Spinální trauma


Spinální trauma je poranění páteře a míchy. K poranění míchy může dojít i při manipulaci s pacientem, zejména pokud se jedná o sdružené poranění, kde dominují život ohrožující zranění. Na poranění páteře by se proto mělo myslet vždy, když je v anamnéze prudká akcelerace či decelerace (dopravní nehody, pády, sportovní úrazy). Náš algoritmus vás provede spinální traumatem od první pomoci až po jeho pozdní komplikace.

2015
mícha
úraz
polytrauma
Zveřejněno: 9.4.2015

Recenze

Tento algoritmus interaktivním způsobem seznamuje čtenáře zevrubně a komplexně s problematikou spinálního traumatu. Popisuje celý terapeutický proces od primárního kontaktu posádky ZZS, zajištění pacienta po jeho transport do specializovaného centra. Rovněž klade důraz na časový faktor tohoto transportu, což je vysoce důležitý faktor v další prognóze. Dále seznamuje čtenáře s diagnostickým postupem a prací konziliářů. Stručně popisuje úvod do anestezie pacienta a nezbytný postup při zajištění dýchacích cest. Shrnuje pooperační stav a možné komplikace pacienta s míšní lézí a jeho následný rehabilitační proces. Po přečtení tohoto algoritmu je čtenář seznámen se základními fakty a postupy u pacienta s míšní lézí a je schopen adekvátně reagovat v terénu.

Zdroje

DRÁBKOVÁ, Jarmila. Spinální trauma z pohledu intenzivisty. Acta spondylologica. 2003, 2(2), 101-104. ISSN 1336-121X

HÁJEK, Roman, Pavel HUDE, H. BOSÁKOVÁ, D. ŘEHOŘKOVÁ, P. HORKÝ, P. WENDSCHE a Ján KOČIŠ. Spinální trauma v resuscitační péči. Anesteziologie a neodkladná péče. 2002, 13(1), 32-37. ISSN 0862-4968

Související algoritmy

Externí odkazy

Algoritmy