Publikace 2014 leden

EFEKTIVNOST A BEZPEČNOST PRONAČNÍ POLOHY U ARDS: META-ANALÝZA 11 RANDOMIZOVANÝCH STUDIÍ

Lee, Joo Myung, Bae, Won, Lee, Yeon Joo et al.

Umělá plicní ventilace v pronační poloze vedla k signifikantní redukci mortality u pacientů s těžkým ARDS. Dostatečná délka trvání pronační polohy byla asociovaná s redukcí mortality. Pronační poloha byla taky asociovaná s tlakovými dekubity a komplikace airway managementu.

Crit Care Med 2014; XX:00–00

Rating:

Téma: 5
Přínos/převratnost: 4
Impact: 5
Zpracování: 4
Abstrakt: 4

88%

leden

2014

THYROMENTÁLNÍ VÝŠKA: NOVÝ KLINICKÝ TEST K PREDIKCI OBTÍŽNÉ LARYNGOSKOPIE

Farhad Etezadi, Aylar Ahangari, Hajar Shokri, Atabak Najafi, et al.

Incidence obtížné laryngoskopie se pohybuje v rozmezí 1,5 – 20 %. Autoři studovali výškovou vzdálenost mezi chrupavkou štítnou v místě spojení obou jejich lamin a protuberatia mentalis mandibulae u pacienta ležícího na zádech se zavřenými ústy. Nazvali ji TMHT – thyromental height test. Je to parametr vypovídající o mandibulární protruzi, velikosti submandibulárního prostoru a antepozici laryngu. Srovnávali tento prediktor se zaužívanými prediktory: modifikovaným Mallampati testem, thyromentální a sternomentální vzdáleností. Vzhledem k možným katastrofickým následkům falešné predikce snadné intubace je vhodnější vyšší senzitivita i za cenu vyšší falešní predikce obtížné intubace. Výhodou TMHT je vysoká senzitivita a pozitivní prediktivní hodnota. Hodnota cut-off pro predikci obtížné intubace byla zvolena 50 mm.  Limitací studie je fakt, že byla vykonána jenom na pacientech podrobujících se elektivním výkonům klasifikace ASA I, II.

Anesthesia and analgesia, 2013, December: 1347 – 1351

Rating:

Téma: 4
Přínos/převratnost: 4
Impact: 5
Zpracování: 4
Abstrakt: 4

84%

leden

2014

PRESEPSIN (SOLUBILNÝ CD14 SUBTYP), PROCALCITONIN A PREDIKCE MORTALITY V SEPSI

Serge Masson, Pietro Caironi, Eberhard Spanuth et al.

Sepse zůstává hlavní příčinou mortality u kriticky nemocných. Vzniká následkem komplexní interakce infekčního mikroorganizmu a imunitním systémem, která ovlivňuje klinický outcome. Autoři testovali prognostickou hodnotu presepsinu (sCD14-ST), nového biomarkru bakteriální infekce a jeho srovnání s prokalcitoninem. Retrospektivní studie zahrňující celkem 100 pacientů (50 přeživších a 50 fatálních případů sepse). Hodnota presepsinu v 1. dnu byla signifikantně vyšší u následně zemřelých oproti přeživším, nicméně hodnoty prokalcitoninu se ve skupinách signifikantně nelišily. Hodnoty presepsinu byli u v průběhu nemoci signifikantně odlišné v skupinách, pokles hodnot prokalcitoninu byl obdobný u obou skupin. Hodnota presepsinu byla jediná nezávislá proměnná asociovaná s 28-denní mortalitou. Hodnoty presepsinu mohou poskytovat užitečnou prognostickou informaci u pacientů v těžké sepsi a septickém šoku.

