličtině, které odpovídají odbornému zaměření portálu. Kromě dopisů redakci, krátkých zpráv a diskuzních příspěvků, jsou všechny příspěvky recenzovány, přičemž se zachovává oboustranná anonymita.

Uveřejněné práce se stávají majetkem portálu a přetisknout její část, přesahující rozsah abstraktu nebo použít obrázek v jiné publikaci lze jen se souhlasem vydavatele.

Zasílání textů

Všechny texty zasílejte výhradně na níže uvedenou adresu redakce v elektronické podobě (příloha e-mailu nebo CD nosič) spolu s tabulkami, grafy, schématy a obrázky. Tyto připojte také jako samostatné soubory (usnadní nám to konečné zpracování).

Recenzní řízení a konečná úprava

Po obdržení práce redakce vyrozumí (korespondujícího) autora o přijetí a přip. zařazení do recenzního řízení. O výsledcích recenzního řízení je autor zpraven e-mailem současně s názorem redakce na konečnou úpravu článku.

Redakce si vyhrazuje právo provádět drobné stylistické úpravy textu a upravovat pravopis podle progresivní verze. Před definitivním umístěním na webovou stránku bude autorovi zaslána upravená práce k autorské korektuře. Užívejte obvyklých korektorských značek. Korekturu odešlete neprodleně zpět.

Obecné náležitosti

Titulní strana:

 • název práce bez použití zkratek
 • jméno autora a spoluautorů ve zkrácené podobě bez titulů (P.Stdi, R.Hzkh, ...) s odkazy na názvy jejich pracovišť
 • názvy pracovišť (institucionální afiliace)
 • typ sdělení (viz níže)
 • úplná kontaktní adresa korespondujícího autora, včetně e-mailové adresy (pro další styk s redakcí)
 • celá jména autorů včetně titulů a vědeckých hodností (kvůli zapisování do MEDLINE)
 • prohlášení, že zaslaný text je určen pro vydání na portálu Akutne.cz a klauzuli, že spoluautoři souhlasí s textem zaslaného sdělení a s uveřejněním na tomto portálu
 • negativní prohlášení o sponzorování či střetu zájmů; v opačném případě, kdy je práce sponzorována (grantem, jinou organizací, výrobcem apod.) nebo dochází-li ke střetu zájmů (např. autor je přímo či nepřímo zainteresován na výsledcích výroby či prodeje, je majitelem popisovaného patentu apod.), musí být tato skutečnost v závěru sdělení uvedena
 • u klinických studií čestné prohlášení o schválení místní etickou komisí
 • u pokusů na zvířatech prohlášení, že byly dodrženy ústavní nebo národní předpisy a směrnice pro chov a experimentální užití zvířat.

Redakce netrvá na "imprimatur" přednosty pracoviště autora/autorů!

Rozsah a úprava jednotlivých typů sdělení

Každý příspěvek musí být samotnými autory označen jako jedna z následujících variant; podle tohoto zařazení bude v redakci posuzován.

1. Původní práce (Original article)

Práce obsahuje výsledky vlastního laboratorního, klinického nebo epidemiologického výzkumu. Obvyklý rozsah 8-16 normostran; souhrnný počet tabulek, grafů a obrázků 2-10; literárních odkazů 10-20. Souhrn (Summary) v rozsahu 10-20 řádků musí být strukturovaný - rozdělený na odstavce: Cíl práce, popř. východisko (Background/ Objective[s]) - [Materiál a] metody ([Material and] Methods) - Výsledky (Results) - Závěr (Conclusions). Ze souhrnu musí vyplývat, jakou výchozí otázku si autor položil, k jakým výsledkům došel a jaký je praktický výstup jeho sdělení. K souhrnu jsou připojena klíčová slova v počtu 3-10. Vlastní text se standardně rozděluje na oddíly (uniform requirements): Úvod - Materiál a metody - Výsledky - Diskuse - Závěr. Práce je posuzována dvěma nezávislými recenzenty.

