doc. MUDr. Jan Bláha, Ph.D.


doc. MUDr. Jan Bláha, Ph.D.

zástupce přednosty pro vědu a výzkum, Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny 1. LF UK a VFN v Praze, Praha

blaha@akutne.cz