Maligní arytmie u dítěte


Maligní arytmie jsou poruchy srdečního rytmu, které mohou vést k zástavě oběhu. U dětí vznikají obvykle v důsledku hereditárních syndromů jako je katecholaminy indukovaná polymorfní komorová tachykardie či syndrom dlouhého QT. Až ve 30 % bývá bohužel prvním projevem takového onemocnění náhlá zástava oběhu, která vyžaduje okamžitý zásah. Triggery těchto akutních stavů přitom bývají běžné situace - vyšší fyzická aktivita, emoční zátěž, úlek nebo dokonce spánek.

2020
maligní arytmie
BLS
ALS
intraoseální vstup
AED
zástava oběhu
defibrilace
Zveřejněno: 8.5.2020

Recenze

MUDr. Jana Djakow, Ph.D.
Zástupce primáře Následné intenzivní péče pro děti, Nemocnice Hořovice, Hořovice Klinika dětské anesteziologie a resucictace, FN Brno, Brno; ERC Paediatric Life Support - Science and Education Committee

Algoritmus na velmi reálné situaci náhlého kolapsu při sportovní aktivitě popisuje případ náhle vzniklé maligní arytmie u dítěte. Přestože se jedná o situaci velmi vzácnou, jsou právě správné iniciální kroky a reakce okolí to, co zdaleka nejvíce může přispět k přežití dítěte s kvalitním neurologickým výsledkem. To činí algoritmus velmi potřebným. Algoritmus je zpracován přehledně a názorně, kroky na sebe logicky navazují a provází studenta všemi důležitými kroky od úvodní reakce až po poresuscitační péči. Jednotlivé kroky algoritmu na sebe logicky navazují a správnost/chybnost jednotlivých odpovědí je dostatečně odůvodněna ve vysvětlujícím textu. Jazyk algoritmu je dostatečně stručný a přitom si zachovává nutnou odbornost v použitých termínech, což platí pro českou i anglickou verzi algoritmu. Použité animace pomáhají s představou právě řešené situace a vhodně algoritmus doplňují. Jednotlivá doporučení i zdůvodnění odpovídají dle mého názoru současným doporučeným postupům Evropské a České resuscitační rady a poznatkům, které o maligních arytmiích u dětí v současnosti máme. Samozřejmě nelze vyloučit, že algoritmus bude muset být aktualizován po vydání nových doporučených postupů v roce 2021.

Zdroje

TRUHLÁŘ, Anatolij, et al. Doporučené postupy pro resuscitaci ERC 2015: souhrn doporučení. Urgentní medicína, 2015, 6-74.

Související algoritmy

Externí odkazy

Wikiskripta

Maligní arytmie

Algoritmy