Critical Care 2014, 18:R6 doi:10.1186/cc13183

Rating:

Téma: 5
Přínos/převratnost: 4
Impact: 5
Zpracování: 4
Abstrakt: 3

84%

leden

2014

REAL-TIME DETEKCE INSUFLACE ŽALUDKU PŘI PŘETLAKOVÉ MANUÁLNÍ VENTILACI OBLIČEJOVOU MASKOU POMOCÍ USG ANTRA (ŽALKUDKU) A EPIGASTRICKÉ AUSKULTACE U NEPARALYZOVANÝCH PACIENTŮ: PROSPEKTIVNÍ RANDOMIZOVANÁ DVOJITĚ ZASLEPENÁ STUDIE

Lionel Bouvet, Marie-Laure Albert, Caroline Augris et al.

Cílem studie bylo definovat insipirační tlak, který povede k minimalizaci gastrické insuflace a současně zabezpečí adekvátní plicní ventilaci. Insuflace žaludku byla detekována USG. K úvodu do anestezie byl použit propofol a remifentanil. Pacienti byli randomizováni do 4 skupin dle aplikovaného inspiračního tlaku: 10, 15, 20 a 25 H2O. Po ztrátě víčkového reflexu byli pacienti manuálně ventilováni po dobu 2 minut obličejovou maskou, insuflace žaludku byla detekována auskultací a real-time USG zobrazením žaludečního antra. Plicní ventilace byla insuficientní při inspiračním tlaku 10 cmH2O. Inspirační tlak 15 cmH2O vedl k redukci (minimalizaci) insuflace žaludku a zároveň byl dostatečný k udržení adekvátní plicní ventilace. Celkem bylo zařazených 67 pacientů bez známek obezity.

Anesthesiology 2014; 120:326-34

Rating:

Téma: 5
Přínos/převratnost: 4
Impact: 5
Zpracování: 4
Abstrakt: 3

84%

leden

2014

VYŠŠÍ PODÍL SPONTÁNNÍ VENTILACE ZLEPŠUJE PLICNÍ RECRUITMENT A REDUKUJE GLOBÁLNÍ STRESS/STRAIN NA EXPERIMENTÁLNÍM MODELU ARDS

Andreas Güldner, Anja Braune, Nadja Carvalho et al.

Spontánní ventilace během časné fáze ARDS je kontroverzní. Bifázický pozitivní přetlak/ airway release ventilation (BIPAP/APRV) je běžně používanou modalitou, nicméně level spontánní ventilace k maximalizaci benefitu zůstává nejasný. Experimentálne ARDS bylo indukované plicní láváži solním roztokem na animálním modelu (prase). Vyšší podíl spontánní ventilace během BIPAP/APRV vedl k zlepšení oxygenace, snížení středního transpulmonálního tlaku (stress), redukce neventilované části plic, s minimální změnou v distribuci perfuze a snížením globálního strainu.

Anesthesiology 2014; 120:XX-XX

Rating:

Téma: 4
Přínos/převratnost: 4
Impact: 5
Zpracování: 4
Abstrakt: 3

80%

leden

2014

TERAPEUTICKÁ HYPOTERMIE A RIZIKO INFEKCE: SYSTEMATICKÉ REVIEW A META-ANALÝZA

Marjolein Geurts, Malcolm R. Macleod, Rainer Kollmar et al.

Meta-analýza 23 randomizovaných studií, celkem 2820 pacientů, z toho 1398 (49,6 %) bylo léčených terapeutickou hypotermií. Z analýzy: u pacientů léčených terapeutickou hypotermií byl signifikantně vyšší výskyt pneumonie a sepse, nicméně prevalence infekce jako takové nebyla zvýšená.

Crit Care Med 2014; 42:231–242

Rating:

Téma: 4
Přínos/převratnost: 4
Impact: 5
Zpracování: 4
Abstrakt: 3

80%

leden

2014

ZÁVAŽNOST NOZOKOMIÁLNÍ PNEUMONIE V ZÁVISLOSTI NA ETIOLOGII

Marta Di Pasquale, Miquel Ferrer, Mariano Esperatti et al.