2. Přehledový článek (Review)

Tato sdělení podávají přehled současných znalostí o určité problematice. Zpravidla neobsahují vlastní výsledky, mohou však být doplněny krátkou kazuistikou. Jestliže obsahují vlastní názory či komentář, musí být tyto názory jasně odděleny od objektivního výkladu. Obvyklý rozsah 10-20 normostran; souhrnný počet tabulek, grafů a obrázků 2-10; literárních odkazů 20-50, přičemž alespoň 50% z nich není starší než 3-5 let. Souhrn v rozsahu 10-20 řádků musí být výstižný a obsahovat nejdůležitější myšlenky textu. Připojuje se 3-10 klíčových slov. Práce je posuzována dvěma nezávislými recenzenty.

3. Krátké sdělení (Short communication)

Může se jednat o kazuistiku či jiné zajímavé pozorování z klinické praxe, výsledky pilotní studie, krátký souhrn poznatků o málo známém problému apod. Obvyklý rozsah 3-6 normostran; souhrnný počet tabulek, grafů a obrázků 1-4; literárních odkazů 3-10. Součástí je výstižný souhrn v rozsahu 5-10 řádků s klíčovými slovy. Vlastní text obsahuje úvodní část, vlastní pozorování, diskuzi a závěr. Prochází recenzním řízením.

4. Ekonomika a management

Sdělení v této skupině se zabývají ekonomickou problematikou, financováním a řízením (včetně krizového) v oblasti akutní medicíny. Mohou obsahovat i problematiku bodových hodnot výkonů a jejich změn, problematiku zdravotního pojištění a plateb za akutní péči. Obvyklý rozsah je 1-4 normostran. Součástí je krátký souhrn 5-10 řádků s klíčovými slovy. Práce prochází recenzním řízením.

5. Doporučený postup (Guidelines)

Doporučený diagnostický a léčebný postup popisuje, jak postupovat při diagnostice, léčbě a ošetřování nemocného s konkrétní chorobou. Standard navíc obsahuje exaktně definované podmínky a k postupu jsou připojena měřitelná kritéria a indikátory kvality a efektivity. Otiskuje se ve znění, jak byl vydán garantující odbornou společností.

6. Zpráva (Report)

Zpráva z kongresu, ze zahraničního pobytu apod. Redakce přijímá odborně zajímavá sdělení. U zprávy z kongresu jde zpravidla o jedno podrobně zpracované a komentované téma. Naopak není žádoucí uvádět výčet přednášek či událostí a o každé z nich se zmínit jednou větou. Rozsah je 1-5 normostran. Žádný souhrn. Text neprochází recenzním řízením.

7. Dopis redakci (Letter-to-the-editor)

Názor autora na odborný problém, komentář či polemika k dříve vydanému sdělení a podobně. Rozsah 1-5 normostran, včetně eventuálních tabulek, grafů, obrázků a literárních odkazů. Žádný souhrn. Text neprochází recenzním řízením, redakce nemusí sdílet stanovisko autora.

8. Recenze knihy (Book review)

Recenze knihy nebo skript, které pojednávají o problematice akutní medicíny. Kritické pojetí je žádoucí. Rozsah 1-2 normostrany.

9. Oznámení (Announcement)

Informace o události, jednání či rozhodnutí, které jsou významné pro čtenářskou odbornou komunitu.

Obecné požadavky na úpravu rukopisů

Rozsah rukopisu je určen typem sdělení (viz výše). Normostrana rozsahem odpovídá 1800 znakům včetně mezer. Stránky je třeba číslovat.
K tvorbě textu, tabulek a grafů lze použít kterýkoliv běžný textový a tabulkový editor; používejte přitom běžných typů písma a před odesláním zkontrolujte vytisknutím zkušební stránky, souhlasí-li písmo na obrazovce s interpretací písma tiskárnou. Pokud by byl autor nucen příspěvek vytvořit v neobvyklém počítačovém programu, doporučuje se tato skutečnost předem s redakcí konzultovat (e-mail: redakce@akutne.cz). U grafů je vhodné dodat redakci i výchozí údaje ve formě tabulky.

Členění textu

Původní práce má jednotné členění textu, ostatní typy sdělení se přibližují tomuto vzoru. Práce obsahuje typ sdělení (v záhlaví), název, zkrácená jména autorů, pracoviště autorů (afiliaci), souhrn a klíčová slova v češtině (resp. slovenštině) a angličtině, název portálu, rok, kontaktní adresu včetně e-mailu autora, údaj o tom, kdy práce došla do redakce a kdy byla (po recenzi a opravách autora) přijata a vlastní text sdělení.

