Publikace 2023 listopad

TOP

Prokalcitoninem řízena antibiotická terapie může zkrátit délku léčby a zlepšit přežití- systematický přehled a meta analýza

Intenzivní medicína

Marton Papp, Nikolett Kiss, Mate Baka, et al.

Cílem tohoto systematického přehledu a meta analýzy randomizovaných kontrolovaných studií (RCT) bylo porovnat účinky prokalcitoninem (PCT) řízené terapie antibiotiky a standardní péči (SOC) u kriticky nemocných pacientů. Sledované parametry byly délka antibiotické (AB) terapie, mortalita, opakované a sekundární infekce, délku pobytu na JIP, délku pobytu v nemocnici a náklady na zdravotní péči.

Výsledky: Do analýzy bylo zahrnuto 26 RCT (n = 9048 pacientů). Ve srovnání se SOC byla délka terapie AB významně kratší ve skupině PCT (MD − 1,79 dní, 95% CI: -2,65, − 0,92) a byla spojena se signifikantně nižší mortalitou po 28 dnech (OR 0,84, 95% CI: 0,74, 0,95). U pacientů se Sepsis-3 byl prospěch stran mortality výraznější (OR 0,46, 95% CI: 0,27, 0,79). Šance na opakovanou infekci byly ve skupině PCT významně vyšší (OR 1,36, 95% CI: 1,10, 1,68), ale nebyl zaznamenán žádný významný rozdíl v sekundárních infekcích (OR 0,81, 95% CI: 0,54, 1,21), délce pobytu na JIP a nemocniční délce pobytu (MD − 0,67 dní, 95% CI: − 1,76, 0,41 a MD − 1,23 dní, 95% CI: − 3,13, 0,67).

Závěr: Prokalcitoninem řízená terapie může být spojena s menším podáváním antibiotik, nižší mortalitou po 28 dnech, ale vyšší mírou opakováním infekce, s podobnou délkou pobytu na JIP a v nemocnici.

Papp et al. Critical Care (2023) 27:394

Prokalcitoninem řízena antibiotická terapie může zkrátit délku léčby a zlepšit přežití- systematický přehled a meta analýza
Rating:

Téma: 5
Přínos/převratnost: 4
Impact: 5
Zpracování: 4
Abstrakt: 4

88%

listopad

2023

TOP

Strategie restriktivní versus vysokodávkové oxygenace v managementu dospělého pacienta po netraumatické srdeční zástavě: meta analýza

Anesteziologie Intenzivní medicína Urgentní medicína

S. Macherey‑Meyer, S. Heyne M. M. Meertens, et al.

Cílem této meta analýzy randomizovaných kontrolovaných studií (RCT) bylo zhodnotit účinky restriktivní strategie ve srovnání s vysokodávkovou oxygenační strategií u pacientů, kteří přežili srdeční zástavu. Primárním sledovaným parametrem bylo krátkodobé přežití (≤ 90 dnů).

Výsledky: Zahrnuto bylo 8 RCT s celkem 1941 pacienty. Restrikční oxygenace byla aplikována u 964 pacientů, vysokodávkové režimy byly použity u 977 účastníků. Míra krátkodobého přežití byla 55,7 % v restriktivní skupině a 56 % ve skupině s vysokou dávkou oxygenace (8 studií, RR 0,99, 95% CI 0,90 až 1,10, P = 0,90, I2

= 18 %, žádný rozdíl). Nebyl zjištěn žádný rozdíl v přežití do propuštění z nemocnice (5 studií, RR 0,98, 95% CI 0,79 až 1,21, P = 0,84, I2 = 32 %). Epizody hypoxémie se častěji vyskytovaly ve skupině s restriktivní oxygenací (4 studie, RR 2,06, 95% CI 1,47 až 2,89,P = 0,004, I2 = 13 %).

Závěr: Restriktivní a vysokodávková oxygenační strategie po CA nevedla k rozdílům v krátkodobém nebo hospitalizačním přežití. Strategie restriktivní oxygenace může zvýšit epizody hypoxémie, i když cíle restriktivní oxygenace překračují zamýšlené úrovně saturace, ale klinický význam není znám. Stále existuje velká mezera v důkazech o optimalizované oxygenaci v post-ROSC managementu a ze současných důkazů nelze vyvodit konkrétní cíle.

