Otrava oxidem uhelnatým


Otrava oxidem uhelnatým (CO) patří mezi nejčastější náhodné otravy. CO se velmi silně váže na hemoproteiny a blokuje jejich funkci. To způsobuje závažnou tkáňovou hypoxii. Otrava může vyústit v těžké neurologické postižení a vést až ke smrti pacienta. Vazba CO je reverzibilní, je proto nutná včasná a adekvátní léčba.

2016
CO
otrava
hyperbarická
oxygenoterapie
Zveřejněno: 27.4.2016

Recenze

MUDr. Michal Hájek, Ph.D.
Primář Centra hyperbarické medicíny, Městská nemocnice Ostrava, Katedra biomedicínských oborů, Lékařská fakulta, Ostravská univerzita, Ostrava, Česká republika Předseda ČSHLM ČLS JEP

Autoři předkládají zdařile vytvořený a z hlediska formálního i obsahového vyvážený algoritmus  komplikovaného průběhu intoxikace oxidem uhelnatým. Nejčastější příčinou intoxikace je inhalace vzduchu obsahujícího toxickou koncentraci CO v nedostatečně větraných prostorech. Zdrojem CO je obvykle provoz různých zařízení k ohřevu vody či vytápění. Intoxikace CO zejména u těžkých a komplikovaných případů vyžaduje spolupráci napříč mnoha klinickými lékařskými obory - od urgentní medicíny, přes diagnostické obory (biochemie, radiodiagnostika) až po obory klinické (pediatrie, neurologie, intenzivní medicína, hyperbarická medicína, gynekologie a porodnictví a další). To je patrné i z případu popisovaného v algoritmu, ve kterém nechybí i potřebná diferenciálně diagnostická rozvaha. Jedná se o komplexní zpracování problematiky, od postupu na místě nehody, přes zpracování přijaté výzvy dispečinkem záchranné služby, až po diagnostický a léčebný postup posádky ZZS i nemocničního personálu na oddělení urgentního příjmu či interní ambulanci. Dále je řešen definitivní způsob léčebného ošetření hyperbarickým kyslíkem v závislosti na závažnosti stavu a následná vyšetření doporučená po propuštění z nemocnice. Je zde demonstrováno působení oxidu uhelnatého na některé orgánové systémy, především CNS a kardiovaskulární systém, a rovněž nastolena problematika řešení specifických skupin pacientů- dítěte školního věku i těhotné pacientky.

Zdroje

ŠEVČÍK, Pavel. Intenzivní medicína. Třetí, přepracované a rozšířené vydání. Praha: Galén, 2014. ISBN 978-80-7492-066-0.

PELCLOVÁ, Daniela. Nemoci z povolání a intoxikace. 2. vyd. Praha: Karolinum, 2006. Učební texty Univerzity Karlovy v Praze. ISBN 80-246-1183-X.

ŠEVELA, Kamil, Pavel ŠEVČÍK a Roman KRAUS. Akutní intoxikace v intenzivní medicíně. 1. vyd. Praha: Grada, 2002. ISBN 80-7169-843-1.

ŠEVELA, Kamil a Pavel ŠEVČÍK. Akutní intoxikace a léková poškození v intenzivní medicíně. 2., doplněné a aktualizované vydání. Praha: Grada, 2011. ISBN 978-80-247-3146-9.

SOUČEK, Miroslav. Vnitřní lékařství. Vyd. 1. Praha: Grada Publishing, 2011. ISBN 978-80-247-2110-1.

KLENER, Pavel. Vnitřní lékařství. 2., dopl. vyd. Praha: Galén, 2001. ISBN 80-7262-101-7.

HIRT, Miroslav. Toxikologie a jiné laboratorní metody ve forenzní praxi. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2011. ISBN 978-80-210-5477-6.

http://www.urgmed.cz/postupy/cizi/2009_co.pdf

Související algoritmy

Externí odkazy

Algoritmy