Anestezie ve stáří


Kdo je v dnešní době „starý člověk“? Statisticky se za věkový milník považuje 65 let. K 31. 12. 2012 bylo v České republice přibližně 1 760 000 obyvatel této skupiny, což činí bezmála 17 % naší populace. Jako důchodový je dnes považován věk 66,5 roku. Ke stejnému datu se též uvádí, že 22 % všech provedených anestezií je právě u starších pacientů a odhad trendu je celosvětově rostoucí. S vyšším věkem roste perioperační morbidita, a proto má přístup anestezie ke starším pacientům důležitá specifika. Jaká to jsou? 

2017
anestezie
komorbidity
dávka anestetik
funkční rezerva
Zveřejněno: 25.5.2017

Recenze

MUDr. Michal Horáček
Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny Fakultní nemocnice Motol a 2. Lékařské fakulty Univerzity Karlovy, Praha

Správné ošetření seniora, kterého Vám přivezou do služby v sobotu večer po pádu, s poraněním hlavy a dolní končetiny, může být velmi náročné. Musíte totiž vyřešit nejenom zjevný chirurgický problém, ale nesmíte opomenout ani případná další poranění, která zjevná být nemusejí. Navíc se budete potýkat i s interními problémy vyvolanými řadou přidružených komplikujících chorob a užívaných léků, např. warfarinem. A když se Vám úspěšně podaří zvládnout příjem takového pacienta, změníte se z traumatologa na anesteziologa a budete čelit problémům v průběhu anesteziologické péče, ať už se rozhodnete pro celkovou, nebo svodnou anestezii. Není však místo na chybu, protože tento křehký pacient Vám ji neodpustí. Pusťte se proto do řešení algoritmu, sobotní noc teprve začíná a další sanitka je možná již v bráně nemocnice.
 

Zdroje

BARASH, Paul G. et al. Klincká anesteziologie. 1. vyd. Praha: Grada, 2014. 804 s.

Česká lékařská společnost J. E. Purkyně et al. Novinky v anesteziologii, intenzivní medicíně a léčbě bolesti. 1. vyd. Praha: Galén, 1999

BARNETT, Sheila. Anesthesia for the older adult. [online]. Harvard Medical School. Aug 10, 2016. Dostupné z http://www.uptodate.com/contents/anesthesia-for-the-older-adult?source=search_result&search=anesthesia+for+the+elderly&selectedTitle=1%7E150

Související algoritmy

Algoritmy