Macherey‑Meyer et al. Critical Care (2023) 27:387

Strategie restriktivní versus vysokodávkové oxygenace v managementu dospělého pacienta po netraumatické srdeční zástavě: meta analýza
Rating:

Téma: 5
Přínos/převratnost: 3
Impact: 5
Zpracování: 4
Abstrakt: 4

84%

listopad

2023

Efektivita haloperidolu pro snížení deliria u dospělých kriticky nemocných pacientů

Intenzivní medicína

Lisa Smit, Arjen J. C. Slooter, John W. Devlin, et al.

Cílem této multicentrické, dvojitě zaslepené, placebem kontrolované randomizované studie bylo zjistit, zda haloperidol ve srovnání s placebem u kriticky nemocných dospělých s deliriem snižuje dny s deliriem a koma. Pacienti byli randomizováni na skupinu s podáním i.v. haloperidolu 2,5 mg nebo placeba každých 8 hodin, pokud delirium přetrvávalo až do propuštění z JIP nebo po dobu 14 dní. Primárním sledovaným parametrem byly dny bez deliria a komatu (DCFDs) v průběhu 14 dnů po randomizaci. Sekundární parametry zahrnovaly protokolizované používání sedativ pro agitaci a související chování, pacientem iniciované extubace, nepříznivé události spojené s léčivy, umělou plicní ventilaci, délku pobytu na JIP, mortalitu po 28 dnech a dlouhodobé outcomes až do 1 roku po randomizaci.

Výsledky: Studie byla předčasně ukončena kvůli futilitě primárního cíle na doporučení DSMB po zařazení 132 (65 haloperidol, 67 placebo) pacientů [průměrný věk 64 (15) let, APACHE IV skóre 73,1 (33,9), muži 68%]. Haloperidol nesnížil DCFDs (upravený RR 0,98 [95% CI 0,73–1,31], p = 0,87). Pacienti léčení haloperidolem (vs. placebo) měli nižší pravděpodobnost dostávat benzodiazepiny (upravený OR 0,41 [95% CI 0,18–0,89], p = 0,02). Míry účinku dalších sekundárních výsledků týkajících se agitace( [OR 0,43 (95% CI 0,12–1,56)] a dalších antipsychotik [OR 0,63 (95% CI 0,29–1,32)], self-extubace [OR 0,70 (95% CI 0,22–2,18)] se zdály konzistentně příznivější s haloperidolem, ale interval spolehlivosti také zahrnoval možné škody. Nebyly zaznamenány žádné rozdíly v nepříznivých událostech spojených s podáváním hakoperidolu.

Závěr: Haloperidol nesnižuje delirium u kriticky nemocných pacientů. Nicméně může snížit potřebu rescue terapie a událostí souvisejících s agitací u pacientů s deliriem na JIP. Potvrzení těchto výsledků vyžaduje další data.

Smit et al. Critical Care (2023) 27:413

Efektivita haloperidolu pro snížení deliria u dospělých kriticky nemocných pacientů
Rating:

Téma: 5
Přínos/převratnost: 5
Impact: 5
Zpracování: 4
Abstrakt: 4

92%

listopad

2023

Roztoky s více elektrolyty versus fyziologický roztok jako bolus pro tekutinovou resuscitaci u pediatrických pacientů v septickém šoku: multicentrická randomizovaná klinická studie

Intenzivní medicína Pediatrie

Jhuma Sankar, Jayashree Muralidharan, A. V. Lalitha, et al.

Cílem této multicentrické, zaslepené randomizované studie bylo určit, zda počáteční resuscitace balancovanými krystaloidy- roztoky s více elektrolyty [MES]) nebo 0,9% NaCl nepříznivě ovlivňuje funkci ledvin u dětí do 15 let v septickém šoku. Primárním sledovaným parametrem bylo nové a/nebo progresivní akutní poškození ledvin (AKI) kdykoliv během prvních 7 dnů resuscitace tekutinami. Sekundární sledované parametry zahrnovaly hyperchloremii, jakýkoliv nežádoucí příhodu (AE) po 24, 48 a 72 hodinách a celkovou mortalitu na JIP.

Výsledky: Roztok MES byl podán 351 pacientů a 0,9% NaCl 357 pro infuzní terapii během prvních 7 dnů po identifikaci septického šoku. Medián věku byl 5 let (IQR 1,3–9); 302 (43%) byly dívky. Relativní riziko (RR) splnění kritérií pro nové a/nebo progresivní AKI bylo 0,62 (95% CI, 0,49–0,80; p < 0,001), ve prospěch MES (21%) oproti skupině NaCl (33%). Podíly dětí s hyperchloremií byly nižší ve skupině s MES oproti skupině NaCl po 24, 48 a 72 hodinách. Nebyl žádný rozdíl v mortalitě na JIP (33% MES vs. 34% NaCl). Nebyl žádný rozdíl ohledně infuzně souvisejících AE, jako jsou horečka, tromboflebitida nebo přetížení tekutinami mezi skupinami.