V prospektivní observační studii autoři zkoumali asociaci mezi závažnosti nozokomiální pneumonii a její mikrobiální etiologii a jestli závažnost nemoci může být použitá k cílené empirické antibiotické terapie. Celkem bylo zařazeno 343 pacientů s nozokomiální pneumonii, z toho 208 pacientů mělo ventilátorovou pneumonii (VAP). Původce pneumonie (etiologie) byl identifikován u 217 pacientů (63 %). Nejčastějšími patogeny byli Pseudomonas aeruginosa, Enterobacteriaceae, a methicillin-sensitive and methicillinresistant Staphylococcus aureus Celkem 58 pacientů (17 %) bylo infikovaných polyrezistentními kmeny. Kromě rozdílu v délce pobytu v intenzivní péči a vyšší mikrobiální perzistenci  ke konci antibiotické terapie se skupina s multirezistentními kmeny nelíšila klinicky, zánětlivými parametry, závažnosti, mortalitou nebo outcome. Pacienti s vyšším skóre závažnosti onemocnění (Acute Physiology and Chronic Health Evaluation II – APACHE II a Sepsis-related Organ Failure Assessment - SOFA) a septickým šokem v iniciálním stádiu pneumonie měli signifikantně nižší 28-denní a 90-denní přežití a závažnější systémovou zánětlivou reakci. U pacientů s nozokomiální pneumonii se zdá být rozhodující závažnost onemocnění a ne etiologie. Při iniciaci empirické antibiotické terapie je potřeba zvážit rizikové faktory pro přítomnost multirezistentních kmenů a ne závažnost onemocnění.

Critt Care Med 2 014;42:303–312

Rating:

Téma: 4
Přínos/převratnost: 4
Impact: 5
Zpracování: 4
Abstrakt: 3

80%

leden

2014

ELEVACE TROPONINU V TĚŽKÉ SEPSI A SEPTICKÉM ŠOKU

Giora Landesberg, Allan S. Jaffe, Dan Gilon et al.

Sérová koncentrace troponinu predikuje mortalitu téměř u všech zkoumaných patologických stavů, včetně sepse. Příčina elevace troponinu v sepsi není dostatečně prozkoumaná. Prospektivní kohortová studie u na vzorce 106 pacientů během prvního dne těžké sepse nebo septického šoku k  posouzení korelace echokardiografického nálezu, elevace troponinu a mortality. Diastolická dysfunkce levé komory a dilatace pravé komory byli nejlépe korelující echokardigrafické proměnné s koncentrací troponinu-T. Diastolická dysfunkce levé komory a systolická dysfunkce pravé komory u nemocných v těžké sepsi a v septickém šoku se zdá být příčinou asociace hladin troponinu a mortality.

Crit Care Med 2013; XX:00–00¨

Rating:

Téma: 4
Přínos/převratnost: 4
Impact: 5
Zpracování: 4
Abstrakt: 3

80%

leden

2014

SROVNÁNÍ EFEKTU 5% ALBUMINU, 6% HYDROXYETYLŠKROBU 130/0.4 A RINGER LAKTÁTU NA KREVNÍ ZTRÁTU A KOAGULACI PO KARDIOCHIRURGICKÉ OPERACI

K. Skhirtladze, E. M. Base, A. Lassnigg et al.

Pacienti podstupující elektivní kardiochirurgickou operaci (celkem 240) byli randomizováni do skupin 5% albuminu (HA), 6% hydroxyetylškrobu (HES) a ringerlaktátu (RL). Stropní množství intervenčního roztoku infuze bylo 50 ml/kg/den. Medián kumulativní krevní ztráty (hrudní drén) byl srovnatelný ve všech sledovaných skupinách (HA: 835, HES: 700, and RL: 670 ml). 35 % pacientů v skupině RL vyžadovalo krevní transfuzi ve srovnání s 62 % v HA skupině a 64 % v HES skupině. Signifikantně vyšší množství intervenční infuze vyžadovali pacienti v RL (krystaloidní) skupině. Perioperační tekutinová bilance byla HA skupině (2,5 l) ve srovnání s HES (3,0 l) a RL (2,8 l) skupinou. Oba koloidy ovlivnily koagulaci a sílu koagula a vedly k mírné elevaci sérového kreatininu. Závěrem: navzdory stejné krevní ztrátě do hrudního drénu, koloidy negativně ovlivnily koagulaci a vedly k vyššímu stupni hemodiluce, která byla asociována s nutností vyššího množství krevních transfuzí ve srovnání s krystaloidní skupinou.

