Publikace 2013 leden

SURVIVING SEPSIS CAMPAIGN: INTERNATIONAL GUIDELINES FOR MANAGEMENT OF SEVERE SEPSIS AND SEPTIC SHOCK: 2012

Dellinger, R. Phillip; Levy, Mitchell M.; Rhodes, Andrew et al.

Aktualizovaná verze Surviving Sepsis Campaign: mezinárodní guideline k managementu těžké sepse a septického šoku. Více informací je k dispozici zde: http://www.sepsis-q.cz/index.php?pg=aktuality&aid=37

Critical Care Medicine:February 2013 - Volume 41 - Issue 2 - p 580–637

Rating:

Téma: 5
Přínos/převratnost: 5
Impact: 5
Zpracování: 5
Abstrakt: 5

100%

leden

2013

PRAKTICKÉ GUIDELINES K MANAGEMENTU DIFFICULT AIRWAY: AKTUALIZOVANÁ ZPRÁVA AMERICKÉ ANESTEZIOLOGICKÉ SPOLEČNOSTI.

Jeffrey L. Apfelbaum, M.D. Carin A.Hagberg et al.

Aktualizované guidelines ASA (americké anesteziologické společnosti) k managementu obtížného zajištění dýchacích cest (difficult airway).

Anesthesiology 2013; 118:251–70

Rating:

Téma: 4
Přínos/převratnost: 4
Impact: 5
Zpracování: 4
Abstrakt: 4

84%

leden

2013

DEXAMETASON PERIOPERAČNĚ (POOPERAČNÍ ANALGEZIE A NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY): SYTEMATICKÉ REVIEW A METAANALÝZA

N. H. Waldron, C. A. Jones, T. J. Gan, T. K. Allen a A. S. Habib

Autoři přináší metaanalýzu 45 studií (5796 pacientů) k posouzení perioperační terapie dexametasonem na pooperační analgezii a jeho možné nežádoucí účinky. Z výsledků plyne, že pacienti v skupině s dexametasonem (ve srovnání s placebem) měli kvalitnější analgezii (menší spotřebu opiátů, kratší pobyt na dospávacím pokoji). Nebyla zaznamenaná zvýšená incidence pooperační infekce nebo poruchy hojení operační rány po podání dexametasonu. Analgetický efekt dexametasonu byl malý, nicméně statisticky významný.

British Journal of Anaesthesia 110 (2): 191–200 (2013)

Rating:

Téma: 4
Přínos/převratnost: 4
Impact: 5
Zpracování: 4
Abstrakt: 3

80%

leden

2013

KANYLACE CENTRÁLNÍ ŽÍLY POD ULTRAZVUKOVOU KONTROLOU: METAANALÝZA

Shao-yong Wu, Quan Ling, Long-hui Cao et al.

Použití ultrazvukem naváděných technik ke kanylaci centrálních žil by měla vést k redukci komplikaci a chybného zavedení. Autoři přináší metaanalýzu k srovnání ultrazvukem naváděné metody a metody orientace dle anatomických bodů. Z výsledků analýzy (4185 pacientů) plyne, že použití USG při kanylaci centrální žíly vede k redukci selhání punkce, punkce arterie, vzniku hematomu a hemothoraxu.

Anesthesiology 2013; 118:361-75

Rating:

Téma: 4
Přínos/převratnost: 4
Impact: 5
Zpracování: 3
Abstrakt: 3

76%

leden

2013

INTERMITENTNÍ BOLUSOVÁ VERSUS KONTINUÁLNÍ EPIDURÁLNÍ ANALGEZIE U PORODU: SYSTEMATICKÝ PŘEHLED A METAANALÝZA

Ronald B. George, Terrence K. Allen a Ashraf S. Habib

Metaanalýza randomizovaných kontrolovaných studií srovnávacích vliv bolusového a kontinuálního podávání anestetické směsi na spokojenost rodičky, potřebu intervence ze strany anesteziologa a progresi a způsob porodu. Signifikantně nižší spotřeba anestetika, zkrácení druhé doby porodní a vyšší spokojenost rodičky byly nalezeny u intermitentního podávání. Podání bolusu vede pravděpodobně k lepšímu rozšíření anestetika v epidurálním prostoru, a proto lepší analgezii. V ostatních kategoriích signifikantní rozdíl nebyl shledán. Optimální dávkovací schéma nutno ověřit studiemi.