Závěr: Mezi dětmi s septickým šokem vedla resuscitace tekutinami s balancovaným krystaloidem ve srovnání s 0,9% NaCl ke významně nižší incidenci nového a/nebo progresivního AKI během prvních 7 dní hospitalizace.

Critical Care Medicine DOI: 10.1097/CCM.0000000000005952

Roztoky s více elektrolyty versus fyziologický roztok jako bolus pro tekutinovou resuscitaci u pediatrických pacientů v septickém šoku: multicentrická randomizovaná klinická studie
Rating:

Téma: 5
Přínos/převratnost: 5
Impact: 5
Zpracování: 4
Abstrakt: 4

92%

listopad

2023

Landiolol a orgánové selhání u pacientů v septickém šoku

Intenzivní medicína

Tony Whitehouse, MD; Anower Hossain, PhD; Gavin D. Perkins,, et al.

Cílem této multicentrické randomizované studie bylo posoudit účinnost a bezpečnost landiololu u pacientů s tachykardií a prokázaným septickým šokem vyžadujících dlouhodobou (> 24 hodin) vazopresorickou podporu. Primárním sledovaným parametrem bylo průměrné skóre Sequential Organ Failure Assessment (SOFA) od randomizace po dobu 14 dnů. Sekundární sledované parametry zahrnovaly mortalitu ke 28. a 90. dni a počet nežádoucích příhod v každé skupině.

Výsledky: Šedesát tři pacientů bylo randomizováno do skupiny, která dostávala standardní léčbu, a 63 do skupiny, která dostávala infuzi landiololu.  Studie byla předčasně ukončena na doporučení nezávislého výboru, protože nebylo pravděpodobné, že by prokázala přínos, a z důvodu možného poškození zdraví. Z plánovaných 340 účastníků bylo zařazeno 126 (37 %) průměrný věk 55,6 let [95%CI, 52,7 až 58,5 let]; 58,7 % mužů. Randomizováni byli rovnoměrně mezi podání landiololu a standartní terapie. Průměrné (SD) skóre SOFA ve skupině s landiololem bylo 8,8 (3,9) ve srovnání s 8,1 (3,2) ve skupině se standardní péčí (MD, 0,75 [95%CI, -0,49 až 2,0]; P= .24). Mortalita 28. den po randomizaci byla ve skupině s landiololem 37,1 % (23 z 62) a 25,4 %(16 z 63) ve skupině se standardní léčbou (AD 11,7 %[95%CI, -4,4 % až 27,8 %]; P = .16). Mortalita v 90. den po randomizaci byla 43,5 % (27 z 62) ve skupině s landiololem a 28,6 % (18 z 63) ve skupině se standardní léčbou (AD 15 %[95%CI, -1,7 %až 31,6 %]; P = .08). Nebyly zjištěny žádné rozdíly v počtu pacientů, kteří měli alespoň jednu nežádoucí příhodu.

Závěr: U pacientů se septickým šokem s tachykardií, léčených noradrenalinem déle než 24 hodin, infuze landiololu nesnížila orgánové selhání měřené pomocí skóre SOFA po dobu 14 dnů od randomizace. Tyto výsledky nepodporují použití landiololu k léčbě tachykardie u pacientů léčených noradrenalinem pro prokázaný septický šok.

JAMA. doi:10.1001/jama.2023.20134

Landiolol a orgánové selhání u pacientů v septickém šoku
Rating:

Téma: 5
Přínos/převratnost: 4
Impact: 5
Zpracování: 4
Abstrakt: 4

88%

listopad

2023

Midline ve srovnání s periferními intravenózními katetry u dětských pacientů pro terapii trvající 4 dny nebo déle

Anesteziologie Intenzivní medicína Pediatrie

Tricia M. Kleidon Victoria Gibson, Paula Cattanach, et al.

Cílem této randomizované klinické studie bylo porovnat selhání zařízení MC (midline) s PIVC (periferní intravenózní katetr). Pacienti byli náhodně rozděleni v poměru 1:1 na PIVC nebo MC, stratifikovaní podle věku (<5 let, >5 let). U každého pacienta byl zkoumán jeden katetr. Primárním sledovaným parametrem bylo selhání zařízení ze všech příčin, definované jako předčasné ukončení funkce zařízení. Sekundární sledované parametry zahrnovaly počet pokusů o zavedení, selhání zavedení, bolest (při zavádění), dobu procedury, spokojenost pacienta/rodičů (se zavedením), délku ponechání zařízení, komplikace zařízení během doby ponechání, další zařízení pro cévní přístup potřebná k dokončení léčby, spokojenost lékaře (při odstranění) a náklady na zdravotní péči.