British Journal of Anaesthesia 112 (2): 255–64 (2014)

Rating:

Téma: 4
Přínos/převratnost: 4
Impact: 5
Zpracování: 4
Abstrakt: 3

80%

leden

2014

EFEKT TERAPIE GLUTAMINEM NA OUTCOME KRITICKY NEMOCNÝCH PACIENTŮ:META-ANALÝZA

Qi-Hong Chen, Yi Yang, Hong-Li He et al.

Do analýzy bylo zařazených celkem 18 studií a 3383 pacientů. Z analýzy: suplementace glutaminu nevedla k signifikantní redukci mortality nebo délky hospitalizace u kriticky nemocných, nicméně byla asociovaná s redukcí nozokomiálních infekcí. Redukce nozokomiální infekce se lišila v závislosti od populace pacientů, modelu nutriční podpory a dávkování glutaminu.

Chen et al. Critical Care 2014, 18:R8

Rating:

Téma: 4
Přínos/převratnost: 4
Impact: 5
Zpracování: 4
Abstrakt: 3

80%

leden

2014

KONTINUÁLNÍ VERSUS INTERMITENTNÍ ELIMINAČNÍ METODY NA OUTCOME KRITICKY NEMOCNÝCH PACIENTŮ S AKI (CONVINT)

Joerg C Schefold , Stephan von Haehling , Rene Pschowski et al.

V prospektivní randomizované studii srovnávali autoři vliv intemitentní hemodialýzy nebo kontinuální veno-venózní hemofiltrace u pacientů s AKI (akutním selhání ledvin). Celkem bylo zařazených 252 pacientů, kteří byli následně randomizováni do 2 skupin (CVVH, IHD). Mezi skupinami nebyli signifikantní rozdíly v závažnosti nemoci, věku, pohlaví, nebo suspektní příčině vzniku AKI. Mezi skupinama nebyl signifikantní rozdíl v 14, 30-denní a celkové nemocniční mortalitě.

Critical Care 2014, 18:R11 doi:10.1186/cc13188

Rating:

Téma: 4
Přínos/převratnost: 4
Impact: 5
Zpracování: 3
Abstrakt: 4

80%

leden

2014

ARTERIÁLNÍ KATETR JAKO ZDROJ INFEKCE: SYSTEMATICKÉ REVIEW A META-ANALÝZA

John C. O’Horo, Dennis G. Maki, Anna E. Krupp a Nasia Safdar

Katétrové infekce krevního řečište (CRBI) jsou zdrojem signifikantních nákladů a nežádoucích následků. Arteriální katetry jsou běžné u kriticky nemocných a patří mezi často využívané vstupy (odběry, měření IBP). Autoři se zaměřili na prevalenci CRBI původem z arteriálního katetru. Celkem bylo do analýzy zahrnuto 49 studií. Prevalence CRBI byla signifikantně vyšší v podskupině pacientů u kterých byli testovány všechny invazivní vstupy ve srovnání s podskupinou kde byl testován jenom suspektní arteriální katetr. Femorální arteriální katetr byl asociován s vyšším rizikem infekce ve srovnání s radiálním. Závěrem: arteriální katetr je často nerozpoznaným zdrojem katétrové sepse. Preference punkce a. radialis oproti femorálnímu přístupu může vést k redukci CRBI.

Crit Care Med 2014; XX:00–00

Rating:

Téma: 4
Přínos/převratnost: 4
Impact: 5
Zpracování: 3
Abstrakt: 3

76%

leden

2014

ÚVOD DO ANESTEZIE S POUŽITÍM ETOMIDÁTU JE VE SROVNÁNÍ S PROPOFOLEM SPOJENÝ SE ZVÝŠENOU TŘICETIDENNÍ MORTALITOU A KARDIOVASKULÁRNÍ MORBIDITOU PO NEKARDIOCHIRURGICKÉM VÝKONU

Ryu Komatsu, Jing You, Edward J. Mascha et al.

