Dopravní nehoda Svědků Jehovových


Dopravní nehoda často vede ke vzniku celého spektra různých poranění, která mohou posádku automobilu do značné míry ohrožovat na životě. I na první pohled malá zranění mohou způsobit rozsáhlé vnitřní krvácení, při kterém je v případě velké krevní ztráty nevyhnutelná okamžitá intervence v podobě její náhrady, a to nejčastěji transfuzními přípravky/krevními deriváty. Co ale dělat v případě, když pacient patří do skupiny osob odmítajících krevní transfuze? Víte, kdy můžete pacientovu krevní ztrátu těmito přípravky nahradit a  kdy se naopak budete snažit o nalezení jiného způsobu náhrady? Náš algoritmus Vám nabízí možnost řešení modelové situace dopravní nehody, jíž se účastní Svědci Jehovovi, o kterých je známo, že patří do skupiny lidí odmítajících krevní transfuze. V České republice se k této náboženské společnosti hlásí téměř 16 000 lidí, tudíž šance, že byste se i vy mohli někdy setkat s touto situací, není úplně zanedbatelná.

2018
dopravní nehoda
transfuze
bezkrevní medicína
negatívni reverz
dříve vyslovené přání
Zveřejněno: 1.7.2018

Recenze

MUDr. Renata Černá Pařízková, Ph.D., LLM
lékař, Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny, Fakultní nemocnice Hradec Králové, Univerzita Karlova v Praze, Lékařská fakulta v Hradci Králové, Hradec Králové

Pacient má právo dle platné legislativy  na poskytování zdravotních služeb na náležité odborné úrovni a to vždy se svým svobodným a informovaným souhlasem mimo výjimky, které stanoví zákon. V klinické praxi se setkáváme se situacemi, kdy je lékařem navrhovaný postup léčby pacientem odmítán formou negativního reverzu či dříve vysloveného přání. Základní znalosti v problematice medicínského práva jsou dnes nedílnou součástí medicíny. Z toho důvodu je vytvoření situačního scénáře se zaměřením na odmítání život zachraňující léčby, u typické skupiny pacientů jako jsou Svědci Jehovovi, více než přínosné. Algoritmus na příkladu kasuistiky ukazuje rizika, možnosti a zdůvodnění jednotlivých postupů.

Zdroje

GAŠOVÁ, Z., MASOPUST, J., PÍSAČKA, M., TUREK, P., GALUSZKOVÁ, D., KRACÍKOVÁ, J., BOHONĚK, M., BOLCKOVÁ, H., ŘEHÁČEK, V. Doporučené postupy pro podání transfuzních přípravků. Postgraduální medicína [online]. 2015(06), 85 - 101 [cit. 2018-04-13]. Dostupné z: https://zdravi.euro.cz/clanek/postgradualni-medicina/doporucene-postupy-pro-podani-transfuznich-pripravku-480303

KLÁNOVÁ, Markéta. Jehovisté a krevní deriváty. Sestra [online]. 2009, 2009(11), 14 - 16 [cit. 2018-04-13]. Dostupné z: https://zdravi.euro.cz/clanek/sestra/jehoviste-a-krevni-derivaty-448153

Česká společnost bezkrevní medicíny. www.csbm.cz [online]. [cit. 2018-04-13]. Dostupné z: http://www.csbm.cz/

SKÁLOVÁ, Andrea. Bezkrevní medicína a život ohrožující krvácení. Zdravotnictví a medicína [online]. 2018, 2018(03), str. 18 [cit. 2018-04-13]. Dostupné z: https://zdravi.euro.cz/clanek/bezkrevni-medicina-a-zivot-ohrozujici-krvaceni-486504?seo_name=mlada-fronta-noviny-zdravi-euro-cz

ŠEVČÍK, Pavel. Intenzivní medicína. Třetí, 2014. Praha: Galén, 2014, 640 - 649. ISBN 9788074920660.

Zákon č. 372/2011 Sb.: Zákon o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách). www.zakonyprolidi.cz [online]. [cit. 2018-04-13]. Dostupné z: https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2011-372

Úmluva o lidských právech a biomedicíně. www.cs.wikipedia.org [online]. [cit. 2018-04-13]. Dostupné z: https://cs.wikipedia.org/wiki/%C3%9Amluva_o_lidsk%C3%BDch_pr%C3%A1vech_a_biomedic%C3%ADn%C4%9B

Svědkové Jehovovi. www.jw.org [online]. [cit. 2018-04-13]. Dostupné z: https://www.jw.org/cs/

Související algoritmy

Externí odkazy

Algoritmy