Syndrom dlouhého QT intervalu


Syndrom dlouhého QT je heterogenní skupinou převodních poruch charakterizovaných prodloužením fáze plateau nebo fáze repolarizace akčního potenciálu kardiomyocytů, což zvyšuje riziko rozvoje závažné polymorfní komorové tachykardie s názvem Torsades de pointes (TdP) s možností přechodu až do komorové fibrilace. Dle etiologie můžeme tyto poruchy rozdělit do dvou skupin – vrozený a získaný LQTS. V algoritmu se věnujeme získanému LQTS, který je častější a pro klinickou praxi významnější, i když je jeho význam mnohdy podceňován. Nejčastěji je způsoben iontovými dysbalancemi a farmakoterapií, zaměříme se tedy na nejvýznamnější lékové skupiny schopné QT interval prodloužit, další rizikové faktory pro rozvoj tohoto syndromu a také na akutní řešení již vzniklé arytmie.

2024
syndrom dlouhého QT
LQTS
získaný LQTS
polymorfní ventrikulární tachykardie
Torsade de pointes
i.v magnézium
farmaka prodlužující QT
Zveřejněno: 1.7.2024

Recenze

Algoritmus léčby pacientky s prodlouženým QTc intervalem shrnuje nejdůležitější a nejčastější příčiny tohoto nebezpečného stavu, se kterým se relativně často setkávají lékaři na jednotkách intenzivní péče, na urgentních příjmech i v rychlé lékařské pomoci. Připomíná správný způsob měření QTc intervalu a také nejčastější farmaka, která vedou k jeho prodloužení. Algoritmus vše přehledně shrnuje a zejména zdůrazňuje léčbu, které je zcela odlišná od léčby jiných život ohrožujících arytmií.

Zdroje

ŠEVČÍK, Pavel a Martin MATĚJOVIČ, ed. Intenzivní medicína. 3., přeprac. a rozš. vyd. Praha: Galén, 2014. ISBN 978-80-7492-066-0.

RITTER, James; FLOWER, R.J. a kol. Rang and Dale's pharmacology. 9. vyd. Edinburgh: Elsevier, 2020. ISBN 978-0-7020-7448-6

DREW, B.J. a kol. Prevention of torsade de pointes in hospital settings, AHA Journals [online]. 08.02.2010 [cit. 2023-10-17]. Dostupné z: https://doi.org/10.1161/CIRCULATIONAHA.109.192704

ŠTROS, Jan. (TIPY A TRIKY) Jak odhadnout délku QTc intervalu bez složitých počtů?, Kardioblog [online]. 05.03.2014 [cit. 2023-10-17]. Dostupné z: https://kardioblog.cz/tipy-a-triky-jak-od.hadnout-delku-qtc-intervalu-bez-slozitych-poctu/

OROZCO, Benjamin S. a kol. QT prolongation, torsades des pointes, and cardiac arrest after 4 mg of IV ondansetron, The American Journal of Emergency Medicine [online]. 05.04.2023 [cit. 2023-10-17]. Dostupné z: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0735675723001882?via%3Dihub

TITELBAUM, Nicholas a kol. QTc: So many formulae, but which one to use? American College of Emergency Physicians. [online]. 11.02.2021 [cit. 2023-10-17]. Dostupné z: https://www.acep.org/toxicology/newsroom/feb2021/qtc-so-many-formulae-but-which-one-to-use
 

Výukové cíle

1. Student umí identifikovat riziková léčiva vzhledem k prodloužení QT intervalu
2. Student dovede vyhodnotit míru rizikovosti vzniku LQT v kontextu péče
3. Student ovládá diagnostiku long QT (EKG, měření, přepočet)
4. Student umí zvolit správnou terapii Torsades de pointes

Klíčové body

1. Nejrizikovější skupinou léčiv z hlediska prodloužení QT intervalu jsou prokinetika, makrolidová antibiotika, fluorochinolony
2. Torsades de pointes se léčí i.v. magnéziem a ne amiodaronem
3. riziko LQT významně zvyšuje hypokalémie, hypomagnézemie, věk nad 68 let, kardiologické onemocnění v anamnéze
4. QT interval je nutno hodnotit v kontextu srdeční frekvence - QTc

Související algoritmy

Externí odkazy

Algoritmy