Výsledky: Ze 128 pacientů náhodně rozdělených do studovaných skupin bylo zařízení zavedeno 127 pacientům (medián věku [IQR] 7 [2-13] let; 71 mužů [56 %]), z toho 65 (51,2 %) ve skupině PIVC a 62 (48,8 %) ve skupině MC. Všichni pacienti byli zahrnuti do analýzy záměru léčby. Selhání zařízení bylo nižší u pacientů ve skupině MC (10 [16,1 %]) ve srovnání s pacienty ve skupině PIVC (30 [46,2 %]; [OR], 0,22; 95%CI, 0,10-0,52; P <,001). MC byly spojeny s menším počtem pokusů o zavedení ( [MD], -0,3; 95%CI, -0,5 až 0; P = .04), delší dobou pobytu (MD, 66,9 hodin; 95%CI, 36,2-97,5 hodin; P <.001) a méně pacientů vyžadovalo k dokončení léčby další zařízení pro cévní přístup ve skupině MC (4 [6,5 %]) než ve skupině PIVC (19 [29,2 %]; OR, 0,17; 95%CI, 0,05-0,52; P = .002). Ve srovnání s PIVC bylo používání MC spojeno s větší spokojeností pacientů (9,0 vs 7,1 z 10; P = .002) a rodičů (9,1 vs 8,2 z 10; P = .02) a nižšími náklady na zdravotní péči (AUS -151,67 [US -101,13] USD na osobu; 95% CI, AUS -171,45 až -131,90 [US -114,20 až -87,95]).

Závěr: Zjištění naznačují, že zavedení Midline katetru u pacientů vyžadujících periferní intravenózní léčbu po dobu 4 dnů nebo déle, by mělo být upřednostněno, aby se snížila náročnost na zdroje, nákladnost a následky selhání zařízení.

JAMA Pediatr. 2023;177(11):1132-1140. doi:10.1001/jamapediatrics.2023.3526

Midline ve srovnání s periferními intravenózními katetry u dětských pacientů pro terapii trvající 4 dny nebo déle
Rating:

Téma: 5
Přínos/převratnost: 4
Impact: 5
Zpracování: 4
Abstrakt: 4

88%

listopad

2023

Nižší versus vyšší cílové hodnoty kyslíku pro mimonemocniční srdeční zástavu: systematický přehled a metaanalýza

Anesteziologie Intenzivní medicína Urgentní medicína

Xin Cheng, Yu Zhang, Haidong Deng, et al.

Cílem tohoto systematického přehledu a meta analýzy randomizovaných kontrolovaných studií bylo vyhodnotit dopad nižší cílové hodnoty kyslíku ve srovnání s vyšší cílovou hodnotou kyslíku na pacienty po mimonemocniční zástavě srdce. Primárním sledovaným parametrem byla mortalita 90 dnů po srdeční zástavě.

Výsledky: Analýza zahrnovala 7 randomizovaných kontrolovaných studií s celkovým počtem 1451 účastníků. Ve srovnání s nižším cílem kyslíku nebylo použití vyššího cíle kyslíku spojeno s vyšší mírou mortality (RR 0,97, 95% intervaly spolehlivosti 0,82 až 1,14; I2 = 25 %). Zjištění byla robustní pro sekvenční analýzu, analýzu podskupin a analýzu citlivosti.

Závěr: Nižší cílová hodnota kyslíku nesnížila mortalitu ve srovnání s vyšší cílovou hodnotou kyslíku u pacientů po mimonemocniční srdeční zástavě.

-Cheng et al. Critical Care (2023) 27:401

Nižší versus vyšší cílové hodnoty kyslíku pro mimonemocniční srdeční zástavu: systematický přehled a metaanalýza
Rating:

Téma: 5
Přínos/převratnost: 4
Impact: 5
Zpracování: 4
Abstrakt: 4

88%

listopad

2023

Rekonvalescentní plazma pro léčbu ARDS vyvolaného Covid-19 u pacientů na umělé plicní ventilaci

COVID-19 Intenzivní medicína

Benoit Misset, Michael Piagnerelli, Eric Hoste, et al.

Cílem studie bylo zjistit vliv podání rekonvalescentní plazmy pacientům s ARDS vyvolaným onemocněním Covid-19 na jejich mortalitu. Primárním sledovaným parametrem byla mortalita ve 28. dni.

