Léčba akutní pooperační bolesti - 2009


Léčba akutní pooperační bolesti je multidisciplinárním úkolem, za který jsou odpovědni jak anesteziolog, operatér, ošetřující lékaři, tak i sestry pooperačního oddělení. Z toho důvodu často dochází k přenášení kompetencí mezi zúčastněným zdravotnickým personálem a často nedostatečné péči o samotnou bolest pacienta. Časnou léčbou pooperační bolesti můžeme předejít její chronifikaci. Proto Vám předkládáme tento algoritmus týkající se léčby pooperační bolesti po nitrohrudní operaci.

2011
pooperační bolest
epidurální blokáda
strategie léčby bolesti
analgetický žebříček
Zveřejněno: 20.12.2011

Recenze

doc. MUDr. Tomáš Gabrhelík, Ph.D.
Primář Anesteziologicko-resuscitačního oddělení, Krajská nemocnice Tomáše Bati, Zlín

Léčba akutní bolesti je jednou z hlavních složek moderní perioperační péče o pacienty. Má svůj význam nejen etický s dopadem na spokojenost pacientů, ale také brání negativnímu ovlivnění funkcí celé řady orgánových systémů. Moderní trendy v léčbě pooperační bolesti preferují analgetické postupy bez použití opioidů, především cílenou regionální analgezii a multimodální neopioidní analgezii. Předkládaný algoritmus klinicky věrně prezentuje rozvahu o způsobu perioperační analgezie, a interaktivním způsobem komentuje jednotlivé stěžejní body v rozhodovacím procesu. Zároveň uvádí možné komplikace analgezie u torakotomie a jejich řešení. Algoritmus vede studenta názorným a edukativním způsobem k racionální moderní analgetické praxi.

Zdroje

ŠEVČÍK, Pavel, Michaela VOJTÍŠKOVÁ, Jiří MÁLEK, et al. Doporučené postupy diagnostiky a terapie České společnost anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny: léčba akutní pooperační bolesti. 2008.

Další verze algoritmu

Související algoritmy

Externí odkazy

Algoritmy