Vážné poranění hlavy - invazivní přístupy


Každý z vás se může stát účastníkem vážné autonehody. Náš algoritmus vám nabízí postup při vážném poranění hlavy a jeho řešení invazivními postupy.

2011
brýlový hematom
koniotomie
kanylace
Zveřejněno: 20.12.2011

Recenze

MUDr. Pavel Hude, Ph.D.
Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny Fakultní nemocnice Brno a Lékařské fakulty Masarykovy univerzity

Portál Akutně opět předkládá jeden ze svých zajímavých případů – algoritmů. Problematika „a jejich komplexní zajištění v terénu. Je potřeba si uvědomit, že v tomto případě má „ošetřující lékař“ k dispozici veškeré pomůcky, které k vyšetření a zajištění pacienta potřebuje, tzn. je součástí zasahujícího týmu RLP. V jiném případě jsou naše možnosti velmi omezené a je nutné improvizovat. Velmi důležité je dodržet určité všeobecně uznávané postupy. Pacienta vyšetříme, zkontrolujeme průchodnost dýchacích cest, fixujeme krční páteř, zjistíme stav vědomí, v případě zhoršeného stavu vědomí nebo nedostatečné spontánní ventilace intubujeme, zahájíme umělou plicní ventilaci, zajistíme adekvátní žilní přístupy a provedeme transport na příslušné traumacentrum. Všechny výše uvedené postupy velmi názorně demonstruje předkládaný algoritmus s možnostmi správných i chybových výběrů, které jsou následně podrobně rozebrány. Je potřeba si také uvědomit, že řada úkonů, které posádka provádí probíhá současně. Každý člen posádky má své dané úkoly, které lékař koordinuje. Velmi důležitá je proto sehranost a kooperace posádky. Algoritmus nás přivádí až k extrémnímu klinickému stavu nemožnosti zajistit dýchací cesty klasickou intubací s nutností provedení koniotomie. Tato situace je sice vyjímečná, nicméně každý lékař by měl vědět, jak se provádí, protože se jedná o život zachraňující výkon nejen v případě poranění v oblasti horních cest dýchacích, ale také v případech těžké anafylaktoidní reakce na píchnutí žihadlem v oblasti dutiny ústní a rozvojem masivního otoku v postižené oblasti znemožňujícího spontánní dýchání. Video sekvence zajištění periferní žilní linky je velmi instruktivní, počet zaváděných kanyl závisí na stavu a náplni žilního systému. Každopádně dvě jsou lepší než jedna, zvláště pokud je potřeba rychlé podání náhradních roztoků pro krevní ztráty. Orotracheální intubace a zahájení umělé plicní ventilace při poruše vědomí je naprosto nezbytným úkonem k zajištění adekvátní oxygenace zraněného a prevencí aspirace do plic. Předložený algoritmus zajištění pacienta s těžkým poraněním hlavy nám předkládá velmi instruktivně naprosto reálnou situaci, která je součástí každodenní práce posádky ZZS.
Tvůrci opět vytvořili zdařilou instruktážní sekvenci.

Zdroje

MÁLEK, Jiří. Obtížné zajištění dýchacích cest. Anesteziologie & intenzivní medicína. 2011, 22(3), 181-183. ISSN 1214-2158

POKORNÝ, J. Lékařská první pomoc. 2., dopl. vyd. Praha: Galén, 2010, xvii, 474 s. ISBN 978-80-7262-322-8

Související algoritmy

Externí odkazy

Algoritmy