Reportáž z Euroanaesthesia 2024

Vážení příznivci portálu AKUTNĚ.CZ, přinášíme vám novinky z letošního kongresu Evropské společnosti anesteziologie a intenzivní péče – Euroanaesthesia 2024. Cestu jsme neměli dalekou, protože letošní ročník se konal 25.-27.7.2024 v německém Mnichově. I přes očekávání nás přivítalo příjemné skoro-letní počasí a tři dny nabité poznatky mohli začít.

Veronika Valouchová (Lékařská fakulta, Masarykova univerzita, Brno)

Letošní Euroanaesthesia konference v Mnichově pro mě byla první větší zkušeností s mezinárodním kongresem. Asi celou naši studentskou část výpravy překvapila obrovská pestrost programu - a to jednak tématická a jednak z hlediska formátů sdělení. Mně poté nejvíce zaujala tématická řada přednášek věnovaných EEG, jeho interpretaci a úskalím jejího využití, včetně zaměření na specifika jednotlivých pacientských skupin, použitých léčiv a různých oborech zákroků - vše v odlehčené a v praxi využitelné formě. Další přednáška byla věnována jednotlivým indexům používaným v klinické praxi, mimo to i porovnání těchto systémů a raw-EEG dat. Inspirativní bylo též sdělení o zkušenosti s  implementací těchto metod v podání další z přednášejících. Mimo to se v programu vyskytovala i témata zaměřená na soft-skills nebo vědu, například problematice predátorských článků a retrakci publikací, což je pro náš obor problematikou poměrně relevantní, vzhledem k tomu, že přibližně 60% všech retrakcí se údajně týká právě publikací z prostředí medicíny a výzkumu v oblasti biochemie.

Na závěr bych ráda poděkovala NF AKUTNĚ.CZ a ostatním členům naší výpravy za jedinečný zážitek, který mi umožnil si rozšířit obzory a obecně mě pozitivně namotivoval.

Pavel Pískovský (Lékařská fakulta, Masarykova univerzita, Brno)

Na konferenci podobného typu jsem měl možnost jet vůbec poprvé, a proto vám v tomto reportážním příspěvku kongresové dny přiblížím očima studenta. Program přinesl širokou nabídkou přednášek, které byly prezentovány v blocích různých formátů. Meet the expert či Lecture se zaměřily zpravidla na jedno téma pohledem jednoho odborníka. Naopak 10 minutes to convince nám ve čtyřech po sobě jdoucích desetiminutových příspěvcích odhalilo nejnovější poznatky k danému tématu. Zajímavým formátem, který vyvolával četné dotazy a komentáře z publika, byla pro-con debata, kde bylo téma nasvětleno ze dvou různých úhlů pohledu. Ještě vetší interakci s posluchači pak nabídly panelové diskuze. Pro přiblížení konkrétní přednášky jsem se rozhodl uvést výzkum prezentovaný Dr. Alexandre Joostenem, který se specializuje na optimalizaci hemodynamických parametrů v peri- a postoperační péči. K tomu využívá closed loop systém, jehož cílem jsou co nejmenší odchylky středního arteriálního tlaku. Tento systém na základě neustálé monitorace a vyhodnocování trendu tlakových změn volí ideální dávkování terapie, což podle prezentovaných výsledků vede k významně nižším výkyvům tlaku než při stejné práci prováděné personálem. V závěru přednášky však Dr. Joosten zdůraznil, že by tato nová technologie v žádném případě neměla vést ke snížení pozornosti v péči o pacienta a upozornil na důležitost komplexního přístupu.

Jako komplexní, přínosné a obohacující hodnotím celé tři dny, ze kterých si odvážím nejen spoustu nových informací, ale i milé vzpomínky na společné večery a bavorskou metropoli zalitou sluncem. Chtěl bych tímto velmi poděkovat NF AKUTNĚ.CZ za možnost účasti a celé výpravě portálu AKUTNĚ.CZ za příjemnou atmosféru.

Kateřina Dostálová (Lékařská fakulta, Masarykova univerzita, Brno)

Pohled na Mnichov z nejvyššího bodu ve městě, výstaviště hemžící se anesteziology z nejrůznějších koutů světa, procházka prosluněnou English Garden, společné večeře a vítězství v hokeji. To je jen pár dojmů, které mi utkvěly v paměti ze čtyř nabitých dnů strávených v Mnichově. 

