Anestezie u pacienta s ICHS


Ischemická choroba srdeční je jednou z nejčastějších diagnóz v naší populaci, zároveň představuje nejčastější příčinu úmrtí v České republice. Díváme se tedy na velkou skupinu pacientů, a tak je velká pravděpodobnost, že se u některých z nich setkáme s komorbiditami, které bude třeba operačně vyřešit i se ztřetelem k tomuto onemocnění. Postupně algoritmus provede řešitele různými aspekty anestezie a perioperačního managementu u pacienta s ischemickou chorobou srdeční. Důraz je kladen i na některé situace, které mohou nastat v průběhu operace a jejich řešení. 

2023
ischemická choroba srdce
ischemie
infarkt myokardu
stenokardie
angina pectoris
etomidát
Zveřejněno: 1.6.2023

Recenze

MUDr. Jana Polášková
Lékař, Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny 2. LF UK a FN Motol, Praha

Děkuji za tak krásně zpracovaný a užitečný algoritmus. Někdy mám pocit, že se až příliš často všichni soustředíme na pacienta se vzácným onemocněním ve své anesteziologické praxi a běžné pacienty zas až tak nevnímáme. Pacient s ischemickou chorobou srdeční rozhodně do naší anesteziologické rutiny patří. Nemusíme pracovat na specializovaném pracovišti, abychom se s takovým pacientem setkali. A tak tento algoritmus je opravdu pro každého.

Zdroje

ČEŠKA, Richard. Interna. Praha: Triton, 2020. ISBN 978-80-7553-782-9.
SKALICKÁ, Hana. Předoperační vyšetření. Praha: Grada, 2007. ISBN 978-80-247-6969-1.
HABERL, Ralph. EKG do kapsy. Praha: Grada, 2012. ISBN 978-80-247-4192-5.
FREEDMAN, Rachel, Lara HERBERT, Aidan O'DONNELL a Nicola ROSS. Oxford Handbook of Anaesthesia. 5. vydání. New York: Oxford University Press, 2022. ISBN 978-0-19-885305-3.
JINDROVÁ, Barbora, Martin STŘÍTESKÝ a Jan KUNSTÝŘ. Praktické postupy v anestezii. 2., přepracované a doplněné vydání. Praha: Grada, 2016. ISBN 978-80-247-5612-7.
FILIPOVÁ, Slavomíra. Klinická diagnostika stabilnej koronárnej choroby srdca. Forum Diab[online]. 2015 [cit. 2023-03-18]. Dostupné z: https://1url.cz/@prolekare
2014 ESC/ESA Guidelines on non-cardiac surgery: cardiovascular assessment and management. European Heart Journal [online]. 2014, 35(35), 2383-2431 [cit. 2023-03-18]. ISSN 0195-668X. Dostupné z: doi:10.1093/eurheartj/ehu282
SKALICKÁ, Hana, Jan BRUTHANS a Jaromír HRADEC. Příprava kardiaka k nekardiální operaci. Cor et Vasa [online]. 2011, 53(Suppl.), 78-85 [cit. 2023-03-18]. ISSN 00108650. Dostupné z: doi:10.33678/cor.2011.195
DAI, Zhong-Liang, Xing-Tao CAI, Wen-Li GAO, Miao LIN, Juan LIN, Yuan-Xu JIANG a Xin JIANG. Etomidate vs propofol in coronary heart disease patients undergoing major noncardiac surgery: A randomized clinical trial. World Journal of Clinical Cases [online]. 2021, 9(6), 1293-1303 [cit. 2023-03-18]. ISSN 2307-8960. Dostupné z: doi:10.12998/wjcc.v9.i6.1293
HEDGE, Jagadish, PR BALAJIBABU a Thirunavukkarasu SIVARAMAN. The patient with ischaemic heart disease undergoing non cardiac surgery. Indian Journal of Anaesthesia [online]. 2017, 61(9) [cit. 2023-03-18]. ISSN 0019-5049. Dostupné z: doi:10.4103/ija.IJA_384_17
VANĚK, Tomáš a Ján ŠPAGÁT. Perioperační ischémie a infarkt myokardu. Anesteziologie a intenzivní medicína [online]. 2014, 25. ročník [cit. 2023-03-18]. Dostupné z: https://1url.cz/@periiscq
PATKI, JayashreeC a Pankaj PATEL. Intraoperative acute coronary syndrome in a patient during laprotomy. Journal of Dr. NTR University of Health Sciences [online]. 2014, 3(1) [cit. 2023-03-18]. ISSN 2277-8632. Dostupné z: doi:10.4103/2277-8632.128446
HURWITZ, Erin E., Michelle SIMON, Sandhya R. VINTA, Charles F. ZEHM, Sarah M. SHABOT, Abu MINHAJUDDIN a Amr E. ABOULEISH. Adding Examples to the ASA-Physical Status Classification Improves Correct Assignment to Patients. Anesthesiology [online]. 2017, 126(4), 614-622 [cit. 2023-03-18]. ISSN 0003-3022. Dostupné z: doi:10.1097/ALN.0000000000001541

 

Výukové cíle

Student umí identifikovat pacienta s rizikem vzniku kardinální příhody během anestezie.
Student dovede zvolit vhodnou peroperační monitoraci pacienta s ICHS.
Student ovládá správný způsob vedení anestezie u pacienta s ICHS.
Student umí zvolit adekvátní vyšetření při podezření na peroperační AIM.

Klíčové body

U pacientů s ICHS se zvyšuje riziko vzniku perioperačního AIM, proto je vhodné pokračovat v zavedené terapii ICHS.
Preferované anestetikum pro indukci je etomidát.
V průběhu anestezie je nutné se vyhnout tachykardii a výkyvům krevního tlaku.
Pro diagnostiku AIM je nutné znát dynamiku kardiomarkerů a provést 12svodové EKG.

Související algoritmy

Externí odkazy

Algoritmy