Triage a traumaplán


Hromadným neštěstím rozumíme situaci, kdy počet a stav raněných převyšuje dostupné zdravotnické zdroje. Pro efektivní zvládnutí je zásadní rychle určit stupeň ohrožení života jednotlivých raněných a tím i prioritu ošetření a transportu. Důležité však také je odlišit ty raněné, jimž pomoci nelze. To nám umožňuje např. systém přednemocniční triage pomocí třídících a identifikačních karet, kdy lékař hodnotí především stav vědomí, dýchání a oběhu. V tomto algoritmu si řešitel může zkusit řešení základních typů poranění na místě velké dopravní nehody.

2017
triage
dopravní nehoda
třídící a identifikační karta
hromadné neštěstí
Zveřejněno: 25.5.2017

Recenze

MUDr. Rudolf Zvolánek, MHA
Lékař letecké záchranné služby, Zdravotnická záchranná služba Jihomoravského kraje, Brno, Česká republika

Problematika urgentní medicíny, charakteristická obvykle vysokým počtem zraněných při jedné události, má svá specifika. Ta se vymykají běžným schématům vyšetření a ošetření pacientů za standardních podmínek. Důležitou roli hraje spolupráce všech složek IZS a nemocnic při zajištění neodkladné zdravotní péče. Cílem při řešení hromadného neštěstí je minimalizovat zdravotní a hmotné následky. Autoři tohoto výukového materiálu si kladli za cíl  objasnit specifika typická pro poskytování  zdravotní péče v uvedených výjimečných podmínkách. 

Zdroje

GREAVES, Ian a Keith PORTER. Oxford handbook of pre-hospital care. Oxford: Oxford University Press, 2007. ISBN 9780198515845.

ŠEBLOVÁ, Jana a Jiří KNOR. Urgentní medicína v klinické praxi lékaře. Praha: Grada, 2013. ISBN 9788024744346.

DOBIÁŠ, Viliam, Táňa BULÍKOVÁ a Peter HERMAN. Prednemocničná urgentná medicína. 2., doplnené a prepracované vydanie. Martin: Osveta, 2012. ISBN 9788080633875.

Česká lékařská společnost J.E. Purkyně Společnosti urgentní medicíny a medicíny karastrof. Doporučený postup č. 18. Hromadné postižení zdraví - postup řešení zdravotnickou záchrannou službou v terénu [online]. 2011 (cit. 30. 1. 2017). Dostupné z:  https://www.urgmed.cz/postupy/2011_HPZ.pdf

Česká lékařská společnost J.E. Purkyně. Třídící a identifikační karta pro lékařské třídění při hromadném postižení zdraví na uzemí ČR online]. 2009 (cit. 11. 5. 2017). Dostupné z: https://www.urgmed.cz/postupy/2009_visacka.pdf

URBÁNEK, Pavel. Hromadná postižení zdraví – modelové postupy a řešení v přednemocniční péči. Brno, 2007. Disertační práce. Masarykova Univerzita, Lékařská fakulta. Vedoucí práce Michal Mašek. 

Související algoritmy

Externí odkazy

Wikiskripta

První pomoc

Algoritmy