Popálenina


Popáleniny patří k nejtěžším úrazům. Pokrok v medicíně v posledních desetiletích na poli chirurgie, intenzivní péče, farmakoterapie a nutriční terapie dramaticky ovlivnil prognózu popálených, avšak i přes všechnu snahu zůstávají popáleninová traumata zatížena vysokou mortalitou a doživotním postižením pacienta.
Tento algoritmus vás provede základy laické první pomoci, neodkladné lékařské péče a anesteziologickou péčí o popálené pacienty.

2017
popálenina
volumoterapie
analgosedace
Zveřejněno: 25.5.2017

Recenze

doc. MUDr. Břetislav Lipový, Ph.D., MBA
Zástupce přednosty kliniky pro výuku, Klinika popálenin a rekonstrukční chirurgie, Fakultní nemocnice Brno, Brno, Česká republika

Kritické termické trauma představuje jeden z nejnáročnějších úrazů, se kterým se můžeme v klinické praxi potkat. Úspěch v terapii takto poškozených pacientů je dán vždy precizní kooperací celé řady odborností. Přežití těchto pacientů je determinováno mnohými faktory, kdy jedním z nejdůležitějších je adekvátně provedená přednemocniční péče. Algoritmus zrychleně provede řešitele přes dvě nejkritičtější fáze termického traumatu - šokové období a období akutní nemoci z popálení. V jednotlivých bodech tohoto algoritmu jsou popsány nejzásadnější okamžiky z komplexního přístupu k těmto pacientům.

Zdroje

KÖNIGOVÁ, Radana. Komplexní léčba popálenin. Praha: Grada, 1999. ISBN 80-716-9416-9.

KÖNIGOVÁ, Radana a Josef BLÁHA. Komplexní léčba popáleninového traumatu. Praha: Karolinum, 2010. ISBN 978-80-246-1670-4.

HERNDON, David N. Total burn care. 4th ed. New York: Saunders Elsevier, c2012. ISBN 978-1-4377-2786-9.

Česká lékařská společnost J.E. Purkyně, Společnost urgentní medicíny a medicíny katastrof, Doporučený postup č. 14: Ošetření pacienta se závažným úrazem v přednemocniční neodkladné péči (PNP) Aktualizace: 15. září 2009

Emergent Management of Thermal Burns. Medscape [online]. Erik D Schraga, MD, 2016 [cit. 2017-03-15]. Dostupné z: http://emedicine.medscape.com/article/769193-overview

ŠTĚTINA, Jiří. Medicína katastrof a hromadných neštěstí. Praha: Grada, 2000. ISBN 8071696889.

Související algoritmy

Externí odkazy

Algoritmy