Články na téma

KOMPLIKACE EPIDURÁLNÍ ANESTEZIE
X.-H. KANG, F.-P. BAO, X.-X. XIONG et al.

Prospektivní studie na vzorku 5083 chirurgických pacientů k identifikaci komplikaci po epidurální anestezii. Autoři sledovali demografické data, průběh epidurální punkce  a výskyt komplikaci u pacientů s kontinuální epidurální blokádou.
Komplikace se vyskytli u 1,36%  (69) pacientů: epidurální hematom byl diagnostikován u 1 pacienta (0,02%), pooperační neurologický deficit u 57 pacientů (1,12%) ,  postpunkční syndrom u 7 pacientů (0,14%) a toxická reakce na lokální anestetika se vyskytla u 4 pacientů (0,08%).  Jenom u jednoho pacienta byla komplikace perzistující: unilaterální parestezie dolní končetiny. Identifikované rizikové faktory pro vznik neurologického deficity byli: ASA II-III , punkce v bederní oblasti, ortopedická nebo urologická operace, mnohočetná punkce, parestezie během inzerce, předchozí neuroaxiální anestezie a pacientem kontrolovaná epidurální anestezie.
Závěrem: závažné komplikace epidurální anestezie jsou nonfrekventní: permanentní deficit byl diagnostikován jenom u jednoho pacienta a epidurální hematom se vyskytnul taky jenom u jednoho pacienta. Pooperační neurologické komplikace jsou častější, nicméně většina odezní spontanně během 3 měsícu bez terapeutické intervence.

Acta Anaesthesiol Scand 2014; 58: 858–866

Rating:
 • téma: 4
 • přínos/převratnost: 4
 • impact: 5
 • zpracování: 4
 • abstrakt: 4
84 %

NOVÉ PERORÁLNÍ ANTIKAOGULANCIÁ: INDIKACE, MONITORING A LÉČBA AKUTNÍHO KRVÁCENÍ
C. Fenger-Eriksen, A.-M. Münster a E. L. Grove

Nové perorální antikoagulanciá jako přímý inhibitor trombinu Dabigatran (Pradaxa®) a inhibitory faktoru Xa rivaroxaban (Xarelto®)  a apixaban (Eliquis®)  jsou aktuálně dostupné k profylaxi a léčbě trombembolické nemoci. Jsou alternativou warfarinu a poskytují stejný nebo dokonce lepší klinický outcome s redukci rutinného monitoringu léčby. Metody k měření účinné koncentrace léčiva jsou dostupné, nicméně korelace mezi plasmatickou koncentraci léčiva a rizikem krvácení není přesně stanovena. Standartní testování jako protrombinový čas (PT, INR) a aktivovaný parciální tromboplastinový čas (aPTT) nejsou dostatečně senzitivní k detekci inhibice trombinu nebo faktoru Xa, proto vzniká problém pří léčbě krvácení nebo nutnosti akutní chirurgické intervence  u pacientů medikujících tyto léky. Aktuálně nejsou k dispozici antidota k reverzi účinků nových perorálních antikoagulancií, ačkoliv preklinické data poukazují na vyšší efektivitu protrombinového komplexu (PCC) ve srovnání s transfuzí plasmy.

Acta Anaesthesiol Scand 2014; 58: 651–659

Rating:
 • téma: 4
 • přínos/převratnost: 4
 • impact: 5
 • zpracování: 4
 • abstrakt: 3
80 %

CHOLESTEROL K PREDIKCI MORTALITY NEMOCNÝCH S INFEKČNÍM ONEMOCNĚNÍM
Katharina Biller, Peter Fae, Reinhard Germann et al.

Autoři sledovali sérové hodnoty prokalcitoninu (PCT), C-reaktivního proteinu (CRP) a cholesterolu. Přítomnost infekce byla definována dle kritérii CDC (Centrum pro kontrolu nemocí a prevenci). Byla sledovaná nemocniční mortalita, komorbidity a závažnost sepse. U nepřeživších pacientů byla hodnota cholesterolu signifikantně nižší ve srovnání s přeživšími pacienty (69mg/dl vs. 96mg/dl). Nebyl identifikován žádný signifikantní rozdíl mezi hodnotama PCT a CRP u přeživších a nepřeživších pacientů- V kohortě pacientů s hladinou cholesterolu 50mg/dl a nižší byla mortalita 82% ve srovnání s kohortou pacientů s hladinou cholesterolu 100mg/dl a vyšší kde byla mortalita 21%. V kontrolní skupině bez přítomnosti infekce nebyl detekován žádny statický rozdíl mezi hodnotama cholesterolu, PCT a CRP u přeživších a nepřeživších. Nízká hodnota cholesterolu u pacientů s infekčním onemocněním má prognostickou hodnotu a může identifikovat rizikové pacienty již při příjmu.

