Popálenina u dítěte


Popáleniny jsou závažné a bolestivé úrazy. Tíže popáleninového úrazu závisí na rozsahu, lokalizaci a stupni popálenin. Léčba i následná rekonvalescence je dlouhá. U dětí se nejčastěji jedná o poškození kůže teplem. Algoritmus vás komplexně provede všemi kroky léčby popálenin u dětí, od laické první pomocí přes přednemocniční péči až po anesteziologickou a chirurgickou péči o popálené dítě.

2021
Dětská popálenina
terapie bolesti
infuzní terapie
palmární pravidlo
intubace
Zveřejněno: 1.6.2021

Recenze

MUDr. Markéta Nowaková
Lékařka, Oddělení pediatrické intenzivní a resuscitační péče, Klinika dětského lékařství Fakultní nemocnice Ostrava Lékařská fakulta, Ostravská Univerzita Centrum pro rozvoj klinických kompetencí, Lékařská fakulta, Masarykova Univerzita

Popáleninový úraz je komplexní trauma vyvolané působením tepla, chemických látek, elektrického proudu nebo záření na kůži. Jde o jeden z nejčastějších úrazů u dětí. Incidence termických poranění v Evropě se pohybuje mezi 0,2–3/10 000 obyvatel, z toho připadá zhruba 40 % na dětský věk. Dominujícím mechanismem termického poranění v dětském věku je opaření horkými tekutinami (až 80 %), nejohroženější věkovou skupinou jsou děti pod 5 let.
Posuzování závažnosti popáleninového úrazu se odvíjí od zhodnocení 6 faktorů. Jsou to: věk; mechanismus úrazu; rozsah, hloubka a lokalizace popálenin; eventuální přidružené komorbidity/úrazy. Řádné zhodnocení těchto ukazatelů zajistí správné směřování pacienta na odpovídající pracoviště (ambulance, standardní lůžko chirurgického oddělení/popáleninového centra, JIP popáleninového centra, traumacentrum).
V rámci zajištění dětí se závažnými popáleninami je zásadní jak ošetření v PNP, tak časná neodkladná péče v nemocnici (48–72 hodin od úrazu). Cílem obou fází je vedle primárního ošetření popálených ploch zejména prevence/léčba hypovolemického šoku a adekvátní analgésie. Úvodní neodkladná terapie závažného popáleninového úrazu je ukončena dosažením hemodynamické stability pacienta. Předkládaný algoritmus Popálenina u dítěte je skvělý edukační materiál, na kterém si cestou vzorové kazuistiky mohou řešitelé krok po kroku projít nutné výše uvedené intervence potřebné k optimálnímu zajištění malého pacienta se závažným popáleninovým úrazem. Algoritmus logicky provází čtenáře od přednemocničního zajištění přes úvodní terapii na JIP až do stabilizace dítěte a v klíčových bodech doplňuje nezbytné informace a kalkulace nutné k adekvátnímu zajištění euvolemie a analgésie. Do algoritmu je zavzat i nezbytný chirurgický pohled. Jednotlivá doporučení tohoto přehledného minikurzu odpovídají současným standardům léčby dětí s popáleninami a dle mého názoru a na základě osobních zkušeností z praxe algoritmus hodnotím jako výbornou pomůcku pro všechny lékaře - jak pracujících v oboru dětské intenzivní péče, tak těch, kteří se rutinně s těmito traumaty nesetkávají.

Zdroje

KÖNIGOVÁ, Radana a Josef BLÁHA, et al. Komplexní léčba popáleninového traumatu. 1. vydání. Praha: Karolinum, 2010. ISBN 978-80-246-1670-4.

HEINIGE, Pavel, Vladimír MIXA a Václav VOBRUBA. Dětská přednemocniční a urgentní péče. Mladá fronta, 2017. ISBN 978-80-204-4643-5.

LIPOVÝ, Břetislav. Vybrané kapitoly z popáleninové medicíny. 1st ed. Brno: Portál Lékařské fakulty Masarykovy univerzity [online], 2019. ISSN 1801-6103

BRYCHTA, Pavel, Robert ZAJÍČEK, Yvona KALOUDOVÁ, et al. DOPORUČENÝ POSTUP: PŘEDNEMOCNIČNÍ PÉČE O TERMICKÝ ÚRAZ. 2017.

ŠTURMA, Jan a Eva MATĚJKOVÁ. Anestezie u popálených dětí. Dětská anestezie. 2019, s. 428-438. ISBN 978-80-204-5053-1.

HENRY, Sharon M., Sauda A. AL TURKI, Mark W. BOWYER, et al. Advanced Trauma Life Support. Advanced Trauma Life Support: Student Course Manual. Tenth Edition. United States of America, 2018, s. 474. ISBN 78-0-9968262-3-5.

Paediatric Burn Assessment. Victorian Adult Burns Service [online]. [cit. 2021-04-02]. Dostupné z: www.vicburns.org.au/burn-assessment-overview/burn-tbsa/lund-browder/

BAXTER, Charles R. Parkland Formula for Burns: Calculates fluid requirements for burn patients in a 24-hour period. MDCalc [online]. MDCalc [cit. 2021-04-02]. Dostupné z: www.mdcalc.com/parkland-formula-burns

Související algoritmy

Algoritmy