Výsledky: Randomizováno bylo celkem 475 pacientů. Z toho 237 pacientů bylo zařazeno k podávání rekonvalescentní plazmy a 238 ke standardní péči. Vzhledem k nedostatku rekonvalescentní plazmy byl 17,7 % pacientů ve skupině s rekonvalescentní plazmou podán neutralizační titr protilátek 1:160. Glukokortikoidy byly podány 466 pacientům (98,1 %). Ve 28. dni byla mortalita 35,4 % ve skupině s rekonvalescentní plazmou a 45,0 % ve skupině se standardní péčí (P = 0,03). V předem specifikované analýze byl tento účinek pozorován především u pacientů, kteří podstoupili randomizaci 48 hodin nebo méně po zahájení umělé plicní ventilace. Závažné nežádoucí příhody se mezi oběma skupinami podstatně nelišily.

Závěr: Podání plazmy odebrané od rekonvalescentních dárců s neutralizačním titrem protilátek nejméně 1:160 pacientům u ARDS vyvolaným Covidem-19 do 5 dnů po zahájení umělé plicní ventilace významně snížilo mortalitu v 28. dni. Tento účinek byl pozorován především u pacientů, kteří podstoupili randomizaci 48 hodin nebo méně po zahájení ventilace.

N Engl J Med 2023;389:1590-600. DOI: 10.1056/NEJMoa2209502

Rekonvalescentní plazma pro léčbu ARDS vyvolaného Covid-19 u pacientů na umělé plicní ventilaci
Rating:

Téma: 5
Přínos/převratnost: 4
Impact: 5
Zpracování: 4
Abstrakt: 3

84%

listopad

2023

Užití propafenonu vs. amiodaronu v rámci managementu supraventrikulární arytmie při sepsi: randomizovaná kontrolovaná studie

Intenzivní medicína

Martin Balik, Michal Maly, Tomas Brozek, et al.

Cílem této prospektivní kontrolované dvojitě zaslepené studie bylo porovnat efekt propafenonu a amiodaronu pro intervenci nově vzniklé arytmie u pacientů v septickém šoku a ejekční frakcí levé komory < 35%. Pacienti byli náhodně rozděleni do dvou skupin (i.v. propafenon - 70 mg bolus následovaný 400–840 mg/24 h nebo amiodaron - 300 mg bolus následovaný 600–1800 mg/24 h). Primárními sledovanými parametry byly: podíl pacientů se sinusovým rytmem 24 hodin po zahájení infuze, doba obnovení prvního sinusového rytmu a podíl pacientů s opakovanou arytmií.

Výsledky: Z 209 randomizovaných pacientů obdrželo 200 (96 %) jeden ze zkoumaných léků. Po 24 hodinách mělo 77 (72,8 %, propafenon) a 71 (67,3 %, amiodaron) sinusový rytmus (p = 0,4), který byl obnoven po mediánu 3,7 h (95% CI 2,3–6,8) a 7,3 h (95% CI 5–11), p = 0,02. Arytmie se opakovala u 54 (52%) pacientů léčených propafenonem a u 80 (76%) s amiodaronem, p < 0,001. U pacientů s dilatovanou levou síní byla snazší kontrola rytmu ve skupině, které byl podán amiodaron (6,4 h (95% CI 3,5; 14,1) oproti 18 h ve skupině s propafenonem (95% CI 2,8; 24,7, p = 0,05).

Závěr: Podání propafenonu nevedlo ve 24. hodině k lepší kontrole rytmu, ale vedlo k snazší kardioverzi s nižším počtem recidiv arytmie (oproti amiodaronu) a to zejména u pacientů bez dilatace levé síně. V předem stanovených krátkodobých a dlouhodobých sledovaných parametrech nebyly mezi propafenonem a amiodaronem pozorovány žádné významné rozdíly.

Intensive Care Medicine (2023) 49:1283–1292

Užití propafenonu vs. amiodaronu v rámci managementu supraventrikulární arytmie při sepsi: randomizovaná kontrolovaná studie
Rating:

Téma: 5
Přínos/převratnost: 3
Impact: 5
Zpracování: 4
Abstrakt: 4

84%

listopad

2023

Doporučené postupy pro hodnocení nově vzniklé horečky u dospělých pacientů na JIP – shrnutí

Intenzivní medicína

Naomi P. O’Grady, Earnest Alexander, Waleed Alhazzani, et al.