SHOCK, Vol. 42, No. 2, pp. 129Y132, 2014

Rating:
 • téma: 4
 • přínos/převratnost: 4
 • impact: 5
 • zpracování: 4
 • abstrakt: 3
80 %

DVA PÁRY RUKAVIC: RANDOMIZOVANÁ STUDIE KE ZHODNOCENÍ JEDNODUCHÉ STRATEGIE VEDOUCÍ K REDUKCI KONTAMINACE NA OPERAČNÍM SÁLE
David J. Birnbach, Lisa F. Rosen, Maureen Fitzpatrick et al.

Srovnání kontaminace prostředí operačního sálu při standartní intubaci v rukavicích a při intubaci ve dvojích rukavicích, přičemž vrchní pár se odstraní okamžitě po ukončení intubace. Studie na modelech demonstruje, že kontaminovaných míst je 4,1 - násobně více, pokud jsou požívány jenom jedny rukavice. Mezi nejčastěji kontaminovanými místy se vyskytují: anestetický stolek, zásobní vak a odsávání. Autoři navrhují mimo jiné provedení další studie k posouzení nejvhodnějšího způsobu odkládání laryngoskopické lžíce a rukojeti po provedení intubace.

Anesthesia and analgesia, 2014, XX: 1 - 5

Rating:
 • téma: 4
 • přínos/převratnost: 4
 • impact: 5
 • zpracování: 3
 • abstrakt: 3
76 %

DYSFUNKCE TROMBOCYTŮ MĚŘENÁ METODOU POCT JE NEZÁVISLÝM PREDIKTOREM VELKÉ KREVNÍ ZTRÁTY V KARDIOCHIRURGII
David Orlov, Stuart A. McCluskey, Rita Selby et al.

Dysfunkce trombocytů je významným faktorem krvácení, přesto není rutinně měřená. Ze skupiny pacientů podstupujících výkon s nutností kardiopulmonálního bypassu byla definována skupina s největšími krevními ztrátami a byl studován vztah mezi velikostí krevní ztráty a funkcí trombocytů. Funkce trombocytů byla studována POCT metodou před a během kardiopulmonálního bypassu (když teplota dosáhla 36°C) a ihned po podání protaminu. Z výsledků studie plyne, že dysfunkce trombocytů po zahřátí na 36°C a po podání protaminu je nezávislým prediktorem velké krevní ztráty. K využití tohoto poznatku k optimalizaci hemoterapie jsou zapotřebí další studie. Limitací této studie je několik. Jde o unicentrickou studii na poměrně malém souboru pacientů, nebyly měřeny hladiny jednotlivých koagulačních faktorů ani zohledňován jejich vliv na hemostázu a nelehká byla i kvantifikace krevní ztráty.

Anesthesia and analgesia, 2014, February: 257 - 263

Rating:
 • téma: 4
 • přínos/převratnost: 4
 • impact: 5
 • zpracování: 3
 • abstrakt: 3
76 %

SYSTÉMOVÝ LIDOKAIN
Peter Brinkrolf a Klaus Hahnenkamp

Review článek popisující aktuální dostupné data věnující se systémovému podání lidokainu v perioperačním období. Několik recentních randomizovaných studií popisovalo nižší hodnoty pooperační bolesti a nižší spotřebu opiátů u pacientů v lidokainové skupině ve srovnání s placebem (fyziologický rozotok). Existují konfliktní data ve vztahu systémový lidokain a pooperační GIT motilita a délka hospitalizace. Aktuálně není k dispozici studie srovnávající systémový lidokain a epidurální anestezii.
Ačkoliv více studíí popisuje pozitivní efekt na pooperační bolesti, motilitu GIT a délku hospitalizace při systémové aplikaci lidokainu, jedná se o studie s malým vzorkem pacientů a data nutno potvrdit v rozsáhlé randomizované studii.

