Články na téma

Efekt na mikrocirkulaci u pacientů v septickém šoku léčených esmololem ke kontrole srdeční frekvence
Andrea Morelli, Abele Donati, Christian Ertmer et al.

Terapie β-blokátory vede ke kontrole srdeční frekvence a může potlačit nežádoucí efekt β-stimulujících katecholaminů u pacientů v septickém šoku. Nicméně jejich negativní chronotropní a inotropní efekt může potenciálně vést k nežádoucímu efektu  snižení srdečního výdeje s následnou poruchou mikrocirkulace.  Cílem prospektivní randomizované studie bylo zhodnotit efekt β-blokády navozenou β1-blokátorem esmololem k redukci srdeční frekvence pod 95/min u septických pacientů za sledování efektu na systémovou hemodynamiku a mikrocirkulaci. Z výsledků této pilotní studie (25 pacientů): použití titrované infuze esmololu k redukci srdeční frekvence u pacientů v septickém šoku bylo asociované se zachováním srdečního výdeje, bez ovlivnění mikrovaskulární cirkulace a redukci dávek noradrenalinu.

Crit Care Med 2013; 41:00–00

Rating:
 • téma: 4
 • přínos/převratnost: 4
 • impact: 5
 • zpracování: 4
 • abstrakt: 3
80 %

Kardiální index a dodávka kyslíku během umělé plicní ventilace s malými a velkými dechovými objemy: randomizovaná kontrolovaná studie
Giuseppe Natalini, Cosetta Minelli, Antonio Rosano et al.

Autoři přináší randomizovanou kontrolovanou studii u pacientů s ARDS ve srovnání účinků ventilace malými a velkými dechovými objemy a jejich vliv na kardiální index a dodávku kyslíku. Ventilace malými dechovými objemy vedla k nižším hodnotám pH, vyšším hodnotám PaCO2,
kardiální index a index dodávky kyslíku byl vyšší ve skupině s nižšími dechovými objemy. Výsledky studie podporují hypotézu pozitivní efekt ventilace s malými dechovými objemy u pacientů s ARDS. Tento pozitivní efekt může být částečně objasněn zlepšením hemodynamických parametrů. Zdá se, že mírny vzestup PaCO2  během ventilace s malými dechovými objemy predikuje zvýšení kardiálního indexu.

Critical Care 2013, 17:R146 doi:10.1186/cc12825

Rating:
 • téma: 4
 • přínos/převratnost: 4
 • impact: 5
 • zpracování: 3
 • abstrakt: 4
80 %

Efekt vysoké inspirační frakce kyslíku na vznik infekce v operované oblasti, incidenci pooperační nauzey a zvracení a plicní pooperační funkce
Frédérique Hovaguimian, Christopher Lysakowski, Nadia Elia et al.

Předpokladá se , že vysoká intraoperační inspirační frakce kyslíku vede k redukci incidence chirurgické infekce, vzniku pooperační nauzey a zvracení a vede k vzniku atelektáz. Autoři přináší meta-analýzu dostupných studií (22 studií, 7001 pacientů) k posouzení daného přepokladu. Z výsledků plyne, že vysoká intraoperační inspirační frakce kyslíku vede k redukci incidence chirurgické infekce u pacientů s antibiotickou profylaxí, má slabý protektivní efekt na vznik nauzey a zvracení a nezvyšuje riziko vzniku pooperačního atelektáz.

Anesthesiology 2013; 119:303-16

Rating:
 • téma: 4
 • přínos/převratnost: 3
 • impact: 5
 • zpracování: 4
 • abstrakt: 3
76 %

Intestinální výživa a riziko pneumonie u kriticky nemocných:systematické review a meta-analýza
Waleed Alhazzani, Abdulaziz Almasoud, Roman Jaeschke et al.

Z výsledků meta-analýzy 19 studií (1394 pacientů) plyne, že enterální (tenké střevo) výživa ve srovnání s gastrickou výživou vede k redukci rizika vzniku pneumonie u kriticky nemocných, bez ovlivnění mortality, délky hospitalizace v intenzivní péči a délky umělé plicní ventilace.

Critical Care 2013, 17:R127 doi:10.1186/cc12806

Rating:
 • téma: 4
 • přínos/převratnost: 3
 • impact: 5
 • zpracování: 4
 • abstrakt: 3
76 %

Index perfuze z pulzního oxymetru může predikovat incidenci hypotenze během císařského řezu v subarachnoideální blokádě
S. Toyama, M. Kakumoto, M. Morioka et al.

