Epilepsie


Epilepsie je nemoc provázena opakovanými záchvaty nekontrolované excitační aktivity mozkových neuronů, které vedou k mozkové dysfunkci. Záchvaty mohou vznikat z různých příčin, například jako následek úrazu hlavy, nádoru nebo zánětu mozku, cerebrovaskulární příhody nebo jako důsledek různých metabolických změn. Mohou být také idiopatické. Většina záchvatů spontánně ustává, může se však stát, že epileptický záchvat nepřestává nebo se pacient neprobírá. V takovém případě se jedná o status epilepticus, závažnou život ohrožující situaci.

2015
křeče
thiopentalové koma
EEG
Zveřejněno: 8.4.2015

Recenze

doc. MUDr. Pavel Štourač, Ph.D.
Neurologická klinika Fakultní nemocnice Brno, Česká republika

Jedná se o interaktivní algortimus zaměřený primárně na akutní péči, v tomto případě u pacienta s prvním nebo opakovaným epiletickým záchvatem. Nabídka odpovědí  týkající se správného postupu je formálně i obsahově správná . Samotné zpracování tématu je interaktivní, současné, reflektující okolnosti současného života a prostředí . Pokud se student seznámí s problematikou tímto způsobem předpokládám, že správně v kritické situaci zasáhne, což je hlavním výukovým cílem prezentace. Nejedná se samozřejmě o problematiku epileptologie ve smyslu jak je chápána v neurologii, ale především o akutní postup v terénu . Interaktivní algoritmus doporučuji k využití ve výukových programech . 

Zdroje

MARUSIČ, P., M. TOMÁŠEK a Hana KRIJTOVÁ. Akutní péče o pacienty s epileptickými záchvaty: Akutní neurologické stavy. Ročenka intenzivní medicíny. 2004, , 201

KADAŇKA, Zdeněk a Martin BAREŠ. Učebnice speciální neurologie. 3., přeprac. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2010. ISBN 978-80-210-5320-5

Související algoritmy

Externí odkazy

Algoritmy