Curr Opin Anesthesiol 2014, 27:420–425

Rating:
 • téma: 3
 • přínos/převratnost: 4
 • impact: 4
 • zpracování: 4
 • abstrakt: 4
76 %

EMPIRICKÁ ANTIBIOTICKÁ TERAPIE V PRVNÍ HODINĚ VEDE K REDUKCI MORTALITY U PACIENTŮ V TĚŽKÉ SEPSI A V SEPTICKÉM ŠOKU
Ricard Ferrer, Ignacio Martin-Loeches, Gary Phillips et al.

Retrospektivní analýza 28510 pacientů v těžké sepsi a v septickém šoku. Z celkového počtu bylo do studie zařazeno 17990 pacientů s diagnostikovanou sepsí a následně podanou ATB terapii.  Celková nemocniční mortalita byla 29,7%. Z analýzy:  zpoždení 1. dávky ATB terapie vedlo k signifikantnímu vzestupu mortality, byl identifikován lineární nárůst mortality s každou další hodinou zpoždění ATB terapie.

Crit Care Med 2014; 42:1749–1755

Rating:
 • téma: 4
 • přínos/převratnost: 4
 • impact: 5
 • zpracování: 3
 • abstrakt: 3
76 %

SROVNÁNÍ ODLIŠNÍCH DIAGNOSTICKÝCH KRITÉRIÍ K DIAGNOSTICE AKI (AKUTNÍ RENÁLNÍHO SELHÁNÍ) U KRITICKY NEMOCNÝCH
Xuying Luo, Li Jiang, Bin Du et al.

Recentně KDIGO (Kidney Disease: Improving Global Outcomes) schválilo novou definici a klasifikace AKI na podkladě RIFLE (Risk, Injury, Failure, Loss of kidney function a End-stage renal failure) a AKIN (Acute Kidney Injury network) kritérií nicméně srovnání tyhle tří klasifikací (KDIGO, AKIN, RIFLE) u kriticky nemocných chybí. Autoři prospektivně analyzovali 3107 pacientů přijatých do intenzivní péče při použití všech tří klasifikačních systémů. Incidence AKI dle RIFLE, AKIN a KDIGO byla 46,9%, 38,4% a 51%. Ve srovnání s pacienty bez AKI, nemocniční mortalita byla signifikantně vyšší u pacientů s AKI, dle RIFLE (27,8% vs. 7%), dle AKIN (32,2% versus 7,1%) a dle KDIGO (27,4% vs. 5,6%).
Závěrem: vyšší incidence AKI byla diagnostikována při aplikaci KDIGO kritérií. Pacienti s diagnózou AKI měli signifikantně vyšší nemocničnou mortalitu ve srovnání s pacienty bez AKI nezávisle od diagnostických kritérií.  Ve srovnání s RIFLE, KDIGO lépe predikovalo nemocniční mortalitu.

Critical Care 2014, 18:R144

Rating:
 • téma: 4
 • přínos/převratnost: 3
 • impact: 5
 • zpracování: 4
 • abstrakt: 3
76 %

LOKÁLNÍ ANESTETIKA V REGIONÁLNÍ ANESTEZII
Hillenn Cruz Eng, Shayanti Meela Ghosh a Ki Jinn Chin

Volba lokálního anestetika (LA) v regionální anestezii závisí od požadovaného nástupu účinku, intenzitě a délce blokády a zároveň taky na výskytu nežádoucích účinků. Review se věnuje ambulantní subarachnoideální anestezii s přihlédnutím na objem , koncentraci  a množství LA . Subarachnoideální anestezie při aplikaci 2-chlorprokainu nabízí rychlý nástup a rychlé odeznění , mepivacain a lidocain je možno použít k delším výkonům.  Studie věnující se dávkování LA u periférních nervových blokád poukazují na to, že hlavní determinantou nástupu  účinku a délky blokády je množství LA a ne objem nebo koncentrace.  V dnešní ambulantní subarachnoideální anestezii existují alternativy k běžně používanému bupivacainu, nicméně je potřeba potvrdit jejich superioritu v otázce bezpečnosti a zlepšení outcome, obzvláště pro 2-chlorprokain.  Trend minimalizace dávek LA při ultrazvukem navigovaných blokádách vede k zvýšení bezpečnosti, ale vzrůstá riziko redukce nástupu a délky blokády.

