Febrilní křeče u dětí - 2015

MUDr. Ľubomíra Ventrčová-Longauerová, MUDr. Martina Klincová, Radim Gerstberger, Zuzana Horváthová

Febrilní křeče jsou věkově vázaným fenoménem, projevujícím se křečovými stavy, typicky generalizovanými tonicko-klonickými, s možnou ztrátou vědomí, poruchami vegetativních a regulačních funkcí. Vznik febrilních křečí je dáván do souvislosti s iniciální fází infekčního onemocnění. V rámci klasifikace rozlišujeme febrilní křeče jednoduché a komplikované s vážnějším průběhem i následky (mohou progredovat až do život ohrožujího status epilepticus). Diferenciální diagnostika se opírá o vyloučení především neuroinfekčního onemocnění, křečových stavů jiného než infekčního původu, dále epileptického záchvatu a febrilní synkopy.

review-photo

prof. MUDr. Vladimír Komárek, CSc. Děkan 2. LF UK, Přednosta Kliniky dětské neurologie 2. LF UK a FN Motol, Praha

Jedná se o zdařilý interaktivní diagnosticko terapeutický algoritmus péče o dítě s komplikovaným, protrahovaným průběhem febrilního záchvatu. 
Nabídka odpovědí týkající se správného postupu je po formální i obsahové stránce vyvážená a z didaktického hlediska dobře zvolená. Autoři zřejmě záměrně vybrali pro febrilní křeče netypický, závažnější průběh, u kterého je nutná širší diferenciálně diagnostická rozvaha a řada pomocných vyšetření. U nekomplikovaných febrilních křečí obvykle stačí posouzení klinického průběhu pediatrem a dětským neurologem. 
Algoritmus je nepochybně vhodný pro studenty medicíny za účelem osvojení správných postupů v kritických situacích, nicméně pro postgraduální vzdělávání by bylo nutné text doplnit a upravit.

GOLDEMUND, Karel. Febrilní křeče. Pediatrie pro praxi. 2001, 2(4), 177-179. ISSN 1213-0494

LEBL, Jan. Klinická pediatrie. 2. vyd. Praha: Galén, 2014. ISBN 978-80-7492-131-5

vloženo: 2. 6. 2015 | poslední úpravy: 11. 11. 2020

Zpět

Platinoví partneři

Zlatí partneři

Další partneři

Adresa:

Nadační fond AKUTNĚ.CZ
Kamenice 5
625 00 Brno
IČ: 29211719, DIČ: CZ29211719
Spisová značka: N 347
vedená u rejstříkového soudu v Brně

Kontakt:

Číslo účtu: 555 000 100/5500 (Raiffeisenbank)
Telefon: +420 728 573 580
(pracovní dny Po–Pá 15:00–17:00)
E-mail: sekretariat@akutne.cz

AKUTNĚ.CZ ISSN 1803-179X

Lidé | Spolupráce a odkazy | Sponzoři

Vytvořil Institut biostatistiky a analýz LF MU

Edukační portál AKUTNĚ.CZ je součástí vzdělávacího obsahu sítě lékařských fakult MEFANET