Febrilní křeče u dětí - 2015


Febrilní křeče jsou věkově vázaným fenoménem, projevujícím se křečovými stavy, typicky generalizovanými tonicko-klonickými, s možnou ztrátou vědomí, poruchami vegetativních a regulačních funkcí. Vznik febrilních křečí je dáván do souvislosti s iniciální fází infekčního onemocnění. V rámci klasifikace rozlišujeme febrilní křeče jednoduché a komplikované s vážnějším průběhem i následky (mohou progredovat až do život ohrožujího status epilepticus). Diferenciální diagnostika se opírá o vyloučení především neuroinfekčního onemocnění, křečových stavů jiného než infekčního původu, dále epileptického záchvatu a febrilní synkopy.

2015
křeče
bezvědomí
horečka
Zveřejněno: 2.6.2015

Recenze

prof. MUDr. Vladimír Komárek, CSc.
Děkan 2 LF UK, Přednosta Kliniky dětské neurologie 2. LF UK a FN Motol, Praha

Jedná se o zdařilý interaktivní diagnosticko terapeutický algoritmus péče o dítě s komplikovaným, protrahovaným průběhem febrilního záchvatu. 
Nabídka odpovědí týkající se správného postupu je po formální i obsahové stránce vyvážená a z didaktického hlediska dobře zvolená. Autoři zřejmě záměrně vybrali pro febrilní křeče netypický, závažnější průběh, u kterého je nutná širší diferenciálně diagnostická rozvaha a řada pomocných vyšetření. U nekomplikovaných febrilních křečí obvykle stačí posouzení klinického průběhu pediatrem a dětským neurologem. 
Algoritmus je nepochybně vhodný pro studenty medicíny za účelem osvojení správných postupů v kritických situacích, nicméně pro postgraduální vzdělávání by bylo nutné text doplnit a upravit.

Zdroje

GOLDEMUND, Karel. Febrilní křeče. Pediatrie pro praxi. 2001, 2(4), 177-179. ISSN 1213-0494

LEBL, Jan. Klinická pediatrie. 2. vyd. Praha: Galén, 2014. ISBN 978-80-7492-131-5

Další verze algoritmu

Související algoritmy

Externí odkazy

Algoritmy