Retrospektivní studie na pacientech ASA III a IV. Je známo, že etomidát tlumí blkádou 11β-hydroxylázy adrenální reakci za stresových situací, mezi které patří i chirurgický výkon. Tento útlum trvá u kriticky nemocných po indukční dávce hypnotika déle než 24 hodin. Na základě výsledků studie je použití etomidátu v úvodu do anestezie spojeno s vyšší třicetidenní mortalitou, kardiovaskulární morbiditou a delší nutností hospitalizace. Studie však popisuje jenom prostou korelaci těchto dvou skutečností, nepotvrzuje příčinnou souvislost. Nelze rovněž vyloučit, že etomidát nebyl preferenčně podáván těm pacientům, u kterých byla na základě horšího celkového stavu předpokládana vyšší hemodynamická instabilita. Nebyl shledán rozdíl ve výskytu infekčních komplikací ani nutnosti použít peroperačně vazopresor. Přesto je nutno na tento nežádoucí pozdní účinek etomidátu myslet a zohlednit ho při volbě anestetika při úvodu do anestezie.

Anesthesia and analgesia, 2013, December: 1329 - 1337

Rating:

Téma: 4
Přínos/převratnost: 4
Impact: 5
Zpracování: 3
Abstrakt: 3

76%

leden

2014

RETROSPEKTIVNÍ ZHODNOCENÍ INCIDENCE RESPIRAČNÍ DEPRESE PO NEUROAXIÁLNÍ APLIKACI MORPHINU PRO ANALGEZII PO CÍSAŘSKÉM ŘEZU

Theresa R. Crowgey, Jennifer E. Dominguez, Cathleen Peterson-Layne

Neuroaxiální aplikace morphinu je asociovaná s na dávce závislým rizikem časní i pozdní dechové deprese, a to zvláště u pacientek s vyšším BMI a trpících obstrukčním sleep apnoe syndromem. Spinálně aplikované dávky morhinu byly v rozmezí 0,05 - 0,25 mg, epidurálně 1 - 5 mg. Studie nedokumentuje případy mírné respirační deprese a hypoventilace nevyžadující intervenci. Nevyskytl se žádný případ respirační deprese vyžadující aplikaci naloxonu nebo intervenci resuscitačního teamu, i když 63 % rodiček bylo obézních.

Anesthesia and analgesia, 2013, December: 1368 – 1370

Rating:

Téma: 4
Přínos/převratnost: 3
Impact: 5
Zpracování: 4
Abstrakt: 3

76%

leden

2014

REGIONÁLNÍ ANESTEZIE A METASTATICKÝ PROCES: ÚLOHA LOKÁLNÍCH ANESTETIK

Votta-Velis E.G, Piegeler T., Minshall R.D., et al.

Protizánětlivý efekt lokálních anestetik (LA) je prokázán vědeckými i klinickými studiemi. V některých retrospektivních studiích vedla implementace metod regionální anestezie k redukci metastáz a zlepšení dlouhodobého přežití. Autoři přináší review článek k efektu LA na metastatický proces. Benefit LA k zlepšení přežití onkologických pacientů byl dosud přisuzován inhibici neuroendokrinní stresové reakce v návaznosti na operaci a redukci spotřeby volatilných anestetik a opiátů. In vitro amidová LA blokují TNF-alfa mediovanou Src aktivaci a ICAM-1 fosforylaci. Perioperační absence inhibice obou procesů může vést k zvýšené extravazaci tumorózních buněk a následně vzniku metastáz. Lidokain a tetrakain způsobují alteraci kinesinového motoru a jejich aplikace k maligním buňkám (CA prsu) vede k snížení metastatické schopnosti maligních buněk uvolněných do cirkulace. Výsledky výzkumu in vitro jsou slibné, nicméně je potřeba potvrdit tyto výsledky v in vivo prospektivních randomizovaných studiích.