1. Název

Název musí být stručný, výstižný a musí odpovídat skutečnému obsahu sdělení. Nesmí obsahovat zkratky (kromě nejobecnějších, jako ARDS, AIDS, apod.).

2. Souhrn

Souhrn je napsán česky (popř. slovensky) a anglicky. Souhrn v angličtině není striktně vyžadován u krátkých sdělení a kasuistik. Musí obsahovat ve zhuštěné formě (v 10-20 řádcích, tj. max. 250 slovech) základní informace obsažené v článku. Souhrn u původní práce je strukturován. Cíle výzkumu, základní postupy, hlavní výsledky a zásadní závěry jsou obsaženy ve čtyřech odstavcích, do nichž je abstrakt členěn: Cíl práce, popř. východisko (Background/ Objective[s]) - [Materiál a] metody ([Material and] Methods) - Výsledky (Results) - Závěr (Conclusions). Ze souhrnu musí vyplývat, jakou výchozí otázku si autor položil, k jakým výsledkům došel a jaký je praktický výstup jeho sdělení. Obvykle v prvních 2-4 větách je charakterizován stav problému, další 2-3 věty udávají cíl práce. Metody a výsledky zahrnují charakteristiku sledované skupiny a použité metody. Do abstraktu jsou uvedeny i nejvýznamnější výsledky vyjádřené numericky i s udáním statistické významnosti. Chybou je uvedení pouhého příslibu, že toto článek obsahuje.

V závěru musí být explicitně vyjádřeno, v čem autoři vidí přínos studie a co z dané studie vyplývá, přičemž jednou větou může být vyjádřeno i konkrétní doporučení pro praxi.

Souhrn přehledového článku musí být rovněž výstižný a obsahovat nejdůležitější myšlenky textu. Je logicky členěn, ale není strukturován.
Abstrakt je nedílnou součástí bibliografických databází. Zájemce, který se přes MEDLINE práci stáhne, musí dostat ucelený přehled projednávané tématiky. Čtenáři se často spoléhají na tuto extrahovanou formu (souhrny se bohužel stávají samostatnou jednotkou vědeckého poznání). Je třeba věnovat maximální pozornost zpracování souhrnu, a to jak po obsahové, tak formální a jazykové stránce.

3. Klíčová slova

Uvádí se 3-10 klíčových slov - konkrétních i obecnějších. Výhodné je použít odborné termíny zahrnuté v tezauru deskriptorů Medical Subject Headings (MeSH) z dílny Národní lékařské knihovny USA a jejich českého překladu.

4. Vlastní text

Vlastní text původního sdělení se standardně rozděluje na oddíly: Úvod - Materiál a metody - Výsledky - Diskuze - Závěr.
Úvod obsahuje zhodnocení stavu sledované tématiky. Vysvětlí se méně známé skutečnosti. Naváže se otázkami a hypotézami, které si autor vytkl ve studii objasnit. Úvod nemá být delší než diskuze.

Oddíl Materiál a metody začínají charakteristikou uspořádání pokusu či studie. Následuje jednoznačná specifikace a popis metod, definice a počet pokusných osob či experimentálních zvířat. Musí být charakterizován způsob sběru, výběru, zpracování a hodnocení získaných dat. U statistického hodnocení se uvádí nejen metoda, ale i použitý počítačový program. Podle popisu materiálu a metod by mělo být možné pokus či studii zopakovat a dodatečně ověřit.

Oddíl Výsledky obsahuje výsledky a statistické hodnocení, zatím bez interpretace. Pokud chybí statistické hodnocení, uvádí se trendy, směry a podobnosti. V textu jsou uvedeny odkazy na všechny tabulky, grafy a obrázky.

Diskuze obsahuje interpretaci získaných dat a konfrontaci s dosud publikovanými a recentními výsledky, zejména těmi, které významně ovlivňují vývoj v dané oblasti. Zahrnuje zhodnocení, zda dosažené výsledky jsou v souladu nebo rozporu se současnými znalostmi. Při vývoji nové metody nebo zkoušení léčebného postupu jsou diskutovány přednosti a nedostatky použitého postupu. V diskuzi autor prokáže, jak rozumí problému, protože se musí orientovat v recentních zahraničních i domácích publikacích.

