SIM Travel Grant

S rozvojem simulační medicíny v rámci vzdělávání pregraduálních studentů i jejího zapojení do postgraduálního vzdělávacího systému se správní rada Nadačního fondu AKUTNĚ.CZ rozhodla podpořit studenty i mladé lékaře, kteří mají zájem se zúčastnit vybraného simulačního kurzu s problematikou akutní medicíny. Většina těchto kurzů je finančně nákladná, což často vede k tomu, že tyto možnosti mnoho studentů ani mladých lékařů nevyužívá nebo využije jen v omezeném a nezbytném rozsahu, který je uveden v rámci vzdělávacích programů. Z těchto důvodů se Nadační fond AKUTNĚ.CZ rozhodl podpořit zájemce o tyto kurzy poskytnutím grantové podpory, která bude dominantně pokrývat účastnické poplatky a částečně náklady na cestu a ubytování.

O grant mohou žádat všichni studenti i lékaři mladší 35 let, tzn. i ti kteří již nestudují na lékařské fakultě, a mají v plánu se aktivně zúčastnit simulačního kurzu v oblasti akutní medicíny v rámci ČR i zahraničí. 

Způsob financování

Maximální výše příspěvku, o kterou je možné žádat je 500 € na jednu žádost, její výše podléhá schválení správní rady NF. Schválená částka bude podporovanému studentovi vyplacena zpětně, formou bankovního převodu oproti prokázaným nákladům. Platba bude poskytnuta pouze příjemcům, kteří splnili podmínky udělení grantu, jejich žádost a částku schválila správní rada NF a předloží zprávu z cesty včetně potřebných finančních dokladů týkajících se dané akce.

Mezi způsobilé náklady patří náklady na dopravu (MHD, autobus, vlak nebo letadlo v ekonomické třídě) s využitím nejkratší možné cesty a náklady na ubytování. Náklady na dopravu od hotelu k místu konání akce a zpět a náklady na stravné mimo hlavní program nebudou z grantu hrazeny.

Podmínky udělení grantu
  1. Finanční podpora může být poskytnuta pouze osobám mladším 35 let.
  2. Uchazeč se chce zúčastnit vzdělávací akce s využitím simulační medicíny, která je zaměřena na oblast akutní medicíny (anestezie, intenzivní medicína, urgentní medicína) a tuto uvede při podání žádosti.
  3. Uchazeč se bude o grant ucházet na základě žádosti zaslané na adresu nadačního fondu (sekretariat@akutne.cz), která bude doplněna motivačním dopisem a potvrzením o registraci na danou akci. Podání žádosti musí předcházet zahájení daného kurzu a nelze tak žádat o podporu zpětně.
  4. Uchazeč si sám zajistí cestu i ubytování a uhradí jejich cenu. Doklady o jejich zaplacení následně uchazeč připojí k žádosti. Pokud v době podání žádosti nebudou doklady k dispozici, uvede odhadovanou částku a náležité doklady dodá v termínu, který bude dohodnut při podpisu smlouvy.
  5. Uchazeč sám provede registraci na akci a uhradí případné poplatky, které budou s registrací spojeny. Doklady o jejich zaplacení následně uchazeč připojí k žádosti. Pokud v době podání žádosti nebudou doklady k dispozici, uvede odhadovanou částku a náležité doklady dodá v termínu, který bude dohodnut při podpisu smlouvy.
  6. Proplacení nákladů proběhne zpětně na základě doložených potvrzení. Maximální výše příspěvku bude stanovena schválením správní rady NF a nebude přesahovat 500 € na jednu žádost.
Způsob vyhodnocení žádostí

Každá elektronicky doručená žádost, která bude splňovat podmínky udělení grantu, bude vyhodnocena vybranými členy správní rady Nadačního fondu AKUTNĚ.CZ. Každá žádost bude posuzována individuálně na základě míry splnění podmínek k obdržení grantu a typu vzdělávací akce.

Žádosti je možno podávat po celý rok až do ukončení grantové pobídky. Vyhodnocení podané žádosti proběhne během 30 dní ode dne doručení žádosti. Schválené žádosti budou zveřejněny na webu nf.akutne.cz a úspěšní uchazeči budou také elektronicky kontaktováni na jimi uvedenou elektronickou adresu. 

V daném časovém období (1 rok) bude možno vyhovět jen limitovanému počtu žádostí, který je vázán na alokovanou částku. Tato částka je stanovena na začátku každého roku členy správní rady na základě finančních možností a dle plánu podpory dalších akcí. Pokud bude převis zájmu nad možnostmi počtu vyplácených podpor, budou upřednostněny významnější akce, dále studenti posledních ročníků LF, postgraduální studenti a následně lékaři v předatestační přípravě.

Přejeme všem zájemcům hodně štěstí!

Podmínky ke stažení

Koho jsme již podpořili?