Acta Anaesthesiol Scand 2013;57:1211-1229

Rating:

Téma: 4
Přínos/převratnost: 4
Impact: 5
Zpracování: 3
Abstrakt: 3

76%

leden

2014

MANAGEMENT PACIENTŮ S TBI (TRAUMATIC BRAIN INJURY) - KRANIOTRAUMATEM

Margaret H. Lauerman a Deborah M. Stein

Management intrakraniálního tlaku je hlavním pilířem komplexní léčby TBI. Na vznik intrakraniální hypertenze (ICH) můžou přispívat i okolnosti mimo centrální nervovou soustavu. Autoři přináší review patofyziologie a aktuální terapie multikompertmentového syndromu (MCS). Elevace ICP může být asociovaná s elevací nitrobřišního tlaku (IAP) a dekompresní laparotomie u pacientů s elevací IAP a ICP může vést k redukci ICP. Podobně múže vést k vzestupu ICP elevace nitrohrudního tlaku, ačkoliv nastavení ventilačních parametrů u pacientů s TBI a MCS zůstává nejasné. U multikompartmentového syndromu existuje korelace mezi intrakraniálním, nitrohrudním a intra-abdominálním tlakem, proto pacienti s TBI vyžadují komplexní péči kontroly ICP a zároveň minimalizace nitrohrudního a nitrobřišního tlaku.

Curr Opin Anesthesiol 2014, 27:000–000

Rating:

Téma: 4
Přínos/převratnost: 3
Impact: 4
Zpracování: 4
Abstrakt: 3

72%

leden

2014

HEMOTERAPIE PACIENTŮ V TRAUMACENTRU

Oliver M. Theusinger, Philip P. Stein, a Donat R. Spahn

Cílem review je upozornit na význam kyseliny tranexamové, bedside monitoringu vitálních funkcí a laboratorních výsledků a implementace algoritmů k léčbě traumatem indukované koagulopatie (TIC) koncentráty koagulačních faktorů k redukci krevní ztráty a potřeby krevních náhrad s cílem na zlepšení outcome. Dále autoři věnovali pozornost novým orálním antikoagulanciím a toleranci relativně nižší hladiny hemoglobinu u traumatizovaných pacientů. Časné podání kyseliny tranexamové vede k signifikantní redukci mortality bez zvýšení rizika trombembolické nemoci. Individualizované a cílené algoritmy k léčbě TIC zahrňující koncentráty koagulačních faktorů vedou k redukci počtu transfundovaných krevních náhrad, k redukci nákladů a zlepšují outcome traumatizovaných pacientů.

Curr Opin Anesthesiol 2014, 27:000–000

Rating:

Téma: 4
Přínos/převratnost: 3
Impact: 4
Zpracování: 4
Abstrakt: 3

72%

leden

2014

SELHÁNÍ PŘI VÝMĚNĚ POMŮCKY ZAJIŠŤUJÍCÍ DÝCHÁCÍ CESTY A KOMPLIKACE SPOJENÉ S POUŽITÍM COOKOVA KATETRU: UNICENTRICKÁ KOHORTOVÁ STUDIE NA 1177 PACIENTECH

Sheron McLean, Carolyn R. Lanam, Wendy Benedict et al.

Retrospektivní studie popisující výskyt selhání výměnné pomůcky a poranění dýchacích cest spojené s jejím použitím. Selhání této pomůcky při výměně tracheální rourky se vyskytlo v 13,8 % případů. Z komplikací asociovaných s použitím Coookova katetru měl pneumothorax incidenci 1,5% - všechny klinické situacie, kdy k jejímu vzniku došlo, jsou v článku popsané. Vysoká korelace je mezi selháním pomůcky a vznikem pneumothoraxu.

Anesthesia and analgesia, 2013, December: 1325 – 1327

Rating:

Téma: 4
Přínos/převratnost: 3
Impact: 5
Zpracování: 3
Abstrakt: 3

72%

leden

2014