Hypotenze během císařského řezu v subarachnodeální anestezii  je sbůsobená sníženou vaskulární rezistencí v důsledku sympatické blokády a snížení srdečního výdeje v důsledku "poolingu" krve v blokované oblasti. Změny bazálního periférního cévního tonu v důsledku těhotenství mohou ovlivňovat závažnost vzniklé hypotenze. Perfuzní index derivován z pulzního oxymetru je používán k odhadu dynamiky periférní perfuze v závislosti na změně periferního cévního tonu. Ve studii byla vyšší hodnota bazálního perfuzního indexu asociovaná s významnější hypotenzí a bazální hodnota perfuzního indexu predikovala incidenci subarachnoideální anestezii-indukované hypotenze během císařského řezu.

British Journal of Anaesthesia 111 (2): 235–41 (2013)

Rating:
 • téma: 4
 • přínos/převratnost: 3
 • impact: 5
 • zpracování: 3
 • abstrakt: 3
72 %

Efekt syntetických koloidů na oxidativní stres a zánětlivou odpověď v terénu hemoragického šoku: srovnání hydroxyetylškrobu 130/0.4, hydroxyetyl škrobu 200/0.5 a želatiny
Gan Chen, Guoxing You, Ying Wang et al.

Infuze hydoxyetlyškrobu 130/0.4 ale ne hydoxyetylškrobu 200/0.5 nebo želatiny vedla k signifikantní redukci MDA (malondialdehydu) a aktivity MPO (myeloperoxidázy) v játrech,ve střevě,v plicích a v mozku na animálním (potkan) modelu hemoragického šoku. Infuze hydoxyetlyškrobu 130/0.4 taky vedla inhibici produkce střevního TNF-α. Žádný signifikantní rozdíl mezi hydroxyethyl škrobem 200/0.5 a želatinou nebyl pozorován.

Critical Care 2013, 17:R141 doi:10.1186/cc12820

Rating:
 • téma: 4
 • přínos/převratnost: 3
 • impact: 5
 • zpracování: 3
 • abstrakt: 3
72 %

Acute Respiratory Distress Syndrome (ARDS) po spontáním intracerebrálním krvácení
Jonathan Elmer, Peter Hou, Susan R. Wilcox et al.

Acute respiratory distress syndrome (ARDS) je běžnou komplikací u kriticky nemocných pacientů v důsledků reakce na škodlivé stimuly. Autoři přináší retrospektivní kohortovou studii k posouzení incidence a rizikových faktorů vzniku ARDS v návaznosti na spontánní intracerebrální krvácení. Z celkového počtu pacientů 697 byla prevalence ARDS 27%. Statistickou analýzou indentifikované rizikové faktory byly: ventilace s vysokým dechovým objemem, mužské pohlaví, transfuze EBR a CŽP, vyšší kumulativní bilance tekutin, obezita, hypoxemie, acidóza, nikotinizmus, vazopresorická podpora. Nejvýznamnější rizikový faktor pro vznik ARDS a rizikový faktor nemocniční mortality byla ventilace s použitím vysokých dechových objemů.

Crit Care Med 2013; 41:1992–2001

Rating:
 • téma: 4
 • přínos/převratnost: 3
 • impact: 5
 • zpracování: 3
 • abstrakt: 3
72 %

Tekutina je lék: jednotlivé roztoky, dávkování, toxicita
Karthik Raghunathan, Andrew D. Shaw a Sean M. Bagshaw

Přehledné review k tekutinové terapii kriticky nemocných pacientů: plusy a mínusy jednotlivých infuzních roztoků, dávkování a kvantitativní toxicita. Každý nesprávně indikovaný a dávkovaný infuzní roztok může být škodlivý. Při srovnání efektivity krystaloidů a koloidů je rozdíl jenom mírný, nicméně rozdíly v bezpečnosti jsou významné. Balancované krystaloidy by měli být základním roztokem k tekutinové terapii u kriticky nemocných pacientů, role koloidů zůstává nejasná.

