Refrakterní křeče u dětí


Křečové stavy jsou jedním z nejčastějších důvodů přijetí dítěte na ICU. Příčin, proč došlo u dítěte k rozvoji konvulzivního statu, je nepřeberné množství, od velice častých febrilních křečí až po vzácné metabolické či genetické příčiny. V každém případě vždy vyžadují promptní terminaci, aby nedocházelo k dalšímu poškození mozku nekoordinovanou konvulzivní aktivitou, následovanou širokou diferenciální diagnostikou a stanovení definitivní diagnózy.

2022
křečové stavy u dětí
epilepsie
křeče
bezvědomí
refrakterní křeče
Zveřejněno: 1.6.2022

Recenze

MUDr. Bořek Trávníček, MBA
Lékař, Oddělení pediatrické resuscitační a intenzivní péče, Klinika dětského lékařství, Fakultní nemocnice Ostrava, Lékařská fakulta, Ostravská univerzita Centrum pro rozvoj klinických kompetencí, Lékařská fakulta, Masarykova univerzita Brno

Křeče jsou definovány jako abnormální, stereotypní záchvatové alterace neurologických funkcí (motorika, autonomní funkce, chování). Jde o častý jev v dětské populaci, jehož podkladem může být široké spektrum příčin (neuroinfekce, traumata CNS, metabolické vady, paraneoplazie, tumory, toxiny, geneticky vázané křečové stavy). Řešíme-li křeče u dítěte, je třeba vedle pátrání po příčině i promptně křečový stav terminovat, aby nedošlo k trvalému poškození CNS. Pokud křeče trvají déle než 5 minut nebo se pacient mezi dvěma záchvaty neprobírá, hovoříme o status epilepticus (SE). Pokud křeče neustávají ani po požití léků 1. (benzodiazepiny) a 2. volby (levetiracetam, valproát, fenytoin, fenobarbital), označujeme stav jako refrakterní SE, který je nutno řešit kontinuálním podáváním anestetik dle rozhodnutí ošetřujícího lékaře intenzivisty a neurologa (např. midazolam, propofol, thiopental). Křečová aktivita trvající více než 24 hodin je pak označována jako super-refrakterní SE. Základní metodou v diagnostice křečí je (vedle laboratorních vyšetření a zobrazovacích metod) EEG, ideálně kontinuální EEG u lůžka pacienta, jež je schopno odhalit i tzv. non-konvulzivní stav (patologický záznam EEG bez zjevných klinických křečí). Přiložený algoritmus názorně shrnuje zásadní kroky v léčbě dítěte s refrakterními křečemi. Jde o skvělý edukační materiál, na kterém si cestou vzorové kazuistiky mohou řešitelé krok po kroku projít nutné výše uvedené intervence, jež vycházejí z aktuálně platných doporučení pro optimální zajištění dítěte s refrakterním křečovým stavem.

Zdroje

MALÁSKA, Jan, Jan STAŠEK, Milan KRATOCHVÍL a Václav ZVONÍČEK. Intenzivní medicína v praxi. Praha: Maxdorf, [2020]. Jessenius. ISBN 978-80-7345-675-7.

GLAUSER, Tracy, et al. Evidence-based guideline: treatment of convulsive status epilepticus in children and adults: report of the Guideline Committee of the American Epilepsy Society. Epilepsy currents, 2016, 16.1: 48-61.

STRÝČEK, Ondřej, et al. Nová definice status epilepticus a možnosti jeho farmakologické léčby. Anesteziologie a intenzivní medicína, 2018, 29.4: 207-216.

KLUČKA, Jozef, et al. Pediatric Patient with Ischemic Stroke: Initial Approach and Early Management. Children, 2021, 8.8: 649.

Související algoritmy

Externí odkazy

Wikiskripta

Křeče (pediatrie)

Algoritmy