Zástava na operačním sále


Přestože se bezpečnost prováděných operací v posledních letech značně zvýšila, počet peroperačních zástav oběhu zůstává stabilní. To může být dáno narůstajícím množstvím zákroků i vyšším věkem pacientů.​ V následujícím algoritmu Vás jako anesteziologa k takové operaci právě volají. Dokážete situaci správně vyřešit?

2024
operační sál
zástava oběhu
peroperační
ALS
defibrilace
srdeční rytmus
srdeční zástava
Zveřejněno: 1.6.2024

Recenze

MUDr. Martin Kutěj
lékař Kliniky anesteziologie resuscitace a intenzivní medicíny, Fakultní nemocnice Ostrava Lékařská fakulta, Ostravská univerzita Lékařská fakulta, Masarykova univerzita v Brně

Scénář algoritmu se věnuje velmi dramatické, nikoli však až tak vzácné situaci, na operačním sále. Troufám si říct, že se s problematikou zástavy oběhu na podkladě hypovolémie z neztišitelného krvácení setká ve své praxi alespoň jednou za život většina anesteziologů. Nechť je to dostatečným důvodem pro absolvování tohoto výukového algoritmu.
Algoritmus se záměrně nezabývá komplexní terapií a managementem šokového stavu a zaměřuje se jen na úkony spojené se samotnou kardiopulmonální resuscitací. Zde nelze tvůrcům nic vytknout. Postup je zcela v souladu s aktuálními resuscitačními doporučeními.
Rád bych vyzdvihl a tvůrce tímto také pochválil za zdůraznění „převzetí role leadera“ a „hands off“. Jakkoli se může zdát tato skutečnost jasná, v reálné situaci se anesteziolog najednou ocitá pod značným tlakem okolí. A je to právě anesteziolog, kdo v danou chvíli rozhoduje a dává pokyny ostatnímu personálu na operačním sále včetně operatérů. Sám si přitom musí ponechat „volné ruce“ a udržovat přehled nad celou situací. Zejména méně zkušení mladší kolegové by měli podobné situace trénovat, aby až jednou ona chvíle přijde, byli připraveni svoji roli zvládnout lege artis a s přehledem! Tím se dostáváme opět k nezpochybnitelnému významu simulací v medicíně. Ale to už je jiné téma.

Zdroje

LOTT, Carsten, Anatolij TRUHLÁŘ, Annette ALFONZO, et al. European Resuscitation Council Guidelines 2021: Cardiac arrest in special circumstances. Resuscitation [online]. 2021, 2021(161), 152-219 [cit. 2024-03-05]. Dostupné z: https://cprguidelines.eu/assets/guidelines/European-Resuscitation-Council-Guidelines-2021-Ca.pdf

Výukové cíle

1. Student rozpozná high-risk pacienta a umí vyhodnotit rizika spojená s jeho operací.
2. Student zná postup při defibrilovatelném a nedefibrilovatelném rytmu.
3. Student si uvědomuje specifika resuscitace v podmínkách operačního sálu.

Klíčové body

1. Včasné rozpoznání zástavy oběhu a správné provedení resuscitace.
2. Rozdělení rolí v týmu, dobrá organizace a spolupráce – klíčové aspekty úspěšné záchrany pacienta.
3. Specifika resuscitace v prostředí operačního sálu.

Související algoritmy

Externí odkazy

Algoritmy