Horečka je často raným indikátorem infekce a v mnoha případech vyžaduje pečlivé diagnostické vyšetření. Neinfekční příčiny horečky by měly vždy být nedílnou součástí diferenciální diagnózy, ale protože časné zahájení léčby může zlepšit outcome pacientů s infekcí, počáteční vyšetření pacientů s nově vzniklou horečkou se obvykle zaměřuje právě na infekční etiologii. Je třeba poznamenat, že ne všechny epizody horečky vyžadují další vyšetření (např. ty, u kterých je neinfekční etiologie zřejmá, jako je horečka v okamžiku pooperačního stavu).

Diagnostická vyšetření by pak měla být zaměřena na konkrétní možné infekční fokusy selektované na základě pečlivé anamnézy a podrobného fyzikálního vyšetření. Ačkoli by velká část tohoto dokumentu mohla být aplikována i u významně imunokompromitovaných pacientů (příjemci orgánů, pacienti s těžkou neutropenií), nejsou zde tyto populace přímo probírány. Důvodem pro tuto skutečnost je, že variabilita a komplexnost různých typů imunokompromitace činí tuto úlohu v kontextu obecně aplikovatelné směrnice nemožnou.

Critical Care Medicine https://doi.org/10.1097/CCM.0000000000006021

Doporučené postupy pro hodnocení nově vzniklé horečky u dospělých pacientů na JIP – shrnutí
Rating:

Téma: 5
Přínos/převratnost: 3
Impact: 5
Zpracování: 4
Abstrakt: 3

80%

listopad

2023

Koncentrát protrombinového komplexu pro terapii traumatem indukované koagulopatie: systematický přehled a meta analýza

Anesteziologie Intenzivní medicína Urgentní medicína

Ioannis Hannadjas, Arthur James, Ross Davenport, et al.

Cílem tohoto systematického přehledu a meta analýzy bylo zhodnotit dostupné důkazy, týkající se účinnosti a načasování podání koncentrátu protrombinového komplexu (PCC) u traumatem indukované koagulopatie (TIC) samostatně nebo ve spojení s jinými léčebnými postupy u dospělých pacientů s vážným traumatem. Primárními sledovaným parametrem byla nemocniční mortalita a žilní trombembolismus (VTE).

Výsledky: Do analýzy bylo zahrnuto devět observačních studií a jedna randomizovaná kontrolovaná studie s celkovým počtem 1150 pacientů. Většina studií používala 4-faktorový PCC v dávce 20–30U/Kg. Mezi pozorovacími studiemi bylo zároveň podáváno: plná krev (n = 1 studií), koncentrát fibrinogenu (n = 2 studií) nebo čerstvě zmražená plazma (n = 4 studie). Výsledky byly nekonzistentně hlášeny napříč studiemi s širokým rozsahem měření a časových bodů. Osm observačních studií zkoumalo mortalitu s celkovým OR 0,97 [95% CI 0,56–1,69], a pět podávalo informaci o hluboké žilní trombóze (DVT) s OR 0,83 [95% CI 0,44–1,57].

Závěr: Mezi publikovanými studiemi podávání koncentrátu protrombinového komplexu (PCC) u traumatem indukované koagulopatie (TIC) významně nesnížilo mortalitu, ani nezvýšily riziko výskytu hluboké žilní trombózy. Nicméně potenciální trombotické riziko zůstává obavou, která by měla být adresována v budoucích studiích.

Hannadjas et al. Critical Care (2023) 27:422

Koncentrát protrombinového komplexu pro terapii traumatem indukované koagulopatie: systematický přehled a meta analýza
Rating:

Téma: 5
Přínos/převratnost: 2
Impact: 5
Zpracování: 4
Abstrakt: 4

80%

listopad

2023

Efekt kapilárního návratu na volum expanzi a navýšení dávky noradrenalinu u pacientů v septickém šoku

Intenzivní medicína

Nicolas Fage, Francesca Moretto, Daniela Rosalba, et al.