Anesthesia and analgesia, 2013, 1: 133 – 144

Rating:

Téma: 4
Přínos/převratnost: 3
Impact: 5
Zpracování: 3
Abstrakt: 3

72%

leden

2013

SOUČASNÉ MOŽNOSTI FARMAKOTERAPIE KREVNÍ ZTRÁTY

Lawrence Tim Goodnough a Aryeh Shander

Na pacienta zaměřený přístup se snaží využít alternativy alogenní transfuze, jimiž jsou transfuze autologní krve, akutní normovolemická hemodiluce, per- a pooperační cell-saver. Článek se podrobně věnuje dalším možnostem zvládání anémie a krevní ztráty. Jde o využití látek stimulujících erythropoézu, substituce železa, hemostyptik a hemostaticky účinných látek a potenciálních arteficiálních přenašečů kyslíku. Shrnuje dostupné ze studií plynoucí poznatky o jejich využití u konkrétních skupin pacientů, možné indikací, nežádoucí účinky a rizika.

Anesthesia and analgesia, 2013, 1: 15 – 34

Rating:

Téma: 4
Přínos/převratnost: 3
Impact: 5
Zpracování: 3
Abstrakt: 3

72%

leden

2013

EFEKT TEKUTINOVÉ TERAPIE NA PLICNÍ A LEDVINNÉ FUNKCE V TERÉNU EXPERIMENTÁLNÍHO NON-SEPTICKÉHO ALI (ACUTE LUNG INJURY)

Pedro L. Silva, Andreas Güldner, Christopher Uhlig et al.

V experimentální studii na animálním modelu v oblasti ALI vedla tekutinová náhrada Hydroxyetylškrobem (HES, 6% 130/0.42) ve srovnání s Ringer acetátem  (RA) k redukci difuzního alveolárnáho poškození, GEL (želatina-polysukcinát) redukoval difuzní alveolární poškození  jenom v non-dependentních zónách. HES a RA vedly k menšímu poškození ledvin ve srovnání s GELem.

Anesthesiology 2013; 118:395–408

Rating:

Téma: 4
Přínos/převratnost: 3
Impact: 5
Zpracování: 3
Abstrakt: 3

72%

leden

2013

SROVNÁNÍ BALANCOVANÝCH KRYSTALOIDNÍCH A KOLOIDNÍCH ROZTOKŮ K CÍLENÉ HEMODYNAMICKÉ TERAPII

A. Feldheiser, V. Pavlova, T. Bonomo et al.

K cílené tekutinové hemodynamické terapii možno krystaloidy nebo koloidy, nicméně ideální roztok zůstává neznámý. V dvojitě zaslepené studii (50 pacientů) byl k optimalizaci srdečního výdeje (měření ezofageálním doppler) použitý 6% hydroxyetylškrob, nebo balancovaný krystaloidní roztok. Ve skupině s hydroxyetylškrobem bylo potřebné menší množství roztoku k dosažení požadovaného srdečního výdeje (ve srovnání se skupinou s krystaloidním roztokem) a pacienti vyžadovali méně transfuzí (plasmy). Z výsledků: při použití cílené hemodynamické terapii k optimalizaci srdečního výdeje vedlo použití balancovaného roztoku hydroxyetylškrobu k lepší hemodynamické stabilitě bez známek negativního ovlivnění ledvinných funkcí.

British Journal of Anaesthesia 110 (2): 231–40 (2013)

Rating:

Téma: 4
Přínos/převratnost: 3
Impact: 5
Zpracování: 3
Abstrakt: 3

72%

leden

2013

INTRAOPERAČNÍ TKÁŇOVÁ OXYGENACE A POOPERAČNÍ OUTCOME: OBSERVAČNÍ STUDIE

B. B. Abdelmalak, J. P. Cata, A. Bonilla et al.

Studie k srovnání tkáňové oxygenace a jejího vlivu na pooperační morbiditu a mortalitu. Autoři na vzorku 124 pacientů během celkové anestezie měřili tkáňovou saturaci v oblasti thenaru. Minimální periférní tkáňová oxygenace predikovala mortalitu a morbiditu pacientů po nekardiochirurgické operaci. Tato observační studie nepopisuje, jestli klinická terapie k zvýšení tkáňové oxygenace může mít přiznivý efekt na outcome pacientů.

British Journal of Anaesthesia 110 (2): 241–9 (2013)

Rating:

Téma: 4
Přínos/převratnost: 3
Impact: 5
Zpracování: 3
Abstrakt: 3

72%

leden

2013

AMYLÁZA V BRONCHOALVEOLÁRNÍ LAVÁŽI JE ASOCIOVANÁ S RIZIKEM ASPIRACE A PREDIKUJE BAKTERIÁLNÍ PNEUMONII

Curtis H. Weiss, Farzad Moazed, David DiBardino et al.

