Přežití sepse

MUDr. Elena Krátka, MUDr. Lukáš Breyer, Jan Mayer, Marek Kovář, Marek Kubík

Sepse označuje systémovou zánětlivou odpověď organizmu na inzult infekční povahy. Může rychle prorůst do stadií těžké sepse a septického šoku se známkami multiorgánové dysfunkce až selhání vyžadující rozsáhlou podporu orgánových funkcí. Rostoucí počet septických pacientů jenom odráží skutečnost, že roste počet jedinců různým způsobem predisponovaných: pacientů imunosuprimovaných, podstupujících invazivní diagnostické a terapeutické procedury. Včasná diagnostika a neprodlená správná léčba je klíčová.

review-photo

MUDr. Jiří Vyhnal Nemocnice Kyjov, Anesteziologicko-resuscitační oddělení

Autoři nás přehledně a v logických krocích provází současným pohledem na terapii a diagnostiku těžké sepse a septického šoku. Prezentovaný algoritmus je aktualizovanou verzí staršího algoritmu z roku 2010. Přes některé současné dílčí změny, základní pilíře diagnostiky a terapie těžké sepse zůstávají stále stejné. Zde je na místě zdůraznit, že jen rychlá diagnostika a rychlé zahájení adekvátní terapie dokážou zabránit progresi sepse do těžké sepse. Nadále platí, že se v terapii sepse v první řadě uplatňují adekvátně nasazená antibiotika a tekutinová resuscitace. Bohužel se stále v klinické praxi setkáváme s oportunním přístupem, kdy jsou antibiotika nasazena pozdě, nebo je ignorován nepoměr mezi náplní a kapacitou krevního řečiště při septickém stavu. Tento algoritmus tyto myšlenky velmi dobře postihuje a dle mého názoru je přínosem pro každého klinika.

QUARTIN, Andrew A., Roland M. H. SCHEIN, Daniel H. KETT a Peter N. PEDUZZI. Veľkosť a trvanie vplyvu sepsy na prežívanie. JAMA. 1997, 5(7/8), 519-525. ISSN 1210-4132.

NOVÁK, Ivan, Karel CVACHOVEC a Vladimír ČERNÝ, ed. Sepse v intenzivní péči: vybraná doporučení v diagnostice a terapii. Praha: Maxdorf, 2002. ISBN 8085912740.

WikiSkripta

WikiSkripta

vloženo: 20. 12. 2011 | poslední úpravy: 3. 10. 2019

Zpět