Výsledky: Zařazena byla data od 69 pacientů v septickém šoku. Zaznamenán byl střední arteriální tlak (MAPú, srdeční index (CI) a 5 po sobě následujících měření CRT před a po infuzi 500 ml fyziologického roztoku u 33 pacientů a před a po zvýšení dávky noradrenalinu u 36 jiných pacientů. Odpovědi na objem byly definovány jako zvýšení CI ≥ 15%, a odpovědi na noadrenalin jako zvýšení MAP ≥ 15%. Změny v CRT byly považovány za významné, pokud byly větší než 23%. S objemovou expanzí se CRT průměrně neměnil u pacientů s výchozím CRT < 3 s (n = 7) a u všech, kromě jednoho pacienta s výchozím CRT ≥ 3 s, u kterých se objem zvýšil o < 15% (n = 13 „non-respondenti na objem“). U tekutinových respondérů s výchozím CRT ≥ 3 s (n = 13) CRT kleslo u 8 pacientů a zůstalo nezměněno u ostatních, což ukázalo disociaci mezi odpovědí CI a CRT. Noradrenalin neměnil CRT významně (kromě jednoho pacienta), pokud byl výchozí CRT ≥ 3 s a zvýšení MAP bylo < 15% (n = 6). U respondérů na podání noradrenalinu s prodlouženým výchozím CRT (n = 11) se u 4 pacientů zvýšilo a u ostatních zůstalo nezměněno, což ukázalo disociaci mezi odpovědí MAP a CRT.

Závěr: U pacientů se septickým šokem s prodlouženým CRT se tento velmi zřídka zlepšuje léčbou, když objemová expanze zvyšuje srdeční výdej o < 15% a noradrenalin zvyšuje MAP o < 15%. Když jsou účinky infuze tekutin na srdeční výdej a noradrenalinu na MAP významné, odpověď CRT je proměnlivá, protože u některých pacientů klesá a u jiných zůstává stabilní. Data ukazují na disociaci mezi změnami v makrohemodynamických proměnných a v CRT. V této souvislosti se CRT chová jako markr mikrocirkulace.

Fage et al. Critical Care (2023) 27:429

Efekt kapilárního návratu na volum expanzi a navýšení dávky noradrenalinu u pacientů v septickém šoku
Rating:

Téma: 5
Přínos/převratnost: 3
Impact: 5
Zpracování: 3
Abstrakt: 4

80%

listopad

2023

Intravenózní terapie vitaminem C u dospělých pacientů se sepsí: doporučení pro praxi

Intenzivní medicína

Annika Reintam Blaser, Waleed Alhazzani, Emilie Belley-Cote, et al.

Cílem těchto doporučení bylo poskytnout důkazy ohledně otázky, zda u dospělých pacientů se sepsí nebo septickým šokem podávat i.v. terapii vitaminem C. Metodologickou podporu poskytovala tomuto panelu 21 odborníků (16 zemí, přísná pravidla týkající se možných finančních a intelektuálních konfliktů zájmů) skupina Guidelines in Intensive Care, Development, and Evaluation (GUIDE).

Výsledky: V průběhu nejdelšího follow-up (90 dní) se ukázalo, že intravenózní vitamin C pravděpodobně nemá statisticky významný efekt (RR 1,05, 95 % CI 0,94 až 1,17; absolutní rozdíl rizika 1,8%, 95% CI −2,2 až 6,2; 6 studií, n = 2148, střední jistota). Účinky vitaminu C na mortalitu v kratších časových intervalech vykazovaly nízkou nebo velmi nízkou jistotu kvůli riziku zkreslení zahrnutých studií a významné heterogenitě mezi výsledky studií. S použitím vitaminu C bylo hlášeno málo nežádoucích událostí. Panel neshledal žádné další významné rozdíly ve výsledných datech (včetně délky potřeby mechanické ventilace, dnů mimo ventilátor, délky pobytu v nemocnici nebo jednotce intenzivní péče, akutní renální insuficienci nebo potřeby renální substituční terapie). Ukázalo se, že vitamin C může vést k mírnému zkrácení doby, kdy je potřeba podpora vazopresory (MD −18,9 h, 95% CI −26,5 až −11,4; 21 studií, n = 2661, nízká jistota); ale nemusí již snížit skóre následného selhání orgánů (MD −0,69, 95% CI −1,55 až 0,71; 24 studií, n = 4002, nízká jistota). Panel posoudil, že nežádoucí účinky použití intravenózního vitaminu C pravděpodobně převažují nad účinky žádoucími, a proto vydal doporučení odrazující od používání intravenózní terapie vitaminem C u pacientů v sepsi.

Závěr: Panel nedoporučuje používání intravenózní vitamínu C u dospělých pacientů se sepsí nad rámec standardní nutriční doplňkové léčby. Malé single-center studie na toto téma by neměly být dále prováděny.

Acta Anaesthesiologica Scandinavica 2023;67:1423–1431

Intravenózní terapie vitaminem C u dospělých pacientů se sepsí: doporučení pro praxi
Rating:

Téma: 5
Přínos/převratnost: 3
Impact: 3
Zpracování: 4
Abstrakt: 4

76%

listopad

2023

Identifikace prahových hodnot krevního tlaku spojených s outcomem po srdeční zástavě u dětí

Intenzivní medicína Pediatrie Urgentní medicína

Monique M. Gardner David A. Hehir Ron W. Reeder, et al.