Aspirace orofaryngeálního a žaludečního obsahu do dýchacích cest vede k značné morbiditě a mortalitě. Aspirace je diagnostické dilema, protože klinické známky a diagnostické testy nejsou spolehlivé v predikci a potvrzení diagnózy. Autoři v retrospektivní studii zkoumali vztah α-amylázy (protein slinných žlaz a pankreatu) v bronchoalveolární laváži  a aspirace/predikce bakteriální pneumonie. Elevace amylázy v bronchoalveolární laváži je asociovaná s rizikem aspirace a může predikovat bakteriální pneumonii.

Crit Care Med 2013; 41:0–0

Rating:

Téma: 4
Přínos/převratnost: 3
Impact: 5
Zpracování: 3
Abstrakt: 3

72%

leden

2013

DEXAMETHASON K PREVENCI POOPERAČNÍ NAUZEY A ZVRACENÍ: AKTUALIZOVANÁ METAANYLÝZA RANDOMIZOVANÝCH KLINICKÝCH STUDIÍ

Gildasio S. De Oliveira Jr., Lucas J. Santana Castro-Alves, Shireen Ahmad et al.

Srovnání účinnosti nižších dávek (4-5 mg) a vyšších dávek (8-10 mg) dexamethasonu podaného k prevenci PONV. Podaní nižší či vyšší dávky vede k srovnatelným klinickým účinkům. Nebyl nalezen ani klinický benefit vyšší dávky při podávání dexamethasonu v kombinaci s jiným antiemetikem.

Anesthesia and analgesia, 2013, 1: 58 – 74

Rating:

Téma: 4
Přínos/převratnost: 2
Impact: 5
Zpracování: 3
Abstrakt: 3

68%

leden

2013

INFILTRACE OPERAČNÍ RÁNY A INTERKOSTÁLNÍHO PROSTORU ROPIVACAINEM PŘI OPERACI KARCINOMU MAMMAE: EFEKT NA CHRONICKOU POOPERAČNÍ BOLEST

Aline Albi-Feldzer, Emmanuelle Mouret-Fourme E, Smail Hamouda et al.

Efekt infilrace rány lokálním anestetikem k léčbě akutní a chronické bolesti zůstává nejasný. V prospektivní randomizované dvojitě zaslepené placebem kontrolované studii autoři sledovali výskyt akutní a chronické pooperační bolesti po infiltraci operační rány ropivacainem vs. placebem. Infiltrace rány vedla k redukci akutní (90 minut) pooperační bolesti, incidence chronické pooperační bolesti nebyla ovlivněna.

Anesthesiology 2013; 118:318-26

Rating:

Téma: 3
Přínos/převratnost: 3
Impact: 5
Zpracování: 3
Abstrakt: 3

68%

leden

2013

POTENCIÁLNÍ ROLE FARMAKOLOGICKÝCH PROTOKOLŮ U TRAUMATU

Christoph J. Schlimp, Wolfgang Voelckel et al.

Diagnostika a léčba TIC (traumatem indukovaná koagulopatie) je výzvou pro lékaře v péči o traumatizované pacienty. Výsledky viskoelastických testů (VETs) včetně tromboelastometrie a tromboelastografie se stále častěji používají k diagnostice TIC a k cílené hemostatické terapii. Časná a agresivní léčba je zásadní ke zlepšení outcome pacientů se těžkým krvácením a ŽOK (život ohrožujícím krvácením). Vysoký poměr čerstvě mražené plasmy k transfuzi erytrocytů vede k zlepšení outcome pacientů s koagulopatií. VETs přináší rychlou a komplexní analýzu koagulace a umožňuje cílenou hemostatickou terapii.

Curr Opin Anesthesiol 2013, 26:000–000

Rating:

Téma: 3
Přínos/převratnost: 2
Impact: 4
Zpracování: 3
Abstrakt: 3

60%

leden

2013

JEDNORÁZOVÉ PODÁNÍ ETOMIDÁTU NENÍ ASOCIOVANÉ SE ZVÝŠENOU MORTALITOU SEPTICKÝCH PACIENTŮ V INTENZIVNÍ PÉČI

Laura C. McPhee, Omar Badawi, Gilles L. Fraser et al.

Retrospektivní analýza k posouzení jednorázového podání etomidatu na mortalitu nemocných sepsí v intenzivní péči. Ve sledované skupině nevedlo jednorázové podání etomidatu k intubaci v intenzivní péči ke zvýšené mortalitě nebo jiným nežádoucím účinkům.

Crit CareMed 2013; 41:0–0

Rating:

Téma: 3
Přínos/převratnost: 2
Impact: 5
Zpracování: 2
Abstrakt: 2

56%

leden

2013