Rozpoznání srdeční zástavy


Moderní intenzivní medicína je charakterizována tím, že ke sledování pacientů máme k dispozici řadu přístrojů, vybavených citlivými alarmy, které upozorňují na sebemenší změnu stavu nemocného. V našem scénáři si demonstrujeme několik situací, ve kterých nás přílišné spoléhání na přístrojovou monitoraci může snadno svést ke špatné diagnóze a léčbě pacienta, který se za měřenými hodnotami skrývá.

2024
ALS
zástava oběhu
srdeční rytmus
bezpulzová elektrická aktivita
PEA
reverzibilní příčiny
KPR
srdeční zástava
resuscitace
Zveřejněno: 1.6.2024

Recenze

 Přítomnost fyziologická EKG křivky nevylučuje zástavu oběhu. V takovém případě se jedná o zástavu oběhu s bezpulzovou elektrickou aktivitou (PEA - Pulseless Electric Aktivity). Léčba zahrnuje kardiopulmonální resuscitaci dle algoritmu ALS, podání adrenalinu a především řešení potenciálně reverzibilních příčin (4H/4T). Při výuce kardiopulmonální resuscitace je často věnována větší pozornost defibrilaci a řešení defibrilovatelných rytmů (fibrilace komor a bezpulzová komorová tachykardie), než zástavám oběhu s PEA. V případě nemocničních zástav oběhu (IHCA - In Hospital Cardiac Arrest) ale významně převažují nedefibrilovatelné rytmy - PEA a asystolie (až 80%) nad rytmy defibrilovatelnými. Rozpoznání zástavy oběhu za přítomnosti organizované elektrické EKG aktivity může být obtížné. Například u farmakologicky sedovaných pacientů, pacientů v bezvědomí se zajištěnými dýchacími cestami na umělé plicní ventilaci se může zástava oběhu vstupně projevit jen ztrátou signálu měřené saturace a poklesem hodnoty EtCO2. Algoritmus nabízí modelové situace zástav oběhu charakteru PEA se zřetelem na jejich časné rozpoznání v souladu se současným doporučením ERC.

Zdroje

VYMAZAL, Tomáš; MICHÁLEK, Pavel a KLEMENTOVÁ, Olga. Anesteziologie (nejen) k atestaci. 2., přepracované a doplněné vydání. Praha: Grada Publishing, 2023. ISBN 978-80-271-3898-2.

MALÁSKA, Jan; STAŠEK, Jan; KRATOCHVÍL, Milan a ZVONÍČEK, Václav. Intenzivní medicína v praxi. Jessenius. Praha: Maxdorf, [2020]. ISBN 978-80-7345-675-7.

SOAR, Jasmeet, et al. European Resuscitation Council Guidelines 2021: Adult advanced life support. Resuscitation. 2021, 161:115-151.

OLIVER, Tony I.; SADIQ, Usama a GROSSMAN, Shamai A. Pulseless Electrical Activity. Online. Treasure Island (FL): StatPearls Publishing, 2024. Dostupné z: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK513349/. [cit. 2024-03-29].

 

Výukové cíle

1. Student dokáže rozpoznat zástavu oběhu s příznaky bezpulzové elektrické aktivity na pacientském monitoru.
2. Student zná algoritmus záchrany pacienta při identifikaci zástavy oběhu s bezpulzovou elektrickou aktivitou.
3. Student rozumí příčinám vzniku bezpulzové elektrické aktivity a zná její nejčastější potencionálně reverzibilní příčiny.

Klíčové body

1. PEA je typ zástavy krevního oběhu, kdy nemusí být patrny žádné změny na EKG, proto je nutné na ni myslet vždy, když pacient nejeví jednoznačné známky života.
2. U pacientů v bezvědomí, se zajištěnými dýchacími cestami a na umělé plicní ventilaci se může zástava oběhu s bezpulzovou elektrickou aktivitou projevit jen náhlou změnou v EtCO2 a SpO2.
3. Řešením zástavy oběhu s bezpulzovou elektrickou aktivitou je efektivní KPR, podávání adrenalinu, identifikace a řešení potenciálně reverzibilních příčin.
4. Reverzibilní příčiny srdeční zástavy jsou tzv. 4H a 4T.

Související algoritmy

Externí odkazy

Algoritmy