Závěrem je zhodnoceno, zda hlavní hypotéza byla potvrzena nebo vyvrácena. Z práce musí vyplývat konkrétní a praktická doporučení a v případě obecnějších výsledků se autor pokusí vytýčit směr dalších pokusů a studií.

Přehledový článek není pevně strukturován. Standardně obsahuje úvod a závěr. Od úvodu se očekává seznámení s tématem a nastínění problému, nezřídka v historických souvislostech. Závěr logicky navazuje na předchozí text (tj. neobsahuje zcela novou informaci), zdůrazní se hlavní skutečnosti, kterými měl článek přispět k porozumění dané problematiky. Do závěru je vhodné zařadit představu o možných perspektivách vývoje a výzvu k určitému jednání (doporučení postupu).

5. Věnování, poděkování, poznámka

Poděkování je adresováno všem, kteří se jinak než autorským způsobem podíleli na výsledcích (např. laborantům, sponzorům…). Poznámka o podpoře grantem (s uvedením agentury a čísla) je pro autory dokladem využití finančních prostředků poskytnutých grantovou agenturou.

6. Seznam zkratek

Seznam a výklad zkratek se uvádí podle potřeby, zejména pokud jich sdělení obsahuje velké množství.

7. Literatura

Literární odkazy mají být číslovány v pořadí, v němž byly uvedeny poprvé v textu. Udávají se pomocí arabských číslic v hranaté závorce. Úprava bibliografických referencí se řídí specifickými pravidly (viz níže). Vybrané publikace musí být striktně relevantní k tématu, měly by pokrývat období až do data ukončení rukopisu, přihlédne se k jejich dosažitelnosti pro čtenáře (omezí se nedostupné časopisy a publikace v jiných než světových jazycích, češtině a slovenštině).

Tabulky, grafy, schémata a obrázky

V textu je třeba na ně v příslušných místech uvádět odkazy. Umístit obrázek či jiný grafický prvek na autorem požadované místo nelze vždy realizovat. Každá příloha (tabulka, graf, schéma) má být srozumitelná sama o sobě, bez čtení textu. Jsou-li v ní uvedeny zkratky, které se běžně nepoužívají, musí být připojeny vysvětlivky.

Digitální fotografie, tabulky, grafy a další ilustrace v elektronické podobě doporučujeme zasílat v příloze textového souboru vždy jako samostatné dokumenty v původním formátu (např. *.jpg, *.gif, *.tif, *.bmp, *.eps, *.xls, apod.) a nevkládat je jen do dokumentu pro MS Word (*.doc). MS Word v takovém případě slouží jen jako nadbytečná obálka, která zvyšuje pracnost dalšího zpracování a nezřídka přináší i jiné problémy.

Správnost garantuje autor přehlédnutím grafů a schémat před formální korekturou. Redakce odmítne rozsáhlé nepřehledné tabulky, stejně jako tabulky v počtu, nepřiměřeném k rozsahu a obsahu textu.

Další pokyny k úpravě rukopisu

Výsledky vyšetření v číselné podobě uvádějte v jednotkách SI normy, pouze hodnoty pulzu, teploty a krevního tlaku je možné uvádět v konvenčních jednotkách (/min, °C, mmHg).

Použije-li autor v textu zkratky, musí být příslušné výrazy poprvé použity v plném znění a následovány zkratkou uvedenou v závorce. Obsahuje-li text zkratek více, je alternativní možnost připojit jako zvláštní přílohu seznam použitých zkratek.

Názvy mikroorganismů se píší kurzívou podle platného taxonomického zařazení. Poprvé uváděný název mikroorganismu musí být uveden v nezkrácené podobě (Staphylococcus aureus), při jeho opakování se použije zkrácená forma (S. aureus).

Názvy léků se uvádějí v generické formě; pouze v případě, chtějí-li autoři z jakéhokoliv důvodu zdůraznit, že šlo o konkrétní přípravek (např. při popisu nežádoucích účinků), uvede se kromě generického názvu i firemní označení a jméno výrobce.

Další grafická úprava textu respektují doporučení Českého normalizačního institutu obsažené v dokumentu Úprava písemností psaných strojem nebo zpracovaných textovými editory v ČSN 01 6910 ze srpna 1997.

