Předoperační vyšetření a kompenzace pacienta

MUDr. Ivo Křikava, Ph.D., Martin Kovář, Radovan Lamoš

Práce na anesteziologické ambulanci bývá často denní rutinou mladého anesteziologa a je potřeba jí věnovat maximální pozornost, protože má klíčový význam v perioperační péči. Předoperační vyšetření se provádí před všemi operačními zákroky, nicméně jeho rozsah se liší v závislosti na tom, zda se jedná o akutní či plánovaný zákrok, ale mimo jiné také podle věku a komorbidit daného pacienta. Protože by nebylo možné všechny tyto varianty pokrýt na případu jednoho pacienta, obsahuje algoritmus více pacientů s různou perioperační zátěží (komorbidity, celkový stav), které je třeba připravit na různé typy zákroků (plánované vs. akutní). S některými pacienty se v průběhu řešení algoritmu setkáváme i vícekrát, je proto nutné, aby se řešitel při průchodu algoritmem soustředil na to, o kterého pacienta se zrovna jedná.

review-photo

doc. MUDr. Jiří Málek, CSc. Klinika anesteziologie a resuscitace, 3. LF UK a FNKV Praha, Praha, Česká Republika

Multimediální výukový algoritmus "Předoperační vyšetření a kompenzace pacienta" simuluje rozhodování anesteziologa v běžné klinické praxi. V modelové situaci anesteziologické ambulance a rozhodování o předanestetické přípravě autoři nabízejí vždy tři odpovědi, z nichž je jen jedna správná. Jsou uvedeny kasuistiky, které reprezentují nejčastější příklady, které je třeba řešit: pacienty s různými komplikujícími onemocněními indikované k plánované operaci i pacienty indikované k urgentní operaci s různým stupněm naléhavosti. Popis případů je vhodně doplněn obrázky a nezbytnými výsledky konsiliárních i laboratorních vyšetření. Za přednost považuji vhodný námět a podrobné zpracování scénáře od prvních rozhodnutí až do vyřešení.

WYATT, Jonathan P. Oxford handbook of emergency medicine. 4th ed. Oxford: Oxford University Press, 2012. ISBN 9780199589562.

Předoperační vyšetření a příprava chirurgického pacienta. Interní medicína pro praxi [online]. 2012, 14(11), 422–428 [cit. 2017-04-12]. Dostupné z: http://www.internimedicina.cz/pdfs/int/2012/11/06.pdf

Hypokalémie. Interní medicína pro praxi [online]. 2006, 8(9), 385–388 [cit. 2017-04-12]. Dostupné z: http://www.internimedicina.cz/pdfs/int/2006/09/04.pdf

Doporučený postup pro tzv. předanestetické vyšetření. ČSARIM [online]. 2009 [cit. 2017-04-12]. Dostupné z: http://www.csarim.cz/Public/csarim/doc/postupy/MP_CSARIM_Predanest_vysetreni_verze_2_final_190509.pdf

vloženo: 25. 5. 2017 | poslední úpravy: 1. 6. 2020

Zpět