Každý den kongresu jsme měli příležitost navštívit pestré spektrum přednášek, vyzkoušet si několik stanovišť se simulátory a poslechnout si inspirativní příspěvky v posterové sekci. Kdybych měla některé z témat vybrat a povědět o něm více, byly by to Nefarmakologické přístupy zvyšující pohodlí pacientů v lokální anestezii. V první části tohoto přednáškového bloku Dr. Boselli (Francie) vysvětlil koncept Hypnotic communication. Na datech ze svého výzkumu ukázal, proč je komunikace s pacientem klíčová, a jak správný výběr slov může zmírnit obavy i bolestivý prožitek pacienta. Lékaře přirovnal ke kouzelníkovi, který dokáže odvést pozornost pacienta od nepříjemného výkonu. Publiku pak představil, jaké věty lékaři ve své praxi často užívají, a čím je možné je nahradit. V druhé části Dr. Fusco (Francie) zdůraznil, že nejde jen o samotný positive wording, ale o komplexní a individuální přístup ke každému z pacientů. Třetí část se věnovala využití VR metod a poslechu hudby během lokální anestezie. Dle prezentovaných dat vedly obě metody u pacientů ke snížení úzkosti a pooperační bolesti. U pacientů byla zaznamenána zvýšená parasympatická aktivita a pacienti po zákroku častěji referovali pocit spokojenosti. V diskuzi později oba francouzští lékaři uvedli, že metody mají velký potenciál také v pediatrické populaci. V závěrečné části vystoupila Dr. Roelants (Belgie) s přednáškou o nefarmakologických intervencích během předporodní epidurální anestezie. Kromě již zmíněného významu komunikace vysvětlila, jak mohou respirační techniky pomoci ke zvládnutí bolestivých děložních kontrakcí. Dále popsala “yes-set” metodu, ve které svými dotazy postupně získává souhlas pacientky a snaží se o změnu jejího mindsetu, hypnózu a následnou post-hypnotickou sugesci. Celý blok pak byl zakončen videoukázkou, jak taková epidurální anestezie v podání Dr. Roelants probíhá. 

Česká sestava AKUTNĚ.CZ v Mnichově potvrdila svého týmového ducha a několikrát ukázala, že je podobně sehraná jako ta na ledě. Díky, že jsme jako studenti mohli být u toho a moc si vážím příležitosti se Euroanaesthesia 2024 zúčastnit.

Hana Harazim (Klinika dětské anesteziologie a resuscitace, Ústav simulační medicíny, Masarykova univerzita, Brno)

Letošní EUROANAESTHESIA byla nabitá vizionářskými přednáškami, které se snažily ukázat jaký bude další vývoj našeho oboru. Kromě pediatrické a porodnické problematiky jsem tedy viděla několik sekcí o ekologii a udržitelnosti, o umělé inteligenci a moderních směrech farmakoterapie.

Medication safety je neustále aktuálním tématem, proto jsme se zúčastnila širokého panelu odborníků na toto téma. Nejdříve jsme se zaměřili s dr.Zoumprouli na epidurální analgezii, která se používá zejména v léčbě pooperační bolesti a tlumení porodních bolestí. Katastrofické následky může mít prostá záměna léků: epidurální směs podána i.v., intravenózní léky podány do katetru (chemoterapie, výživa, ATB…); toto je precipitováno univerzálním rozšířením konektorů Luer a skladováním medikace dle abecedy než dle způsobu použití. V přístupu k chybám lidského faktoru je potřeba přiznat, že se to může stát všem, identifikovat rizikové faktory, mít infuzní pumpy pouze pro epidurální podání, nerozpojovat systém (předcházení kontaminaci), označit katetry a stříkačky, mít specifické konektory NRFI, skladovat epidurální léky samostatně a používat nejnižší možné koncentrace lokálních anestetik.

Polovina vyhnutelných medicínských chyb je spojena s podáním léků, proto vznikají reportovací systémy po celém světě od roku 1970. Stále však nejsou všechny chyby reportovány, nebo ani nejsou rozpoznány – nejmenší obavy z hlášení chyb jsou v USA. Dle dr. Wittman by nejvíce pomohlo zavedení velkých databází hlášení, kde by se hlášení dala zasílat prostřednictvím mobilní aplikace, kýmkoli včetně NLZP nebo pacientů, a poté byla analyzována pomocí AI. Nejpodstatnější je změna kultury, ke které přispěje lehce dostupná platforma hlášení, která je anonymizovaná a následná analýza situace a implantace změn.