Curr Opin Crit Care 2013, 19:290–298

Rating:
 • téma: 4
 • přínos/převratnost: 3
 • impact: 4
 • zpracování: 3
 • abstrakt: 3
68 %

Kontinuální kontrola tlaku v manžetě tracheální kanyly k prevenci VAP (ventilátorem-asociovaná pneumonia) u kriticky nemocných pacientů:kde jsou důkazy?
Anahita Rouze a Saad Nseir

Ventilator-associated pneumonia (VAP) patří mezi nejčastější příčiny mortality a morbidity u kriticky nemocných pacientů. K její prevenci je popisovaných několik EBM doporučení, nicméně kontinuální kontrola tlaku v manžete tracheální kanyly (Pcuff) je v recentních doporučených zmiňovaná jenom zřídka. Periodické měření a úprava Pcuff je nepřesná a nedostatečná k udržovávaní Pcuff v cíleném rozmezí. Nedostatečně nafouknutá manžeta (Pcuff <20cmH2O) tracheální kanyly je jedním z nezávislých rizikových faktorů vzniku VAP cestou mikroaspirací kontaminovaných subglotických sekretů do dolních dýchacích cest. Existují dva typy přístrojů ke kontinuálnímu měření Pcuff: pneumatické a elektronické. I když oba typy prokázali efektivitu k udržování Pcuff v doporučeném rozmezí u kriticky nemocných pacientů, jenom pneumatické prokázali redukci mikroaspiraci a redukci incidence VAP. Kontinuální kontrola Pcuff je efektivní, jednoduchá časově nenáročná metoda, nicméně k prokázání jejich efektivity (VAP incidence, outcome pacientů, konzumpce ATB) je potřeba dalšího zkoumání před její zavedením do rutinné klinické praxe. 

Curr Opin Crit Care 2013, 19:000–000

Rating:
 • téma: 4
 • přínos/převratnost: 3
 • impact: 4
 • zpracování: 3
 • abstrakt: 3
68 %

Jednokomorový turniket na předloktí během regionální anestezii vede k redukci bolesti a redukci sedace oproti turniketu na paži
F. B. Chiao, J. Chen, J. B. Lesser, F. Resta-Flarer a H. Bennett

Limitace Bierovho bloku nebo i.v. regionální anestezie (IVRA) je turniketová bolest. Naložení jednokomorového turniketu na předloktí během intravenózní regionální anestezie vedlo k redukci dyskomfortu, a k redukci sedace ve srovnání s lokalizací turniketu na paži.

British Journal of Anaesthesia 111 (2): 271–5 (2013)

Rating:
 • téma: 3
 • přínos/převratnost: 2
 • impact: 5
 • zpracování: 3
 • abstrakt: 2
60 %

Nová hypnotika a sedativa na obzoru?
Tony Gin

Během posledního roku bylo publikovaných vícero studií věnovaných novým sedativům a hypnotikům, včetně vícero studií v první fázi. Remimazol je nový benzodiazepin s rychlým metabolismem, dosavadní klinické studie potvrzují rychlejší odeznívání efektu ve srovnání s midazolamem. Testují se nová analoga etomidatu s rychlým metabolismem a bez nežádoucí suprese funkce nadledvin, výzkum je zatím jenom v předklinické fázi. Výzkum agonistů gama-amino máselné kyseliny MR04A3 a AZD3043 se nachází v klinickém stádiu I. Vícero nových sedativ a hypnotik je designovaných  k rychlému metabolismu. Remimazol má ve světle posledních důkazů vysoký potenciál k uplatnění v klinické praxi.

Curr Opin Anesthesiol 2013, 26:409–413

Rating:
 • téma: 3
 • přínos/převratnost: 2
 • impact: 4
 • zpracování: 3
 • abstrakt: 3
60 %

Platinoví partneři

Zlatí partneři

Další partneři

Adresa:

Nadační fond AKUTNĚ.CZ
Kamenice 5
625 00 Brno
IČ: 29211719, DIČ: CZ29211719
Spisová značka: N 347
vedená u rejstříkového soudu v Brně

Kontakt:

Číslo účtu: 555 000 100/5500 (Raiffeisenbank)
Telefon: +420 728 573 580
(pracovní dny Po–Pá 15:00–17:00)
E-mail: sekretariat@akutne.cz

Nastavení cookies

AKUTNĚ.CZ ISSN 1803-179X

Lidé | Spolupráce a odkazy | Sponzoři

Vytvořil Institut biostatistiky a analýz LF MU

Edukační portál AKUTNĚ.CZ je součástí vzdělávacího obsahu sítě lékařských fakult MEFANET