Diseminovaná intravaskulární koagulace (DIC)


Diseminovaná intravaskulární koagulace je velice obávaným získaným stavem, který se vyznačuje generalizovanou a špatně kontrolovatelnou koagulaci v periferní cirkulaci s následnou konzumpční koagulopatii. Kvůli svým nespecifickým projevům a často fulminantnímu průběhu patří k závažným život ohrožujícím stavům s vysokou mortalitou. V našem algoritmu se podíváme na některé z projevů této nemoci a seznámíme s využitím viskoelastických metod v diagnostice i optimalizací transfúzní a hemostatické terapie.

2023
DIC
trauma
ARDS
AKI
TEG
ROTEM
krvácení
transfuze
embolie
koagulopatie
krvácení
koagulace
krevní srážení
fibrinogen
trombocyty
ERD
Zveřejněno: 8.4.2023

Recenze

Diseminovaná intravaskulární koagulace (DIC) je velmi záludný, získaný syndrom, který se projevuje komplexním rozvratem krevní srážlivosti, s deplecí koagulačních faktorů a trombocytů a následnou trombotizací v různých částech kapilárního řečiště. Jednou ze záludností tohoto syndromu jsou jeho pomalu začínající klinické a laboratorní projevy, které mohou dlouho unikat naší pozornosti a my tak můžeme DIC zaznamenat až ve fázi masivně akcelerujících projevů, které dramaticky zhoršují stav našich pacientů a jejich terapeutické ovlivnění už není jednoduché ani laciné. Obecně tak lze parafrázovat, že postavit se před valící se lavinu nás vždy přijde draho.

Cílem interaktivního algoritmu je nás základně seznámit na kazuistickém modelu s klinickými a laboratorními projevy DIC a seznámit nás s typem onemocnění, kterými může být tento syndrom vyvolán.

Zdroje

ZADÁK, Zdeněk a Eduard HAVEL. Intenzivní medicína na principech vnitřního lékařství. 2., doplněné a přepracované vydání. Praha: Grada Publishing, 2017. ISBN 978-80-271-0282-2.

ŠEVČÍK, Pavel a Martin MATĚJOVIČ, ed. Intenzivní medicína. 3., přeprac. a rozš. vyd. Praha: Galén, c2014. ISBN 978-80-7492-066-0.

FARKAS, J. Acute disseminated intravascular coagulation (DIC). EMCrit Project [online]. 29.11.2021 [cit. 2022-04-04]. Dostupné z: https://emcrit.org/ibcc/dic/

CROCHEMORE, Tomaz, Flavia NUNES DIAS CAMPOS, Camila MENEZES SOUZA PESSOA, Leonardo LIMA ROCHA, Pedro Paulo ZANELLA DO AMARAL CAMPOS a Thiago Domingos CORRÊA. Thromboelastometry-guided blood transfusion in septic shock complicated with disseminated intravascular coagulation: a case report. Clinical Case Reports [online]. 2017, 5(5), 701-706. ISSN 20500904. Dostupné z: doi:10.1002/ccr3.912

Multimédia vytvořené v Biorender.com podle Osmosis.org: Disseminated Intravascular coagulation. Dostupné z: https://www.osmosis.org/learn/Disseminated_intravascular_coagulation

Výukové cíle

1. Student ovládá laboratorní diagnostiku DIC (testy krevní srážlivosti)
2. Student rozumí indikacím a rizikům hemosubstituční léčby
3. Student zná rizikové faktory vzniku a rozvoje DIC
4. Student rozumí hemokoagulační kaskádě a terapeutickým možnostem jejího ovlivnění

Klíčové body

1. DIC je získaný stav vyznačující se patologicky zvýšenou generalizovanou koagulační aktivitou s tvorbou trombů v periferní cirkulaci a postupným vyčerpáním koagulačních faktorů, který následně vede k zvýšení krvácivosti.
2. Skórovací systém Mezinárodní společnosti pro trombózu a hemostázu (ISTH) poskytuje objektivní posouzení zdali jsou pozorované koagulopatie konzistentní s DIC
3. Základem terapie DIC je časné odhalení a odstranění příčiny
4. Nejčastější příčiny rozvoje DIC jsou generalizované infekce, trauma, zhoubné nádory a vážné porodnické komplikace.

Související algoritmy

Externí odkazy

Algoritmy