Doktorka Borisova zdůraznila důležitost tréninku Patient Safety už na začátku anesteziologického výcviku – doporučila kurz Essential Patient Safety Management Course dostupný pro členy ESAIC online. Zdůraznila správné značení stříkaček, odstranění podobně vypadající medikace, zavedení přehledné organizace skladu léčiv.

Jako poslední přednášející v panelu vystoupila dr. Mellin-Olsen s palčivým tématem o nedostupnosti léčiv. V Evropě se nevyrábí téměř žádná ATB a většina produkce je v politicky nestabilních krajinách. Varování z farmaceutických firem často přichází pozdě, a proto se na ně obtížně reaguje. COVID pandemie ovlivnila produkci léčiv, taktéž válka na Ukrajině, která vyrábí veliké množství generických léčiv. Používání léčiv od různých dodavatelů vede k zvýšené šanci na medicínskou chybu, stejně jako každá odchylka od normy (např. změna designu balení). Evropa se nyní snaží lépe připravit, protože tento problém s námi zůstane po dlouhou dobu a optimalizovat dodavatelské a výrobní řetězce důležitých léčiv.

MUDr. Tereza Prokopová, Ph.D. (KARIM FN Brno, ÚSM LF MU)

V sobotu jsem navštívila blok All I want to know about EEG, který byl zaměřený na EEG monitoraci během anestezie. Důležitost hodnocení spektrálního zobrazení nebo samotných křivek EEG oproti bezrozměrným indexům, které mohou nabývat jak falešně pozitivních, tak negativních hodnot především u okrajových skupin populace (např. senioři, dětští pacienti,..). Nové Guidelines k managementu pacientů s ARDS byly představeny v následující přednášce. Velmi zájimavý panel přednášek Lung protective ventilation in patients with obesity přinesl zdůranění patofyziologických odlišností ventilace a perfuze plic u morbidně obézních pacientů během UPV během celkové anestezie. Nejvíce byla zdůrazněna důležitost polohy pacienta, která by měla ideálně být do polohy beach-chair, extubace k CPAP a možnost využití recruitment manévrů po intubaci při obtížné ventilaci. V neděli jsem navštívila bloky o Traumatic brain injury a významu současných guidelines. V rámci bloku přednášek o roli anestezie v pooperačním období byl kladen důraz na ERAS postupy a možnosti optimalizace poporodní analgezie. V dnešní době se stále více rozvíjí techniky regionální anestezie k tišení pooperační bolesti po císařském řezu, jako je například TAP blokáda zavedená pooperačně. V rámci Pro-con diskuze Multiple drugs in one syringe byly představeny agrumenty pro i proti mísení více tipů léků v jedné stříkačce. Nejvíce byl diskutován Propofol + ketamin, což je poměrně rozšířená kombinace především v oblasti urgentní medicíny. Dále také Propofol s remifentanilem, kde pozitivem je snížení tekutinové zátěže, množství dávkovačů i spotřebního materiálu především v pediatrické anestezii. Významným argumentem proti této směsi, je obtížná řiditelnost pouze analgetické složky a také nemožnost využití většiny TCI režimů. V pondělním bloku přednášek o Acute kidney injury during sepsis byla živě diskutována role kličkových diuretik v managementu AKI a načasování zahájení RRT. Nebylo prokázáno, že by paušální podávání kličkových diuretik vedlo se snížení mortality pacientů. V rámci zahájení RRT nebyla prokázán efekt "preventivní" dialýzy na snížení mortality. Přetrvávají tedy doporučení ke zvážení RRT při těžké metabolické acidóze, hyperkalémii a přetížení tekutinami. 

Chtěla bych poděkovat za podporu z Fondu mobility SMAI ČSARIM díky které jsem se mohla tohoto kongresu zúčastnit. 

 

… další postřehy zde najdete zanedlouho ...


30. 5. 2024 ... sejdeme se na AKUTNĚ.CZ
ESAIC
reportáž
kongres
Zpět