Anesteziologický přístroj


Anesteziologický přístroj je základním vybavením anesteziologa na operačním sále. Pochopení fungování anesteziologického přístroje je pro anesteziologa esenciální dovedností, neboť mu umožní předcházet a reagovat na případné poruchy a kritické stavy. V našem algoritmu si vyzkoušíte být mladým anesteziologem, před kterým stojí obvyklé i méně obvyklé situace spojené s anesteziologickým přístrojem.

2024
Anesteziologický přístroj
Anesteziologické pracoviště
Anestezie
Zveřejněno: 1.6.2024

Recenze

MUDr. Jan Divák, Ph.D., MBA
Primář anestezie, Klinika anestezie, resuscitace a intenzivní medicíny, Fakultní nemocnice Ostrava, Ostrava

Anesteziologický přístroj: pro komplexní a integrované funkce se hovoří o anesteziologické pracovní stanici, na které rozlišujeme:

 • vysokotlaký systém,
 • nízkotlaký systém,
 • anesteziologický okruh,
 • ventilační část,
 • odtah anesteziologických plynů mimo prostředí OS,
 • monitorovací zařízení,
 • ochranná zařízení.

Anesteziolog by měl být seznámen s funkcí jednotlivých částí anesteziologického přístroje.

Před použitím anesteziologického přístroje jsou potřebné tyto úkony:

 • počítačem asistované self-testy,
 • kalibrace kyslíkového analyzátoru,
 • kontrola těsnosti nízkotlakého okruhu,
 • kontrola dýchacího okruhu,
 • zkouška těsnosti
 • zkouška průtoku.

Algoritmus presentuje postupně, na sebe navazující činnosti, které musí anesteziolog provést v rámci anesteziologického přístroje od příchodu na OS, dále při úvodu a vlastního vedení CA. Zároveň algoritmus nás vyzývá k řešení problému/komplikací v rámci jednotlivých částí anesteziologického přístroje, např. počínaje výpadkem elektrického proudu.

Při práci na OS, mimo jiné, je klíčové rychlé rozpoznání příčiny selhání jednotlivých částí anesteziologického přístroje, identifikace nefyziologických parametrů a následně rychlá reakce anesteziologa.

Uvedený algoritmus i díky obrazové dokumentaci a videím považuji za velice kvalitně odborně provedený.

Zdroje

G. BARASH, Paul; F. CULLEN, Bruce a K. STOELTING, Robert. Klinická anesteziologie. Překlad 6. vydání. Grada, 2015. ISBN 978-80-247-4053-9

DOSTÁL, Pavel a kol. Základy umělé plicní ventilace. 5. rozšířené vydání. Maxdorf Jesenius, 2023. ISBN 978-80-7345-759-4

VYMAZAL, Tomáš; MICHÁLEK, Pavel; KLEMENTOVÁ, Olga a kol. Anesteziologie (nejen) k atestaci. 2., přepracované a doplněné vydání. Grada. ISBN 978-80-271-3898-2

Výukové cíle

1. Student umí provést rutinní kontrolu anesteziologického přístroje a vyřešit případné poruchy
2. Student má přehled o vybavenosti anesteziologického pracoviště na operačním sále
3. Student umí vyřešit základní komplikace během anestezie, které jsou řešitelné změnou nastavení/vybavení anesteziologického přístroje

Klíčové body

1. Správné provedení rutinní kontroly anesteziologického přístroje minimalizuje možnost závažné poruchy
2. Je důležité rozpoznat změny ventilačních parametrů a adekvátně na ně reagovat
3. Znalost bezpečnostních norem na operačním sále jsou důležité pro reakci na případné poruchy
4. Základní funkce ventilátoru lze nahradit manuální ventilací případně i ventilací samorozpínacím vakem

Související algoritmy

Externí odkazy

Algoritmy