Právní a etická problematika

Bude-li zařazena v publikaci jakákoliv dokumentace nebo významná partie textu, převzatá z jiné publikace, musí být pramen výslovně uveden a předložen písemný souhlas autora a vydavatele původního pramene. Je výhradně záležitostí autora opatřit si potřebný souhlas. Za respektování autorských práv odpovídá autor článku. Nejasnosti v tomto ohledu mohou být důvodem k odmítnutí práce.

Sdělení (psaný text, tabulky ani obrazová část) nesmí porušit anonymitu pacienta. Neuvádějte proto v textu jména ani iniciály nemocných, nemocniční a protokolová čísla apod.

Autor má povinnost oznámit podporu firmou nebo sponzorování organizací, a nebo dochází-li ke střetu zájmů, kdy je autor přímo či nepřímo zainteresován na výsledcích výroby či prodeje.

Literatura

Literární odkazy se číslují v pořadí, v němž byly uvedeny poprvé v textu. Odkazy se udávají pomocí arabských číslic v hranaté závorce. Úprava bibliografických referencí vychází z normy ISO 690 a přizpůsobuje se formátu citací v databázi MEDLINE/ PubMed. Citace se člení do tematických celků (tzv. polí) v uvedeném pořadí:

 1. Autor - příjmení a zkratky jmen prvních pěti autorů; je-li autorů šest a více, uvádí se jen první tři a zkratka "et al.". U sestavovatelů monografie se za jména píše označení "(editors)" nebo zkratka "(eds)".
 2. Název - plný název práce v jazyce originálu s velkým počátečním písmenem jen na začátku, podtitul se píše za dvojtečku.
 3. Typ média, resp. nosiče - uvádí se v hranaté závorce "[CD-ROM]", "[web site]", "[homepage on the Internet]", "[monograph on the Internet]", českou internetovou stránku lze označit "[www stránka]". U tradičních (tištěných) dokumentů se tento údaj vynechává.
 4. Vydání, resp. verze - závazný údaj u knih a monografií, u článku v periodiku se nepíše. Zahrnuje pořadí vydání a místo vydání. U českých dokumentů lze anglické "edition", resp. "ed." nahradit "vydání", resp. "vyd.". Jméno města se nepočešťuje, píše se např. London, New York, nikoli Londýn, Nový York. Chybí-li údaje o místu vydání, do hranaté závorky lze uvést zemi nebo zkratku "[s. l.]" (z latinského sine loco = bez místa).
 5. Nakladatelské, resp. vydavatelské údaje:
  1. U knihy jméno nakladatele, resp. vydavatele v nejkratší srozumitelné podobě, u periodika oficiální zkratka názvu časopisu. Chybí-li jméno nakladatele, resp. vydavatele, píše se do hranaté závorky "s. n." (z latinského sine nomine = beze jména).
  2. Datum, popř. rok vydání, u elektronického materiálu i datum poslední úpravy a datum citování: "[updated YYYY Mon DD; cited YYYY Mon DD; ]", popř. "[aktualizace DD. měsíc RRRR; citováno DD. měsíc RRRR]" nebo "[aktualizace DD. měsíc RRRR; cit. DD. měsíc RRRR]"
  3. Fyzický popis, tj. ročník, event. číslo (v závorce) a stránkový rozsah. U citace celé monografie se počet stránek neuvádí, u kapitoly v monografii se udává za zkratku "p. ", popř. "s. " první a poslední stránka oddělené pomlčkou. U citace článku v časopisu se udává první a poslední stránka oddělené pomlčkou bez dalšího označení. U citace z internetu se event. odhadne přibližný rozsah: "[about 3 p.]" nebo "[about 2 screens]".
  4. Přístup ke zdroji se uvádí zejména u internetové adresy: "Available from: http://www.lf1.cuni.cz/... ." event. "Dostupné z: http://www.lf1.cuni.cz/... .". Podtržení označuje aktivní hypertextový odkaz.

Zdroje informací o publikování

Obecné požadavky na úpravu publikací v biomedicínských časopisech přináší internetová stránka International Committee of Medical Journal Editors (ICMJE).

Adresa redakce

Doc. MUDr. Petr Štourač, Ph.D.
KDAR FN Brno a LF MU, Nadační fond AKUTNĚ.CZ
Kamenice 5
625 00 Brno

E-mail: redakce@akutne.cz