CMP u dítěte


Diagnóza cévní mozkové příhody bývá obvykle spojována s vyšším věkem, avšak její výskyt v dětské populaci nelze považovat za zřídkavý. Pro včasnou diagnostiku je důležité zejména brzké rozpoznání příznaků, které jsou shrnuty akronymem “BE FAST”. Toto a následné využití vhodných diagnostických metod nám umožní zahájit adekvátní léčbu v co nejkratším čase, což je naprosto zásadní pro výslednou prognózu pacienta.

2023
CMP
Cévní mozková příhoda
Děti
Trombektomie
Trombolýza
Trombofilie
FAST
BE FAST
Hemoragická CMP
Ischemická CMP,
Zveřejněno: 1.6.2023

Recenze

MUDr. Gonzalo Alonso Ramos Rivera
Lékař, Klinika dětské neurologie, Národní ústav dětských chorob, Bratislava, Slovensko

Ischemické cievne príhody (ICMP) u detí patria medzi najkomplikovanejšie stavy v akútnej pediatrii. Ich zriedkavý výskyt, široká paleta vyvolávajúcich faktorov, ako aj špecifiká typické pre detský vek (napr. spolupráca pacienta, potreba anestézie k realizácii neurozobrazovacích vyšetrení v niektorých prípadoch, a i.) spôsobujú náročný diagnosticko-terapeutický manažment.
Kľúčové pritom je skoré rozpoznanie ICMP, čo vedie k správnej a rýchlej liečbe, a tým k zlepšeniu prognózy pacienta.

Interaktívny algoritmus „ICMP u dieťaťa“ približuje problematiku študentom medicíny a lekárom vhodným spôsobom – algoritmus je jasný a zrozumiteľný, kazuistika je dobre prezentovaná, používateľ je postavený do viacerých rolí, teoretická časť je dostatočne spracovaná. 

Na záver možno konštatovať, že interaktívny algoritmus spĺňa edukatívny cieľ a verím, že aj zvýši povedomie o tejto problematike nielen medzi študentami medicíny, ale aj medzi lekármi.
 

Zdroje

ČEŠKA, Richard, TESAŘ, Vladimír, Petr DÍTĚ a Tomáš ŠTULC, ed. Interna. Praha: Triton, 2010. ISBN 978-80-7387-423-0.

KLUČKA, Jozef, et al. Pediatric Patient with Ischemic Stroke: Initial Approach and Early Management. Children, 2021, 8.8: 649.

Výukové cíle

1. Student s jistotou rozpoznává základní symptomy cévní mozkové příhody u dítěte.
2. Student zná základní kroky v léčbě cévní mozkové příhody u pediatrického pacienta.
3. Student ví, že při cévní mozkové příhodě je klíčové její rychlé rozpoznání, které vede k včasnému nasazení léčby.

Klíčové body

1. U cévní mozkové příhody postupujeme podle pomůcky “Time is Brain”, kvůli relativně krátkému časovému rozpětí pro zahájení trombolýzy nebo provedení trombektomie.
2. Cévní mozková příhoda se může projevovat asymetrickou poruchou hybnosti, změněným stavem vědomí, bolestí hlavy, změnami ve zrakovém poli a poruchami řeči.
3. Rizikovými faktory v problematice cévní mozkové příhody u dětí jsou především prokoagulační stavy, metabolická onemocnění, nemoci srdce, infekce centrálního nervového systému a trauma.

Související algoritmy

Externí odkazy

Algoritmy