Cílem této studie bylo prozkoumání spojení mezi prahovými tlaky krve (TK) po zástavě s outcomem pacientů. Provedli jsme sekundární analýzu prospektivně shromážděných dat TK z prvních 24 hodin po návratu cirkulace z indexových IHCA příhod zařazených do studie JIP-RESUScitace. Nejnižší dokumentovaný systolický TK (SBP) a diastolický TK (DBP) byly  upraveny jako percentil podle věku, výšky a pohlaví. Sledovanými parametry byla souvislost nejnižšího STK a DTK po zástavě s přežitím do propuštění z nemocnice a přežitím do propuštění z nemocnice s příznivým neurologickým výsledkem (Pediatric Cerebral Performance Kategorie 1–3 nebo žádná změna od výchozího stavu).

Výsledky: Mezi 693 indexovými příhodami s údaji o TK 0–6 h po zástavě byly zjištěné prahové hodnoty: SBP > 10. percentil a DBP > 50. percentil pro věk, pohlaví a výšku. 51 procent (n = 352) subjektů mělo nejnižší SBP nad prahovou hodnotou a 50 % (n = 346) mělo nejnižší DBP nad prahovou hodnotou. SBP a DBP nad prahovými hodnotami byly spojeny s přežitím do propuštění z nemocnice (SBP: aRR 1,21 [95% CI 1,10, 1,33]; DBP: aRR 1,23 [1,12, 1,34]) a přežitím do propuštění z nemocnice s příznivým neurologickým výsledkem (SBP: aRR 1,22 [1,10, 1,35];DBP: aRR 1,27 [1,15, 1,40]) (vše p < 0,001).

Závěr: Po pediatrické IHCA měli pacienti vyšší míru přežití do propuštění z nemocnice a přežití do propuštění z nemocnice s příznivým neurologickým výsledkem, když byly cílové tlaky krve nad prahem SBP > 10. percentil pro věk a DBP > 50. percentil pro věk během prvních 6 hodin po zástavě.

Gardner et al. Critical Care (2023) 27:388

Identifikace prahových hodnot krevního tlaku spojených s outcomem po srdeční zástavě u dětí
Rating:

Téma: 5
Přínos/převratnost: 2
Impact: 5
Zpracování: 3
Abstrakt: 4

76%

listopad

2023

Použití testu spontánní ventilace, kašlacícho testu a ultrazvukového vyšetření bránice pro predikci úspěšné extubace: COBRE‑US trial

Intenzivní medicína

Fabio Varon‑Vega, Luis F. Giraldo‑Cadavid, Ana Maria Uribe, et al.

Cílem této prospektivní multicentrické observační studie bylo zhodnotit schopnost různých testů (testu úniku manžety, frekvence rychlého a mělkého dýchání, intenzity kašle a rychlosti kontrakce bránice- DCV) předpovídat úspěch extubace u dospělých pacientů na JIP.

Výsledky: Data byla získána od 367 pacientů na umělé plicní, u kterých bylo provedeno 456 testů spontánní ventilace (SBT), s úspěšností extubace 76,5%. K předpovídání úspěchu SBT jsme odvodili následující rovnici. Při cut-off pointu ≥ 0,83 byla sensitivita  91,5%, specificita 22,1% a celková přesnost 76,2%. Plocha pod křivkou ROC (AUC-ROC) byla 0,63. K předpovídání úspěchu extubace jsme odvodili následující rovnici: (5,7 × SBT) + (0,75 × Kašel) − (0,25 × DCV) − 4,5. Při cut-off pointu ≥ 1,25 byla sensitivita 96,8%, specificita 78,4% a celková přesnost 91,5%. AUC-ROC tohoto modelu byla 0,91.

Závěr: Objektivní měření kašle a rychlosti kontrakce bránice by mohlo být použito k předpovídání úspěchu spontánního testu ventilace před extubací. Rovnice pro předpověď úspěšné extubace, která zahrnuje hodnoty SBT, kašle a rychlosti kontrakce bránice, prokázala vynikající diskriminační schopnost

Varon‑Vega et al. Critical Care (2023) 27:414

Použití testu spontánní ventilace, kašlacícho testu a ultrazvukového vyšetření bránice pro predikci úspěšné extubace: COBRE‑US trial
Rating:

Téma: 5
Přínos/převratnost: 3
Impact: 5
Zpracování: 3
Abstrakt: 3

76%

listopad

2023