Anestezie u operace skoliózy


Skolióza je trojrozměrná deformita páteře, která může pacientům výrazně omezovat kvalitu života. Proto je u výrazných skolióz indikována operace v dětském věku. V našem algoritmu se zaměříme na odlišnosti při přípravě, vedení a vyvedení z anestezie při tomto typu operací. Náš pacient bude mít neuromuskulární skoliózu způsobenou Duchennovou myodystrofií, což s sebou nese významné odlišnosti a rizika, na které se snažíme poukázat.

2023
skolióza
TIVA
neuromuskulární onemocnění
Zveřejněno: 31.7.2023

Recenze

MUDr. Barbora Nedomová, Ph.D.
Lékař, Dětská klinika anesteziologie a intenzivní medicíny, Národní ústav dětských chorob, Bratislava, Slovensko

Deti s neuromuskulárnymi ochoreniami predstavujú heterogénnu skupinu pacientov, u ktorých je podanie celkovej anestézie spojené s rizikom vzniku závažných intraoperačných a pooperačných komplikácii. Téma algoritmu je preto pre anestéziológov vysoko aktuálna. Anestéziológ sa u detí s neuromuskulárnymi ochoreniami často stretáva s kardiorespiračnými komplikáciami, s prípadmi sťaženého zaistenia dýchacích ciest, či problematického zabezpečenia cievneho prístupu, čo zvyšuje riziko výkonov v celkovej anestézii. Pri niektorých typoch neuromuskulárnych ochorení môžu inhalačné anestetiká a sukcinylcholín
vyvolať život ohrozujúce reakcie, vznik malígnej hypertermie, akútnej rabdomyolýzy či závažnej hyperkaliémie. Uvedená skupina ochorení prináša so sebou riziká pri podávaní celkovej anestézie a vyžaduje špecifický perioperačný manažment založený na tímovej solupráci odborníkov.

Predložený algoritmus sa zameriava na anestéziu pri operačnej liečbe skoliózy u detí s najťažšou formou dystrofinopatie - Duchennovou svalovou dystrofiou (Duchenne muscular dystrophy - DMD). DMD predstavuje progresívne neuromuskulárne ochorenie, charakterizované progredujúcou svalovou slabosťou pacienta.

Úvodná časť algoritmu zdôrazňuje špecifiká predoperačnej prípravy dieťaťa. Pred výkonom v celkovej anestézii sa u detí s DMD odporúča neurologické, kardiologické a pneumologické vyšetrenie. Neurologické vyšetrenie je realizované za účelom potvrdenia diagnózy a identifikácie stupňa závažnosti ochorenia. Pneumologické vyšetrenie je zamerané na posúdenie rizika vzniku respiračných komplikácii a potreby špeciálneho perioperačného manažmentu. Okrem uvedených vyšetrení je dôležité zhodnotiť výsledky laboratórnych parametrov (hodnoty vnútorného prostredia, acidobázickej rovnováhy, kreatínkinázy,
myoglobínu).

Veľmi dôležitou súčasťou algoritmu je správny výber anestetík a voľba vhodného typu anestézie, ako i opatrné polohovanie dieťaťa a manažment korekcie krvných strát. Jednotlivé kroky sú zrozumiteľne vysvetlené, zamerané na odporúčaný postup s využitím najnovších odborných poznatkov.

Predložený algoritmus zdôrazňuje potrebu použitia totálnej intravenóznej anestézie (TIVA) pri operačnej liečbe skoliózy, s nutnosťou individuálnej úpravy dávkovania s rešpektovaním výbavnosti intraoperačného neuromonitoringu. Navyše u pacientov s Duchennovou svalovou dystrofiou, ako je správne v algoritme spomenuté, sa odporúča vyhnúť podaniu inhalačných anestetík a sukcinylcholínu pre hroziace riziko vzniku rabdomyolýzy, hyperkalémie až zastavenia obehu.

Po výkone v celkovej anestézii sa odporúča zvážiť preklad pacienta na oddelenie intenzívnej starostlivosti s monitorovaním vitálnych funkcii dieťaťa. Záverečná časť je zameraná práve na pooperačnú starostlivosť a postup zabezpečenia analgézie po korekcii skoliózy.

