Cévní mozková příhoda


Cévní mozková příhoda (CMP) je akutní stav, který je způsoben  přerušením krevního zásobení některé části mozku. Ischemická CMP (iCMP) představuje asi 80% všech iktů a je důsledkem ucpání mozkové cévy trombem. Bez přístupu kyslíku začnou buňky v mozku odumírat a dochází ke ztrátě funkcí, které jsou pod kontrolou postižené části. Klinicky se u pacientů setkáváme s poruchou hybnosti tváře či končetin. Dalším znakem mohou být poruchy v udržení rovnováhy, náhle vzniklá silná bolest hlavy, porucha zraku nebo potíže s mluvením. Důležitým faktorem v úspěšnosti léčby je rychlá a správná diagnostika iCMP kvůli omezenému časovému intervalu pro podání tPA. Následky vznikající po iktu korelují s lokalizací a rozsahem postižené mozkové tkáně. 

2015
iktus
CMP
Zveřejněno: 2.6.2015

Recenze

MUDr. Igor Urbánek
lékař JIP Neurologické kliniky FN Brno - Bohunice

Akutní cévní mozková příhoda je urgentní stav, u kterého rozhodují doslova minuty k zahájení úspěšné terapie. Následné uzdravení pacienta záleží na míře poškození mozku, prodlení v léčbě a následné péče včetně rehabilitace. Proto je důležitá rychlá diagnostika a moderní léčba, která je dnes koncentrovaná v komplexních cerebrovaskulárních centrech a iktových centrech. Předkládaný algoritmus aktraktivním způsobem přibližuje varianty rozhodování na modelovém příkladu s upozorněním na časté chyby  a nasměřování ke správnému řešení. Vždy je nutno brát zřetel na rychlost v rozhodování a bez zbytečných průtahů zavést účinnou léčbu a nečekat na možnost spontánní úpravy.

Zdroje

FEIGIN, Valery L. Cévní mozková příhoda: prevence a léčba mozkového iktu. Praha: Galén, c2007. ISBN 9788072624287.

HERZIG, Roman. Ischemické cévní mozkové příhody: průvodce ošetřujícího lékaře. Praha: Maxdorf, c2008. Jessenius. ISBN 978-80-7345-148-6.

Související algoritmy

Externí odkazy

Algoritmy