Curr Opin Anesthesiol 2014, 27:382–387

Rating:
 • téma: 4
 • přínos/převratnost: 3
 • impact: 4
 • zpracování: 3
 • abstrakt: 4
72 %

CO JE NOVÉHO V MANAGAMENTU KRANIOTRAUMATU V INTENZIVNÍ PÉČI?
Dhuleep S. Wijayatilake a Stephen J. Shepherd

Role monitoringu a managementu intrakraniálního tlaku (ICP)  zůstává základním pilířem managementu kraniotraumatu v intenzivní péči v kombinaci s  klinickým vyšetřením a zobrazovacími metodami. Autoři přináší review aktuálních doporučení a poznatků k terapii TBI (traumatic brain injury) v intenzivní péči.

Curr Opin Anesthesiol 2014, 27:000–000

Rating:
 • téma: 3
 • přínos/převratnost: 3
 • impact: 4
 • zpracování: 4
 • abstrakt: 4
72 %

DLOUHODOBÁ (10-LETÁ) MORTALITA MLADÝCH PACIENTŮ S EPIZODOU TĚŽKÉ SEPSE/ SEPTICKÉHO ŠOKU JE VYŠŠÍ VE SROVNÁNÍ S POPULACÍ NON-SEPTICKÝCH KRITICKY NEMOCNÝCH A BĚŽNOU POPULACÍ
Adam Linder, Daphne Guh, John H. Boyd et al.

Prospektivní kohortová studie na vzorku 2289 pacientů k srovnání mortality pacientů bez přidružených komorbidit s epizodou těžké sepse/septického šoku v anamnéze, non-septických kriticky nemocných a běžnou populací.Pacienti s epizodou těžké sepse měli vyšší sledovanou mortalitu v době 1-10 let, jejich mortalita byla signifikantně vyšší ve srovnání s běžnou populací. Mortalita pacientů po septické epizodě v době 1-10 let byla 30,5% ve srovnání s mortalitou nonseptických kriticky nemocných (22,1%) a kardiochirurgických pacientů (15,9%).

Crit Care Med 2014; XX:00–00

Rating:
 • téma: 3
 • přínos/převratnost: 3
 • impact: 5
 • zpracování: 4
 • abstrakt: 3
72 %

ÚSPĚŠNOST INTUBACE U TRAUMATIZOVANÝCH PACIENTŮ V PŘEDNEMOCNIČNÍ PÉČI: OBSERVAČNÍ RETROSPEKTIVNÍ STUDIE
D. Lockey, K. Crewdson, A.Weaver a G. Davies

Efektivní airway management je prioritním cílem v časném managementu traumatu. Cílem retrospektivní studie bylo zhodnotit úspěšnost tracheální intubace v přednemocniční péči. Autoři srovnávali výskyt obtížné a neúspěšné intubace, nutnost emergentní koniotomie.
Z celkového počtu zařazených pacientů 28939 vyžadovalo rozšířený airway management 7256 (25,1%). Okamžitý chirurgický vstup do DC (bez pokusu o laryngoskopii) byl proveden u 46 pacientů (0,6%). Tracheální intubace byla úspěšná u 7158 (99,3%) pacientů. Rescue techniky bylo nutno použít u celkem 42 pacientů, z toho u 7 byli DC úspěšně zajištené supraglotickými pomůckami a 2 pacienti vyžadovali po zavedení supraglotických pomůcek chirurgický vstup do DC. Lékaři bez anesteziologické specializace intubovali celkem 4394 pacientů s 0,9% selháním techniky ve srovnání s anesteziology 2587 intubací a 0,4% selháním. Všechny rescue postupy byli úspěšné.

British Journal of Anaesthesia 113 (2): 220–5 (2014)

Rating:
 • téma: 3
 • přínos/převratnost: 3
 • impact: 5
 • zpracování: 3
 • abstrakt: 3
68 %

Platinoví partneři

Zlatí partneři

Další partneři

Adresa:

Nadační fond AKUTNĚ.CZ
Kamenice 5
625 00 Brno
IČ: 29211719, DIČ: CZ29211719
Spisová značka: N 347
vedená u rejstříkového soudu v Brně

Kontakt:

Číslo účtu: 555 000 100/5500 (Raiffeisenbank)
Telefon: +420 728 573 580
(pracovní dny Po–Pá 15:00–17:00)
E-mail: sekretariat@akutne.cz

Nastavení cookies

AKUTNĚ.CZ ISSN 1803-179X

Lidé | Spolupráce a odkazy | Sponzoři

Vytvořil Institut biostatistiky a analýz LF MU

Edukační portál AKUTNĚ.CZ je součástí vzdělávacího obsahu sítě lékařských fakult MEFANET