Záver: Predložený algoritmus sa zameriava na kľúčové atribúty anestéziologickej
starostlivosti pri operačnej liečbe skoliózy u dieťaťa s Duchennovou svalovou dystrofiou. Jedná sa o prínosný edukačný materiál plne využiteľný v anestéziologickej praxi, ktorý hodnotím veľmi pozitívne.

Zdroje

ANEZ, Cristobal, BECERRA-BOLAÑOS, Ángel, VIVES-LOPEZ, Ariadna a RODRÍGUEZ-PÉREZ, Aurelio, 2021. Cardiopulmonary Resuscitation in the Prone Position in the Operating Room or in the Intensive Care Unit: A Systematic Review. Anesthesia and Analgesia. únor 2021. Vol. 132, no. 2, pp. 285–292. DOI 10.1213/ANE.0000000000005289.

EL-HAWARY, Ron a CHUKWUNYERENWA, Chukwudi, 2014. Update on Evaluation and Treatment of Scoliosis. Pediatric Clinics of North America. 1 prosinec 2014. Vol. 61, no. 6, pp. 1223–1241. DOI 10.1016/j.pcl.2014.08.007.
GIBSON, P. R. J., 2004. Anaesthesia for Correction of Scoliosis in Children. Anaesthesia and Intensive Care. 1 srpen 2004. Vol. 32, no. 4, pp. 548–559. DOI 10.1177/0310057X0403200413.

HAJI MOHD AMIN, Mohamad Zaki, BENG, James Tan Boon, YOUNG, Brian Teo Yian, FARUK SEMAN, Nur Aida, CHING, Teo Shu a CHEK, Wong Chung, 2019. A case of cardiac arrest due to air embolism during scoliosis surgery. Journal of Orthopaedic Surgery. 1 květen 2019. Vol. 27, no. 2, pp. 2309499019840083. DOI 10.1177/2309499019840083.

JOHN F. BUTTERWORTH, DAVID C. MACKEY, a JOHN D. WASNICK, 2022. Morgan & Mikhail’s Clinical Anesthesiology. New York: McGraw-Hill Education. 7e. ISBN 1-260-47379-1.

SEKI, Hiroyuki, IDENO, Satoshi, ISHIHARA, Taiga, WATANABE, Kota, MATSUMOTO, Morio a MORISAKI, Hiroshi, 2018. Postoperative pain management in patients undergoing posterior spinal fusion for adolescent idiopathic scoliosis: a narrative review. Scoliosis and Spinal Disorders. 12 září 2018. Vol. 13, no. 1, pp. 17. DOI 10.1186/s13013-018-0165-z.

TINO MÜNSTER, 2019. Anaesthesia recommendations for Duchenne muscular dystrophy. Orphananesthesia. online. 2019. Získáno z: https://www.orphananesthesia.eu/en/rare-diseases/published-guidelines/duchenne-muscular-dystrophy/809-duchenne-muscular-dystrophy-2/file.html

VIALLE, R., THÉVENIN-LEMOINE, C. a MARY, P., 2013. Neuromuscular scoliosis. Orthopaedics & traumatology, surgery & research: OTSR. únor 2013. Vol. 99, no. 1 Suppl, pp. S124-139. DOI 10.1016/j.otsr.2012.11.002.

 

Výukové cíle

Student ovládá specifika předoperačního vyšetření u operací skolióz.
Student zná možnosti vedení anestezie s intraoperační monitorací MEP.
Student zná specifika perioperačního managementu, včetně managementu krevních ztrát a léčby pooperační bolesti.

Klíčové body

Cílem předoperačního vyšetření je hlavně optimalizace funkčních rezerv, které jsou alterovány jak neuromuskulárním onemocněním, tak skoliózou.
Zlatý standard pro monitoraci MEP je TIVA.
Postupy vedoucí k redukci krevních ztrát spočívá v použití farmakologických i nefarmakologických postupů.

Související algoritmy

Externí odkazy

Algoritmy